SPORT November 2022

Sportsmarkedet i endring! Sport NOVEMBER 2022 MAGASIN FOR SPORTSBRANSJEN «Skal man lykkes med å nå ut til kvinnen, må man gjøre det med både hjerte og hodet.» De homogene ledergruppenes tid er forbi.

COMES EXHILARATION WITH TRUST Atle Lie McGrath and Aleksander Aamodt Kilde - Norwegian Alpine Ski Team, knows it takes more than skill and training to win races. It’s the trust he has in his team that allows him to succeed. HELLYHANSEN.COM ATLE LIE MCGRATH, MICHAEL ROTTENSTEINER & ALEKSANDER AAMODT KILDE, NORWEGIAN ALPINE SKI TEAM

3/2022 // Sport 3 innhold 3 // 2022 Trenger vi mangfold i ledergruppene? 6 Espen Falck Engelstad om ledergruppen i Brav 8 Hvem styrer sportskjedene? 10 Hun vil ha flere jenter opp og frem, Gine Loven 14 Hun leder med hodet og hjertet, Lindy L. Maurseth 18 Nye Intersport 20 Klare til å rykke når snøen faller 24 Kårvatn Handelskompani AS, 30 år 28 Streamlines, et nytt varemerke 32 Trond tar tempen 37 Helly Hansen jager hundredeler 38 Craft og Tom Henriksen om sponsoratene 44 NF&TA, statusrapport 48 Dette er NSBF, møt våre nye medlemmer 52 Produktnyheter Vinterturen 60 Produktnyheter Trening 68 Produktnyheter Utstyr til vintersesongen 72 Fjellpulken for fremtiden 78 Morten Eriksen-Deinoff om strategi 80 Ski er best på snø, On Snow videre uten Norspo 82 78 32 60

- lykke til med sesongen!

3/2022 // Sport 5 LEDER Her får du aller første SPORT i digitalversjon. Vi vet at mange er glade i det fysiske magasinet, men en digital utgave byr på flere muligheter, og er det mest bærekraftige vi kan levere per i dag – håper du liker det. MANGFOLD I BRANSJEN I høst har redaksjonen sett på kjønnsbalansen i sportsbransjens mange ledergrupper. Vi ønsket å følge opp tilsvarende sak SPORT publiserte i 2018 om kvinnelige ledere i bransjen. Da det ble konkludert med at sportsbransjen fremsto som en mannsbastion, og vi ville se om bildet hadde endret seg. Likestilling på ledernivå har også vært et hett tema i samfunns- debatten i høst etter CORE topplederbarometer for 2022 ble publisert – det viste at det går veldig tregt i riktig retning. Og tall fra SSB viser at andelen kvinnelige daglige ledere i aksjeselskaper er 17 prosent, og kun på 9,3 prosent i ASA-selskapene. Bildet har, med andre ord, ikke endret seg betydelig. «Jeg ønsker fortgang i likestillingsarbeidet fordi det fremmer verdiskapingen i landet vårt», sa Næringsminister Jan Christian Vestre til DN i oktober. Så, hva gjør vi for å finne nye talenter? Vi har så vidt pirket i dette tema og problemstillingen i denne utgaven, men håpet vårt med å sette søkelyset på tema, er å inspirere til diskusjon om hvordan vi rekrutterer og hva som ansees som den beste kompetansen. På side 8 kan du lese om Brav-sjefens krav og ambisjoner da han skulle bygge opp ny ledelse – han endte opp med en ledergruppe der 6 av 10 er kvinner. Helly Hansen, en av våre største merkevarer, fikk en omsetningsvekst på 8,4 prosent i Q3 mot samme kvartal i fjor. Selskapet styrket seg i alle salgskanaler, i alle markeder i en tid med uforutsett og mangesidig global disrupsjon. På toppen sitter en drivende dyktig kvinnelig toppleder, Carrie Ann Ask. Men, sportsbransjen er i en rivende utvikling på alle fronter og det er forventet en korreksjon i 2022. Korreksjonen vil påvirke mange og har selvfølgelig ikke noe med selve kjønnsbalansen i ledergruppene å gjøre. Poenget er å vise at dyktige kvinnelige toppledere finnes i norsk sportsbransje. RIVENDE UTVIKLING «Nå er det om å gjøre å tilpasse seg den nye hverdagen. Ny kompetanse kan være avgjørende for å ta markedsposisjon.» Les mer om det i Trond Evald Hansens innsiktsfulle kommentar på side 37. Vi har mange drivende dyktige leveran- dører, produsenter og sportskjeder i dette landet, som har levert imponerende resultater i mange år. Bare i fjor ble solgt sportsutstyr i Norge for ca. 27,2 milliarder kroner! Det finnes åpenbart bred kompetanse og solide krefter i sportsbransjen i dag – det er dere som må ta tid til å løfte frem mennesker med ulik bakgrunn, som utfyller hverandre og som kan bidra med ulike perspektiver. Vi trenger et større mangfold blant søkere til lederstillingene i bransjen vår. Sport Dette magasinet er detaljistenes, leverandørenes og produsentenes eneste fagblad innen sport og fritid i Norge. Bladet har som hovedmålsetting å være sportsbransjens uavhengige informasjonsorgan. Det legges av den grunn stor vekt på å formidle nyheter fra bransjen, samt faglige og aktuelle reportasjer. SPORT gis ut 2 til 3 ganger i året, og dekker derfor nyheter sammen med bransjeforeningens nettside, sportsbransjen.no. SPORT er et B2B-magasin, og for å sikre best mulig dekning i markedet har styret bestemt at magasinet skal distribueres gratis til norsk sportsbransjes aktører. Det betyr at norsk sportsbransjeforening sine informa- sjonskanaler er annonsefinansiert. UTGIVER: www.sportsbransjen.no REDAKTØR/REDAKSJON: Birgitte Schinrud Skjerven Tlf.: 415 08 883 birgitte.skjerven@sportsbransjen.no ANNONSESALG: Birgitte Schinrud Skjerven Tlf.: 415 08 883 birgitte.skjerven@sportsbransjen.no materiell mottas på e-post: birgitte.skjerven@sportsbransjen.no UTGIVELSESPLAN 2023: Kontakt: birgitte.skjerven@sportsbransjen.no LAYOUT OG TRYKK: Flisa Trykkeri AS Telefon 62 95 50 60 www.flisatrykkeri.no Stoff fra bladet må bare siteres etter avtale med redaksjonen og med tydelig kildehenvisning. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for manuskripter, fotografier eller tegninger som sendes uoppfordret. Forsidefoto: Fischer Bladets grunnsyn: Bladet SPORT har som grunnsyn å arbeide for å bringe uavhengige reportasjer og nyheter for og fra den norske sportsbransjen. slik at bransjen kan forbedre seg ytterligere. Utgivers redaksjonelle mål: Utgiver ønsker å bidra til å bygge en felles forståelse av sports- bransjens ansvar, ressurser, utfordringer og mulighetsrom. Innholdet i SPORT skal gi informasjon- og formidle kunnskap, med mål om å gi alle i bransjen innsikt, økt kompetanse, kjennskap. Innholdet skal favne artikler og reportasjer innenfor følgende områder: Økonomi, kjede-/leverandørmakt, helse og fysisk aktivitet, produktnyheter, oppkjøp/salg, trender, messer, utviklingen i salgskanalene, i verdikjedene, bærekraft og juss. Redaktørens stilling: Redaktøren står fritt til, innenfor utgivers grunnsyn, å formidle redaksjonelt stoff og innhold. Redaktøren påtar seg intet ansvar for innholdet i betalt markedsføring, men forbeholder seg retten til å avvise eventuell markedsføring som strider mot foreningens grunnsyn. SPORT tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i Innhold, og fraskriver seg ethvert ansvar for dette. SPORTS FORMÅLSPARAGRAF Birgitte Schinrud Skjerven NO - 2940

