Jobb hos oss

Jobb h o s o s s

Jobb hos oss! I Stange ønsker vi oss ansatte med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Vi vil ha ansatte som er endringsvillige, engasjerte og dyktige. Stange kommune har høye forventninger til innsats. Som kommunalt ansatte er vi gitt tillit til å løse viktige oppgaver innen tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighets- utøvelse i og for lokalsamfunnet. Våre medarbeidere vet at egne og kollegaers bidrag er nøkkelen til gode resultater. Derfor forventer de også å få brukt kompetanse, engasjement og kreativitet i et viktig og meningsfylt arbeid. Kommunen har ansvar for arbeidsplasser hvor det alltid vil være behov for arbeidskraft så lenge det finnes mennesker. Åpenhet – Trygghet – Mangfold Jobb h o s o s s

Samfunns- planlegging o g t e k n i s k e t j e n e s t e r Arealplanlegging og byggesak er viktige oppgaver i kommunen. For samfunnsinteresserte er det spennende å ta del i utviklingen av lokalsamfunnet. Her jobber ingeniører, arkitekter og samfunns- vitere sammen for å utarbeide planer og sette disse i verk. Vi har også ansvar for vann, avløp, vedlikehold av veier og eiendommer. Oppgaver innenfor tekniske tjenester krever variert fagkompetanse og avansert koordinering og planlegging. Avdelingene innen planlegging og tekniske oppgaver rekrutterer fra faggrupper som blant annet: Arkitekt Arealplanlegger Byggesaksbehandler Samfunnsplanlegger Ingeniør

Kommunen har ansvar for sosiale og forebyggende tjenester og skal støtte og bistå befolkningen i ulike faser og situasjoner. Våre tjenester skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. Vi har medarbeidere med mange ulike fagbakgrunner som jobber for å ivareta disse oppgavene. Helsesykepleier Jordmor Barnevernpedagog Psykolog Sosionom Pedagog Sos iale og f o r e b y g g e n d e t j e n e s t e r

Stange kommune har helsetilbud og helsetjenester til innbyggere gjennom hele livsløpet. Hos oss kan du jobbe med mennesker i alle livsfaser og med diagnoser som krever avanserte sykepleieroppgaver. Helse og omsorg er et av de største områdene kommunen har ansvar for og dekker blant annet rehabiliterings tjenester, fysioterapi, ergoterapi, hjemmebaserte tjenester og helse og omsorgssenter. Hel se og omsorg Avdelingsleder Ergoterapeut Fagutvikler Fysioterapeut Helsefagarbeider Lege Miljøarbeider Miljøterapeut Rådgiver Sykepleier Hel se og o m s o r g

Barnehage o g s k o l e

Barnehage og skole Oppvekstområdet i Stange kommune er underlagt kommunalsjef for oppvekst og omfatter barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og Åkershagan opplærings og aktivitetssenter. Jobbmuligheter i barnehagene Barnehagene i Stange skal være gode lærings og dannings arenaer, med engasjerte og kompetente ansatte som møter hvert enkelt barn med anerkjennelse og respekt. Barnehagene i Stange er ulike i driftsform og innhold, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer barnet og familien best. Barne og ungdomsarbeider Barnehagelærer Pedagogisk leder Spesialpedagog Styrer Jobbmuligheter i skolen I Stange setter vi elevenes læring i sentrum. Elevene skal få mulighet til å være aktive og kreative, samtidig som de tilegner seg nye måter å lære på. Vi skal være en framtidsrettet skole som gir lærere nye muligheter for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Avdelingsleder Barne og ungdomsarbeider Lærer Miljøarbeider Rektor Rådgiver SFOleder Spesialpedagog

Kul tur o g i d r e t t Kulturtilbudet i Stange utvikles i samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger. Et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper er viktig for innbyggernes livskvalitet. Kunst og kulturområdet omfatter blant annet kulturkontoret, biblioteket, kulturskolen, frivillighets sentraler og ungdomsklubb. Stillinger innen kultur og idrett er varierte og kan være: Bibliotekar Kulturkonsulent Avdelingsleder Kunstner Musiker Pedagog Kul tur o g i d r e t t

Kommunen utfører saksbehandling, rådgivning og intern drift på ulike fagområder. Økonomi, personal og IKT er viktige støttefunksjoner. Lederstillinger og administrative stillinger finnes i sentrale virksomheter og avdelinger i kommunen. Ansatte rekrutteres fra ulike fagmiljøer og har stor variasjon i utdannings- bakgrunn og realkompetanse. Arkivar HR-rådgiver IKTkonsulent Informasjonsrådgiver Jurist Leder Renholdsoperatør Systemadministrator Økonom Admini strasjon ø k o n o m i o g p o l i t i k k

Stange kommune er godkjent lærebedrift og tilbyr lærlingplass innenfor fem ulike fagområder: Lær l ing i S t a n g e k o m m u n e Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Kontor og administrasjon IKTservice Byggdrifter L æ r l i n g

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=