Hvorfor, og hvem er det sitt ansvar at vi får det? Dette er viktige spørsmål som vi alle må kunne diskutere. For det er fremdeles slik at vi finner flest menn i ledende posisjoner i vår bransje. Vil vi ha det slik? SPORT har spurt sjefene fra noen av de største aktørene i sportsbransjen hva de mener. Tekst: Birgitte S. Skjerven ledergruppene? Trenger vi mangfold i 6 Sport // 3/2022

UUtviklingen av likestilling har skutt fart på mange områder i samfunnet vårt, men det er fortsatt mannsdominans i topplederstillinger i flere bransjer og sektorer, viser CORE topplederbarometer. Undersøkelsen viser til en trend over flere år i retning bedre kjønnsbalanse, men dette er treg materie. Tema har vært debattert i ulike fora og medier gjennom høsten, og utviklingen vil bli fulgt med på i tiden fremover. SPORT har sett på ledernivået i egen bransje, og fulgte opp en sak fra SPORT nr2 2018, om «kvinner i bransjen». Ifølge undersøkelsene som ble gjort den gangen, var det svært få kvinner å finne i ledende posisjoner i norsk sportsbransje. Gjennom tilsvarende undersøkelse gjennomført denne høsten, ser det ut til å være en positiv utvikling, men det går svært tregt. HVORFOR ER DET SLIK? For CORE viser at det ikke er for få kvinner å ta av hvis man legger til grunn kjønnsbalansen på de klassiske utdanningsinstitusjonene som for eksempel NHH (Norges handelshøyskole). Betyr det at skjevhetene er noe bedriftene og selskapene kan rette opp i, hvis det er vilje til det? Vi ser heldigvis et økende antall kvinnelige ledere, men veldig ofte innen støttefunksjoner som kommunikasjon og HR. Men øverst i hierarkiet er det like mannsdominert, en rollefordeling som ikke er enestående for sportsbransjen. Om undersøkelsen SPORT har spurt sportskjedene og enkelte andre større leverandører og produsenter i bransjen. En viktig og stor del av norsk sportsbransje består av mange ulike typer små bedrifter og foretak som ikke har en definert ledergruppe, eller som er en del av et større foretak med ledergruppen i et annet land. Disse er ikke med i vår undersøkelse. SPORT mener likevel at vi har sett på et representativt utvalg av de førende selskapene i bransjen. Hovedfunnet er at det er svært få kvinner i ledergruppene i vårt utvalg bedrifter, og totalt fravær av ikke etnisk norske borgere. 3/2022 // Sport 7 Foto: Kårvatn

8 Sport // 3/2022 La du føringer i ansettelsesprosessene for å få kvinner inn i ledelsen? – Da jeg tok over som leder av Brav i 2020 og skulle bygge opp en ny ledelse hadde jeg en klar ambisjon om å bygge opp en mer diversifisert ledergruppe, også med tanke på balansen mellom kvinner og menn. Nå er vi 6 kvinner og 4 menn i ledergruppen. Man kan jo alltids spørre seg om det er riktig balanse, men til syvende og sist er det den enkeltes kvalifikasjoner og personlige egenskaper som avgjør mine valg om hvem som får jobben eller ikke. Mener du kvinner i ledelsen påvirker businessen annerledes enn menn, eventuelt hvordan? – Gjennom de siste 20 årene har jeg sittet i ulike toppledergrupper med forskjellige sammensetninger av kvinner og menn. Jeg sitter ikke igjen med noen entydige erfaringer som tilsier at kvinner påvirker forretningen annerledes enn menn. For meg er kjønn én av mange dimensjoner som spiller inn ved valg av kandidater til ledende stillinger. Generelt vil jeg si at ledergrupper bestående av mennesker med ulik bakgrunn, som utfyller hverandre og som kan bidra med ulike perspektiver påvirker forretningen mer positivt enn homogene ledergrupper. Var det vanskelig å finne kvalifiserte kvinner til de ledende posisjonene? – Det er alltid utfordrende å finne de beste menneskene til ledende roller i et selskap, simpelthen fordi kravene er høye og konkurransen er stor. Det jeg har erfart er at det er langt flere menn enn kvinner som har søkt på ledende stillinger hos oss. Hva som er hoved- grunnen til dette vet jeg ikke. Det er et stort og samfunnsmessig viktig spørsmål som må drøftes og debatteres - også innenfor vår bransje, som historisk sett har vært manns- dominert. Vi skulle gjerne ha hatt flere kvinnelige søkere, men heldigvis har de som har søkt seg til oss vært veldig gode. … en ganske vanlig prosess – også for Espen Falck Engelstad som skulle besette sin egen ledergruppe da han overtok som sjef i Brav i 2020. Resultatet ble en ledergruppe der 6 av 10 er kvinner. SPORT ba om hans tanker rundt hvorfor han valgte som han gjorde, og hvilken betydning kjønnsbalansen har for businessen. Tekst: Birgitte S. Skjerven Foto: Brav KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER Valgte sine ledere ut fra

3/2022 // Sport 9 Ledergruppen i Brav Espen Falck Engelstad, CEO, 53 år Gisle Bjørnstad, CFO, 59 år Kristin Dahle, HR Director, 41 år Julie Gretton, Product Development Director - Apparel, 48 år Christian Gløgård, Product Development Director - Hardware, 53 år Anne B. Heyerdahl, Supply Chain Director, 54 år Gina Loven, Wholesale Director, 49 år Gitte Thune, eCommerce and Marketing Director, 51 år Erik Gulbrandsen, Head of Retail, 46 år Mette Ulven, Director of New Business, 42 år Brav eier og administrerer; Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport og den digitale plattformen Skisporet.no. Er en global virksomhet med ca 30% omsetning fra vår/sommer sesongen og 70% fra høst/vinter sesongen. Ledergruppen i Brav. Foran fra venstre : Julie Gretton og Mette Ulven. I midten, Kristin Dahle og Anne Heyerdahl. Bakerste rekke fra venstre; Gisle Bjørnstad, Gitte Thune, Espen Falck Engelstad, Gina Loven og Christian Gløgård. Og ikke tilstede, Erik Gulbrandsen.

SPORT har sett på kjønnsbalansen i ledergruppene i norsk sportsbransje. Selv om vi er et stykke fra å speile samfunnet, er det både vilje og ønske om å få flere kvinnelige ledere inn i bransjen. Og, selv om lederne har gode velfungerende ledergrupper i dag, er de fleste langt fra fornøyde med dagens situasjon– Det bør inspirere og motivere dyktige jentene i og utenfor bransjen, til å søke maktposisjonene. Tekst: Birgitte S. Skjerven Hvem styrer sportskjedene? 10 Sport // 3/2022

Slik er ledergruppene i sportskjedene: XXL Av de ti som sitter i ledergruppen i XXL er 1 kvinne, men kvinneandelen skal opp, det jobber de aktivt med. XXL MANAGEMENT PER OKTOBER 2022: Stein Alexander Eriksen, CFO and Interim CEO. Tolle O. R. Grøterud, EVP Human Resources, Communications and Sustainability. André Sjåsæt, EVP Marketing and Category - Interim EVP Strategy and Business Development. Espen Terland, EVP IT. Harald Borgen, EVP Supply Chain. Sebastian Blom, EVP Digital Commerce. Stine Trygg-Hauger, Managing Director Norway. Anders Lindblom, Managing Director Sweden. Pasi Lämpsä, Managing Director Finland. Magnus Kreuger, Managing Director Austria – Dette er ikke godt nok. Vi har en jevn fordeling av kvinner og menn både blant kunder og ansatte. Dette skal også gjenspeiles på ledernivå, og det må vi gjøre noe med, uttaler Andreas Nyheim, kommunikasjonsdirektør i XXL. Han understreker at XXL har mange dyktige kvinner, både som varehussjefer og i andre lederstillinger. – Men totalt sett, er ikke kjønnsbalansen god nok i lederstillinger, og det gjelder også i konsern- ledelsen. Vi har satt temaet på agendaen internt. I 2021 styrket vi kvinneandelen på de tre øverste ledernivåene fra 20 til 27 prosent, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre. Det lang- siktige målet er at vi skal ha minst 45 prosent kvinnelige ledere i 2030, sier Nyheim. Stadion Stadion skiller seg fra de andre kjedene i struktur og oppbygning. Kjeden er bygget opp som et støtteapparat for frittstående sportsbutikkene. De som ønsker å være tilknyttet kjeden, vil kunne få stordriftsfordeler gjennom fellesløsninger og gode innkjøpspriser. Daglig leder i Stadion AS Gisle Juel Daviknes sier de ikke har en formell ledergruppe. Ved siden av Daviknes er CEOen, Staffan Gilbertsson, ellers viser organisasjonskartet en ganske jevn balanse av kvinner og menn i alle posisjoner. I styret til Stadion AS er kun en av åtte kvinner. 3/2022 // Sport 11 Foto: Mammut

Sport Holding har en ledergruppe på 8, der 2 er kvinner. LEDERGRUPPEN I SPORT HOLDING: Sport 1 og Intersport sorterer inn under denne, mens Sport Holding er representet gjennom styret i Mobo (Anton Sport), Löplabbet og Bergans. Ole-Henrik Skirstad, CEO Rune Hareton, CFO/COO Kristian Fjellanger, Kategori Even Lutnæs, IT Kjersti Berntsen, Prosjekt / Kreditt Arne Harald Kaspersen, Salg / Kundeservice Tomas Aschehoug, Logistikk Cathrine Trosterud, HR – Jeg skulle gjerne hatt mer enn to kvinner i ledergruppen. I vårt selskap (Sport Holding) er det en stabil ledelse med ledere som har levert god kvalitet over mange år og som fortsatt leverer godt. Ledere som leverer godt over tid, er gode forbilder og er respektert av sine medarbeidere, det er veldig viktig, uavhengig av kjønn, sier Ole-Henrik Skirstad, CEO i Sport Holding. – Vi rekrutterer gjerne kvinner til ledergruppenivå, både utenfra og som «rykker» opp. Av de to kvinnene vi har i ledergruppen, er en rekruttert eksternt og en har rykket opp internt, forklarer han. For oss evalueres ledelsen løpende, både ledergruppen og meg selv (fra eierne). Ved eventuelle nyansettelser eller fremtidige erstatningsansettelser er kvinner like aktuelle som menn. Det er mange kvinner i Sport Holding også på mellomleder- nivå. Vi har flat struktur, og jeg opplever at vi i praksis har en balansert kjønnsbalanse på de fleste nivåer og ikke minst i de fleste diskusjoner med betydning for selskapet. «Ledere som leverer godt over tid, er gode forbilder og er respektert av sine medarbeidere.» Sport Holding COOP COOP er en dagligvare kjede som har ulike kjedekonsepter. Obs! kjeden har avdeling i butikken med sport og Fritid. Ledergruppen for Obs!-kjeden har ansvar for konsept og markedsføring. Sjef for sport og fritid i Coop Norge SA er Årstein Skjølsvik. I ledergruppen hans, som har ansvar for innkjøp og kategori til kjeden, er 3 av 5 kvinner. 12 Sport // 3/2022 Foto: Devold

3/2022 // Sport 13 ON SNOW 2 0 2 3 ON SNOW 2023 Årets vintersportmesse på Vestlia Resort, Geilo 5.–6. FEBRUAR On Snow er et mekka for sportsbransjens vintersportentusiaster, og går av stabelen ved Vestlia Resort på Geilo. ON SNOW er et godt etablert arrangement hvor leverandører av både alpin- og langrennsutstyr tilbyr butikkansatte og innkjøpere å teste neste års skiutstyr. Her kan man teste både alpin- og langrennsutstyr i sitt rette element – på snø. o n s n ow. n o

14 Sport // 3/2022 «Det finnes mange tøffe jenter i bransjen. De må selv ta plassen og tørre å ta utfordringene ved å være leder. Samtidig må styrer og ledelser i hele bransjen ta innover seg at det er så få kvinner i lederstillinger. Det er spesielt viktig når vi vet at kvinner er den største kundegruppen i sportsbransjen og at kvinnelige ledere er et gode», sa Gina Loven, den gangen CCO i Swix Sport, til SPORT i 2018. SPORT gjennomførte nylig en undersøkelse i norsk sportsbransje som viste at det fremdeles er få kvinnelige ledere og få tegn til økt mangfold i ledende posisjoner i norsk sportsbransje - og fortsatt ingen kvinnelige styreledere! Men undersøkelsen viste også at det går i riktig retning. Gina Loven er i dag wholesale director i Brav, og er av de få kvinnene med lang ledererfaring i norsk sportsbransje. SPORT har fulgt opp saken fra 2018, og spurt Loven hvordan hun opplever dagens sports- bransje med tanke på kvinneandel og mangfold. – Bransjen vår ligger litt etter. Ikke bare med andel menn og kvinner i ledende posisjoner, men også i forhold til mangfold. Vi ligger nok også etter på det digitale, noe som tilsier at her har det vært lite utskifting. Kanskje kommer dette av at det har vært en mannsdominert bransje? svarer Loven undrende. Etter hva SPORT erfarer har mange av de som besitter ledende posisjoner i norsk sportsbransje, sittet der lenge. Og ledige lederstillinger har tradisjonelt blitt besatt av likesinnede fra tilsvarende bedrifter i samme bransje, altså i stor grad av menn som kjenner hverandre. Ser vi en holdningsendring bort fra dette i bransjen? – Jeg har vært i dette selskapet fra det var en ledelse bestående av 4 menn i samme alder, til det nå er en større ledergruppe med flest kvinner. Mitt inntrykk er at endringen vår ønsket fra vår CEO, Espen Falck-Engelstad. Endringen i Brav var ikke bare for å pynte på bildet, men kom til uttrykk på flere måter i selskapet. Gina forteller at de blant annet har jobbet aktivt med å rydde opp i hele organisasjonen for å sørge for lik lønn for likt arbeide. – Det skal ikke være forskjell på jenter og gutter som gjør den samme jobben i dette selskapet. Det var faktisk et langt lerret å bleke. Omfanget av skjevfordelinger i selskapene i norsk sportsbransje er ikke noe SPORT har innsikt i, men det er et sunnhetstegn når det er ledelser som tar initiativet til å rydde opp. GAMMEL UKULTUR Gina forklarer at noe av skjevhetene i bransjen kan stamme fra en gammel ukultur innen rekrutteringen. Det finnes eksempler på at jenter som nærmet seg pluss minus 30 år og hadde ett eller ingen barn fra før, ble skjøvet nedover i bunken. Hos Brav ble utjevning av lønnsforskjeller gjennomført i forbindelse med restruktureringen i 2020, i dag er det ingen skjevfordeling i selskapet, understreker hun. Hvorfor er det så viktig å få kvinner inn i ledelsen? – Jeg tror den største forskjellen ved en mer kjønnsbalansert ledelse er at det skaper en mer transparent bedriftskultur, som igjen skaper et mye bedre utgangspunkt for samarbeide. Jeg tror ikke nødvendigvis kvinner er bedre enn menn til å samarbeide, men jeg opplever at vi har fått en kultur som gjør at vi enklere legger problemet til side og kun fokuserer på løsningen. Jeg tror det har med den transparente strukturen å gjøre, alt henger jo litt sammen med alt. Jeg kan jo ikke si noe om hvordan det var i en ledergruppe på 4 menn i samme alder, men den gang merket jeg jo veldig godt at de holdt kortene ekstremt tett til brystet. Gina Loven brenner for større mangfold i norsk sportsbransje. Hvis man tar denne kundegruppen på alvor, da må kvinner helt opp i ledelsen – ellers vil man ikke lykkes, er hennes tydelige budskap. Tekst: Birgitte S. Skjerven Foto: Brav Hun vil ha flere jenter opp og frem

«Skal man lykkes med å nå ut til kvinnen, må man gjøre det med både hjerte og hodet.»

16 Sport // 3/2022 EKSEMPELETS MAKT Av de store selskapene i norsk sportsbransje er Brav alene om å ha en så sterk kvinneandel i ledergruppen. Loven sier det blir lagt merke til, og at de får tilbakemeldinger fra kolleger i andre selskaper som sier at de ser opp til Brav på grunn av blant annet dette. Hun har også fått enorm respons etter at hun fortalte om sin karrierereise i sportsbransjen i SPORT nr. 2 2018. – Jeg får det fortsatt. Jenter som jobber i sportsbutikker og i sportsbransjen synes det var tøft og inspirerende at jeg også turte å så fram på forsiden av SPORT. Det var nok ikke helt norsk å stå frem sånn som jeg gjorde den gangen, men jeg forsto av alle reaksjonen som kom at det var på høy tid noen gjorde det. KVINNER BLIR TATT PÅ ALVOR Gjennom bølger av «Me Too»-avsløringer har også denne bransjen fått en korrigering med tanke på hvordan menn skal oppføre seg. Det er ikke kommet avsløringer slik andre bransjer har opplevd, men Gina Loven opplever en merkbar, sunn korrigering for bransjen vår. – Det er viktig for meg å si at det er mange bra gutter og menn i denne bransjen som jeg opplever tar vare på oss jentene på en veldig bra måte – vi blir tatt på alvor. Men, jeg ser jo også at det er mange kvinner som er innom bransjen og forsvinner raskt ut igjen. Jeg tror noe av årsaken er at det er tøft å komme inn i en så mannsdominert bransje. EN AV GUTTA – Man må være litt en av gutta for å bli respektert, for det er en ganske tøff bransje. I denne bransjen er man i stor grad overlatt til seg selv. Enten man er leverandør eller driver butikk, må man kjempe for tilværelsen på individnivå. – Vi jobber jo like mye med hjertet som med hodet i denne bransjen. Vi brenner for produktene og jobber mer enn vi burde. Enten vi går en skitur eller fjelltur så er vi litt på jobb hele tiden. HOLDNINGSENDRING Vi jobber i en bransje der det i stor grad handler om å utvikle gode produkter, sørge for at kundene får de beste varene tilpasset sine behov. Tror du en bedre kjønnsbalanse på ledernivå vil gjøre det enklere å drive god business? Gina Loven er ikke i tvil. – Kundegruppen vår er 50 % kvinner, kanskje større. Hvis en forhandler, produsent eller leverandør skal ta denne kundegruppen på alvor, så må man ha kvinner helt opp i ledelsen – ellers vil man ikke lykkes! Se på Get inspired! Jentene som startet det fikk jo en flying start fordi de tok jenter på alvor, det bør jo være en tankevekker for andre i bransjen. Skal man lykkes med å nå ut til kvinnen, må man gjøre det med både hjerte og hodet. «– Man må være litt en av gutta for å bli respektert, for det er en ganske tøff bransje.»

Ski : Speedmax Skate Plus; Binding: Wor ldcup Skate IFP; Sko: Speedmax Skate / WS SPEEDMAX FISCHERSPORTS.COM Sk i i ng i s not a l i festyle . I t ’ s l i fe . Den nye Speedmax-serien er basert på ideen om lavest mulig vekt, optimal kraftoverføring og høyest mulig fart i løypa. Ideen har sitt utspring fra World Cup, og er rettet først og fremst mot konkurransedrevne utøvere på jakt etter det perfekte utstyret. De nye Speedmax skoene med oppdatert Race Fit passform transporterer all energi og kraft direkte gjennom den suverene TURNAMIC® bindingen og ned i de nye Speedmax Skate skiene. Finn utstyret hos din nærmeste Fischer-forhandler! Johannes Høsflot Klæbo (NOR) Photo: Fischer Sports GmbH / NordicFocus BE T TER, L I GHTER, FAS TER . Scan QR for å se Speedmax video med Johannes Høsflot Klæbo!

18 Sport // 3/2022 Lindy Ljosdal Maurseth er en sterk, tydelig og omsorgsfull leder som har sørget for at selskapet har levert på felles målsettinger i mange år. Nå deler hun sitt syn på lederrollen og på viktigheten av kjønnsbalanse i lederposisjoner. Hvordan opplever du lederrollen din? Lederrollen er både spennende og utfordrende. Jeg som mange andre måttet «learn on the job», så litt prøving og feiling blir det. Men, jeg har hentet mye god læring fra både gode og dårlige ledere tidligere i karrieren. Lederrollen handler om mye mer enn å utvikle strategier, prosesser, budsjetter, sette mål etc. Vi jobber med mennesker og ingen av oss er like, det er akkurat dette som gjøre rollen både spennende og utfordrende. I rollen som Nordisk Country Manager jobber med både egne ansatte, agenter og distributører og må derfor tilnærme meg arbeidet på litt ulike måter. Men den viktigste funksjonen jeg mener jeg har som leder, er å tydeliggjøre rammene, vær støttende og bygge opp under hver enkelt sine sterke sider og sørge for at de har det verktøyet som skal til for å nå vår felles målsetning. Hvordan opplever du bransjen? Det er en bransje med mye lidenskap og passion. Det kommer blant annet frem i hvor «godt» resirkulert den er, for det er ikke mange som forlater sportsbransjen. Mange som prøver seg «på utsiden» finner ofte raskt veien tilbake til bransjen igjen – gjerne bare med bytte av logo på klærne. Men, det kommer heldigvis nye hoder til, det er veldig sunt. Jeg opplever at bransjen er blitt mer profesjonell nå, enn den var for 15 år siden, da jeg begynte på leverandør-siden. Reflekterer du over at det er en mannsdominert bransje? Ja, jeg gjøre det. For jeg befinner meg ofte nok i forum hvor man ikke kan unngå å se at det er en ubalanse. Når man sitter i et rom med 50 mennesker og 2-3 er kvinner så blir det veldig tydelig. Totalt sett er det en større kjønnsbalanse i bransjen, for man finner mange kvinner i design og innen marked- og HR funksjoner. MEN, det er fremdeles for få i salgsleddet og i ledende stillinger. Når fikk du din første lederjobb i sportsbransjen, og hvem ansatte deg? Min første lederjobb fikk jeg av min nåværende arbeidsgiver, Equip Outdoor Technologies. Først som salgssjef for Norge og siden Nordisk ansvar. Var kjønnsfordeling et tema i den prosessen? Nei, det var aldri et tema. Jeg levert resultater og har jobbet meg gradvis «oppover». Så hvorvidt jeg het Lars eller Lindy hadde ikke noe og si, hvilket er akkurat slik det burde være. Hvorfor tror du vi ser så få kvinner i ledende posisjoner i norsk sportsbransje? Ifølge forskningen på lederposisjoner generelt, er årsaken at vi får barn. Både jobb og lønnsutviklingen er relativt lik mellom kvinner og menn frem til det tidspunktet kvinner får barn, etter dette er utviklingen veldig ujevn. Basert på det faktum at man er to som får barn, at det finnes mange godt kvalifiserte kvinner og at de ofte skårer høyere på 4 and 5 personlighetstrekk som er viktig for å være en effektiv leder, burde kvinner dominere på ledelsesnivå. Lindy Ljosdal Maurseth tror det er mer sosiale enn biologiske seleksjonsmekanismer, og ubevisste preferanser, som holder kvinner utenfor lederposisjonen eller veien frem til en lederposisjon. Hun har selv opplevd at gutter ofte er gutter nærmest. - Det er en av barrierene kvinner møter i arbeidslivet. Spesielt i de mer mannsdominerte bransjene må kvinner pushe mer, tørre å stikke hodet opp og presse seg fram for å slippe til. Min opplevelse er at tonen er litt Lindy Ljosdal Maurseth er en av få kvinnelige daglige ledere med lang erfaring i norsk sportsbransje. Hun startet som selger i sportsbutikk, senere som selger hos Equip Outdoor Technologies. I leverandørselskapet var hun den best kvalifiserte til stillingen som salgssjef for Norge, og nå har hun fått ansvar for Norden i tillegg. Tekst: Birgitte S. Skjerven Foto: Privat hodet og hjertet Hun leder med

3/2022 // Sport 19 annerledes i forum hvor majoriteten er menn, så min erfaring er at man må kommunisere mye tydeligere, være direkte og at man selv må sørge for å gjøre seg synlig. Jeg opplevde selv tidlig i karrieren som butikk- selger i skiavdelingen at menn ikke ville handle av meg. En person sa rett ut at jeg ikke kunne hjelpe han, men at jeg kunne gå og finne en av de gutta som hadde peiling på ski. Og første gang jeg søkte på jobb som selger på leverandør siden, ble jeg spurt om jeg hadde tenkt å få barn, og fortalt at jobben som selger var ikke forenlig med å få barn. Det er nok flere årsaker til lav kvinneandel i toppen, men jeg tror det skal mye mindre til enn hva mange menn tror å få frem flere kvinner i ledende posisjoner. Ofte trenger man bare noe som viser at de tror på deg, litt oppmuntring og en dytt i ryggen enkelte ganger. Noen som sier «Dette klarer du!». Hvordan tror du en jevnere kjønnsbalanse i ledergrupper vil påvirke businessen? -Utelukkende positivt. Studier viser at det øker lønnsomheten. Jeg tror man tar bedre beslutninger og får et bedre arbeidsmiljø. Har dere beregninger på hvor stor andel av sluttbrukerne av Rab eller Lowe Alpine utstyr som er kvinner/jenter? Vi har hatt mye fokus på å øke kvinneandelen blant våre brukere, hvilket er grunnen til at samtlige produkter vi lager til menn lager vi også til kvinner. Vi har selvsagt noen produkter som er unisex, men vårt fokus er at kvinner skal få de samme fantastiske produktene som menn. Dette har gitt resultat, og i Norge har vi faktisk en perfekt 50/50 splitt mellom menn og kvinner. Vi får litt hjelp av at Norge er ganske likestilt når jeg gjelder deltakelse i sport og friluftsliv, men vi vet at i enkelte land er det færre kvinner som deltar innenfor sport og «outdoor». I disse markedene jobber vi aktivt med å få flere kvinner til miljøet og vi ser på kjønnsplitten i salg etter hver endt sesong, for å sikre progresjon. «Man tar bedre beslutninger og får et bedre arbeidsmiljø når man har kjønnsbalanse.»

20 Sport // 3/2022 Vi har gjort en av Norges største fusjoner på Teams. Gresvig gikk konkurs inn i koronaen, Intersport flyttet ut av kontorene, ble en del av Sport Holding og flyttet inn på Kløfta, under koronaen. Det ble også oppstarten på påfølgende kultur- omveltninger, forklarer kjedesjef Intersport Anders Corwin Bristøl. VEIEN TIL ET SAMLET INTERSPORT Arbeidet med å endre bedriftskulturen fra konseptene G-Sport, G-Max, Sportshuset og Intersport, til den nye kulturen som skal sørge for en bærekraftig fremtid for Intersport, er åpenbart en jobb kjeden har tatt på det største alvor. Ambisjonen er å fremstå som en helhetlige og helstøpte fagbutikker som er gode i sitt lokalmarked, et mål de nærmer seg mer stormskritt. – Vi har gått fra et konsept med mange store varehus drevet av lavpris, til å drive fagbutikker med attraktive merkevarer. Det skal ikke lenger være pris som er fokus, nå skal vi hjelpe kundene til å finne det de trenger, fastslår Bristøl. Han mener omprofileringen og satsingen sammen med største og beste merkevarene via Intersport International, og ellers fokus på å ha gode merkevarer i butikken, gir dem det beste utgangspunktet for å lykkes. Via Intersport International er kjeden blant annet en av de globale partnerne til attraktive merke- varer som Nike og Adidas. KULTURSKIFTET Alle ansatte som har vært med gjennom fusjonen fra de ulike G-Sport-konseptene og Intersport, til dagens Intersport, har vært på en reise. Overgangen til den nye bedriftskulturen har vært spesielt stor for de ansatte i storbyene. Dette vet Bristøl alt som, som selv var markedsdirektør for alle kjedene i Gresvig, før hans neste oppdrag var å slå dem sammen til en kjede. Nå har det gått et år siden han tok over kjedesjefansvaret for Intersport fra Lars Kristian Lindberg. – Mange av G-Max og G-Sport butikkene har måttet bli en del av en ny kultur og har måttet lære seg å jobbe på en annen måte der de i mye større grad skal hjelpe kunden. Det har vært et stort kulturskifte oss. Men Intersport derimot, har butikker som har vært gode til å tilpasse seg lokalmarkedene. Bristøl trekker frem gode eksempler som butikken på Beitostølen og i Sogndal. Kulturskiftet ligger ikke bare i å fusjonere G og I, for samtidig som posisjonen i lokalmarkedene til Intersport er solid, har posisjonen til butikkene i storbyene vært mer uklar, forteller han. UT AV TILBUDSKJØRET Denne store forskjellen i konsepter og drift har gjort at Intersport har måttet markedsføre seg sterkere i storbyene for å synliggjøre sin profil. Disse forskjellene har også skapt et større behov for opplæring av de ansatte i storbyene, fordi det nå er en ny måte å jobbe på. Noe har skjedd med Intersport! Fra å være en litt utydelig aktør i markedet, fremstår flere Intersportbutikker freshere enn på lenge, og markedsføringen har skutt fart - det er åpenbart tatt grep. Hva er det dere har holdt på med de siste årene? Tekst: Birgitte S. Skjerven VEIEN FRA TILBUDSKJØRET TIL FAGBUTIKKER «Vi skal drive et bærekraftig og lønnsomt Intersport»

3/2022 // Sport 21 «Sortimentet til damer skal nå være det første du treffer i Intersports nye butikker, med større og mindre grader av lokaltilpassing.» Kvinnesegmentet: Her er Yoga-avdelingen hos Intersport Strømmen. Foto: Intersport. Kjedesjefen i Intersport, Anders Corwin Bristøl. Foto: Birgitte S. Skjerven

22 Sport // 3/2022 – Vi ser nå at vi tar store steg på veien mot å bli gode fagbutikker. Bristøl kan vise til at de har fått på plass gode prosesser i støtteapparatet, kundeundersøkelser som gir verdifull tilbakemelding, samtidig som de fortsetter med stort fokus på opplæring. PÅ VEIEN MED BUDSKAPET – 4T touren er en måte å spre kulturen, engasjementet og budskapene våre ut til alle ansatte på. Akkurat derfor er det så viktig for oss å treffe alle de 700 ansatte der ute i løpet av en måned. Det er tredje gangen Intersport gjennomfører sin «tour» på veien for å møte de butikkansatte. Helt konkret reiser de rundt med en stor trailer, med folk fra Intersport som møter de ansatte med informasjon, opplæringsmateriell og ulike teambuilding-aktiviteter. De har fått med seg en gruppe leverandører som får snakke direkte med selgerne ute i butikkene. Bristøl sier tilbakemeldingene fra de ansatte viser at de skårer bra på dette opplegget og leverandørene er allerede meldt sin interesse for å bli med neste år. – Mitt store engasjement er å få Intersport til å lykkes. Vi skal drive et bærekraftig og lønnsomt Intersport. Vi kom fra et Gresvig med 100-millioners underskudd, dette har vi klart å snu og er på god vei til å drive et lønnsomt Intersport. Har dere redusert antall Intersport- butikker i den nye satsingen? – Nei, I dag har Intersport i Norge rundt 140 butikker i kjeden, litt færre egeneide butikker og litt flere franchisebutikker enn før. NAVNET 4T-TOUR GJENSPEILER INTERSPORTS FIRE SATSINGSOMRÅDER Tur * Trening * Team * Tjenester Tur: Alle aktiviteter som har med vår nordiske turtradisjon å gjøre. Her skiller Intersport seg fra Intersport International. Trening: Trening, løp, yoga osv. Dette er også kjerneområde for Intersport International. Team: Fokus på klubbsegmentet. Tjenester: Satsing på digitale tjenester, men også på tjenester i butikk som fotanalyse, ski-selector og annet som hjelper kundene til å velge riktig produkt. Roadshow: Teambuilding-aktiviteter for alle butikk- ansatte når Intersport-traileren er ute på sin 4T-Tour. Foto: Intersport. Engasjert: Kristian Husom, prosjekt- leder hos Intersport Norge, forklarer ledelsen på Kløfta noe av hva de skal ut på veien for å lære alle ansatte. Foto: Intersport.

3/2022 // Sport 23 Hva er det som skiller dere fra Sport 1-butikkene? – Begge kjedekonseptene utgir seg for å være fagbutikker med fokus på å være best lokalt. Norge er et stort land, med god plass til begge konsepter. Der Sport1 går mer mot sportsentusiasten, så retter kanskje Intersport seg mer mot den aktive familien og kvinnesegmentet, i tillegg til sportsentusiastene. I storbyene har Intersport et bredere sortiment på trening, og et ekstra stort sortiment til dame. Sortiment til damer skal nå være det første du treffer i våre nye butikker, med større og mindre grader av lokaltilpassing. Han forteller at de har kuttet ned antallet merkevarer betraktelig for å være tydeligere, og å gi bedre plass til merkevarene det satses på. – Det er nok tydeligheten på målgruppene våre (4T) og hvordan butikkene er bygget opp, som vil skille oss mest fra Sport1 butikkene. STORDRIFTSFORDELER Bristøl sier det har vært bra for Intersport og bli en del av Sport Holding som har et etablert kompetent system for alle servicefunksjonene de skal hjelpe butikkene med. Fellesfunksjoner og prosesser bakover kan de drive sammen, selv om kjedene konkurrere seg imellom. Hvor mye er dere styrt av Intersport Internasjonalt? – Vi er ikke styrt, men vi bruker det som gir oss verdi. Vi blir en del av satsingen med de internasjonale merkevarene og de gir oss bra markedsføringsmateriale, og vi bruker det vi kan. Er vekst et mål? – Det soleklare målet vårt er å drive lønnsomme butikker, det skal vi på kjedekontoret legge til rette for. Kjedesjefen i Intersport, Anders Corwin Bristøl sier det er for tidlig, nå midt i prosessen, å gi noen gode tall som viser effektene av det de gjør. Men systemene er på plass, så fra nyttår blir det enklere å sammenlikne tall – SPORT vil følge med.

24 Sport // 3/2022 På et høydedrag i naturskjønne omgivelser, noen få kilometer inn fra riksvei 4 i Nittedal, holder den norske Fischer-importøren, Finor AS, til. Plasseringen og den lavmælte fremtoningen gir et tydelig signal om hvilken rolle de spiller i norsk sportsbransje. Tekst: Birgitte S. Skjerven Klare til å rykke når snøen faller Du vil ikke finne en Fischer brand-store her, konstaterer eier og daglig leder Finor AS, Harald Martinsen. Vi er her for å hjelpe sportsbutikkene der ute til å lykkes med skisalget. Det var her i Nittedal at hans far, landslags- løper Odd Martinsen, startet firmaet med import av Fischer-ski til Norge i 1983. I 40 år har familiebedriften holdt til på samme sted i Nittedal, men både lokalene og bedriften har vokst og utviklet seg i takt med salget og Fischers utvikling og vekst i markedet. I dag er det sønnen til Odd, Harald Martinsen, som er daglig leder av selskapet. Søsteren hans, langrennsløper og olympisk mester, Bente Skari, har en mindre eierandel, men er ikke involvert i den daglige driften. Etter at Odd Martinsen overlot selskapet til arvingene i 1998, har han selv fulgt med som styreleder. SPORT får en omvisning av sjefen Harald Martinsen, selger og racingsjef alpint Ole Henrik Robarth og markedssjefen, Alf-Roger Holme i Finors viktigste rom. I dette store, nyoppussede showrommet får vi se hele bredden innen de ulike kategoriene. Det er også her salgsteamet holder kurs og visninger for kundene sine.

3/2022 // Sport 25

26 Sport // 3/2022 Selskapet er bygd opp stein for stein med god drahjelp fra Fischers imponerende innovasjonsevne og utviklingstakt. Det er ikke tilfeldig at merkevaren er så godt synlig i verdenstoppen på ski. I 2018 ble One Way Sports inkludert i porteføljen til Fischer. Deres andre merkevare har store ambisjoner i markedet for staver. Men ingen ting selger seg selv. – Det hjelper ikke å ha gode produkter hvis du ikke har flinke folk, men det hjelper heller ikke å ha flinke folk hvis du ikke har gode produkter, fastslår sjefen som mener de har lykkes godt med begge deler. Men, markedet påvirkes i dag av en rekke utenforliggende faktorer som gir en uforutsigbar situasjon for alle parter. «Martinsen ser alvorlig på det urolige verdens- bildet, og merker at handelen nå bremser i alle ledd. I likhet med resten av sportsbransjen har de også fått merke noen turbulente kvartal – men de klarer seg bra. I 2019 solgte Finor for første gang ski for over 200 millioner kroner. Men selv om det er urolige tider nå, presiserer han at bransjen har hatt det veldig bra fra april 2020 til januar 2022. Etterspørselen var nok større i 2021 enn i 2019, selv om 2019 ble et bedre år totalt.» Harald Martinsen mener at de klarer å tilpasse seg tiden, og at de vil fortsette å hjelpe butikkene så godt de kan. – Vi merker at mange er blitt noe mer forsiktige med forhåndsordre. Men skulle noen slippe opp for varer, så skal vi sørge for å ha varer tilgjengelig for rask levering. Vi ønsker alltid å tilby våre forhandlere den aller beste servicen, med oppfølging og rask levering. Det har i all tid vært en fast forklaring fra alle som lever av vintersport, at den virkelig store omsetningen ikke kommer før det ligger tjukt med snø på trappa til hvermansen. Nå er det bare å glede seg til vinteren, det er i hvert fall nok ski til alle.

3/2022 // Sport 27 Harald Martinsen har gitt god plass til OneWays nye kolleksjon. I 2018 ble One Way Sports inkludert i porteføljen som Fischer og Finors andre merkevare. Alf-Roger Holme viser stolt frem den nye nordiske racing-kolleksjonen til Fischer som gjorde seg meget godt bemerket i forrige sesongs OL i Beijing. Ole Henrik Robarth, viser stolt frem noe av alpinsortimenet for kommende sesong fra Fischer, med den nye salgssuksessen, Ranger, frikjøringsserien som Fischer har utviklet i samarbeid profesjonelle skikjørere. Toppturstøvl-serien Travers, kommer i nytt design for 22/23 sesongen.

28 Sport // 3/2022 Innerst i Todalen på Nordmøre, 10 km fra nærmeste nabo, omgitt av flotte fjell og brusende fosser ligger det en relativt anonym tømmerlåve. Det er lite som tyder på at låven er breddfull av utstyr for topptur og friluftsliv når du kommer kjørende, men det er altså her Gudmund Kårvatn har etablert turbutikken Kårvatn Fjellutstyr, og distribusjonsfirmaet Kårvatn Handelskompani AS. – Enkelte mener vi ligger i utkanten, vi mener vi ligger midt i sentrum for det vi driver med, sier Gudmund. Kårvatn er familiegården til Gudmund, og gården har vært i familiens eie i mange genera- sjoner. Gudmund er den femte Gudmund som forvalter denne naturperlen. – Som fjellsportinteressert odelsgutt var jeg nødt til å finne en måte å kombinere min lidenskap for funksjonelt utstyr med gårdsdrift. Det å bo og drive fra noe annet sted enn Kårvatn har aldri vært et alternativ. Siden slutten av 80-tallet var Gudmund aktiv i det lokale klatre- og toppturmiljøet, og han begynte å selge litt klatre- og skiutstyr til venner og kjente. Klatreutstyr var ikke lett å få tak i på Nordmøre på denne tiden. Det var heller ikke skikkelig fjellbekledning, toppturutstyr, ryggsekker m.m. Man måtte gjerne til Hemsedal eller Trondheim. Handelen økte, og etter hvert ble gutterommet hjemme på gården for lite. I november 1992 ble Kårvatn Fjellutstyr etablert, og det ble innredet et rom på gården som fungerte som butikk. – Det var noen spennende år på 90-tallet. Det var ikke lett å få tak i klatre - og ekspedisjonsutstyr, så jeg var med på å utruste mange polar- og klatreekspedisjoner i denne perioden. Samtidig økte interessen også blant «vanlige» folk, så i 1997 ble driften ytterligere utvidet med distribusjonsavtale med Tsjekkiske Sir Joseph. Samtidig ble den "nye" butikken på låven etablert. Et stort løft. Dunprodukter var ikke like vanlig som i dag sent på 90-tallet og sir Joseph ble ettertraktet etter hvert som jungeltelegrafen gikk i ekspedisjonsmiljøet. I 2008 var tiden inne for å få et eget lokale. På denne tiden var bedriften tidlig ute med lett toppturutstyr, og Kårvatn fikk importen på det italienske toppturmerket Skitrab. Da ble det satset for fullt, og det ble satt opp en stor tømmerlåve som ble flyttet til Kårvatn fra Oppdal. Den stod ferdig i 2009. Det er fra denne låven det lille firmaet drives i dag. Med distribusjonslager i 1.etasje, og nisje- butikk i 2. etasje. Det er definitivt et uventet syn som møter de som tar turen til Kårvatn. – Det er mange turister som ikke tror det de ser første gangen de kommer hit ja, humrer Gudmund. I DAG I dag er driften av Kårvatn tredelt, med fysisk butikk, nettbutikk og distribusjon, alt samlet i samme firma. I 2019 investerte de i ny IT platt- form for å kunne oppskalere driften, og samtidig kunne møte fremtidens digitale krav. 2,5 årsverk driver Kårvatn i dag, og det er distribusjonen av merkevarene Contour, Gipron, Skitrab og 22designs som er hoveddelen av driften. Salgssjef Fredrik Thoresen Sletten styrer distribusjonsdelen av driften fra Lillehammer. Selv om alt av varer og lager er lokalisert på Kårvatn. Der som ingen skulle tro at det var mulig å drive butikk Men, i år kan altså Kårvatn Handelskompani AS feire sitt 30 års jubileum som uavhengig nisjebutikk. Tekst: Redaksjonen Foto: Kårvatn Handelskompani

3/2022 // Sport 29

30 Sport // 3/2022

3/2022 // Sport 31 – Ja, vi har en dobbeltrolle. Vi distribuerer primært vintervarer som blir fakturert mellom oktober og januar og er helt avhengige av butikken for å holde hjulene i gang gjennom hele året. Den ene kan ikke overleve uten den andre. Dessuten er butikken en viktig aktør lokalt hvor det ikke finnes noen andre nisjebutikker. Og akkurat nisje er et nøkkelord for driften. – jeg mener at vi som bransje er helt nødt til å ta vare på et mangfold for å kunne være interessante for kundene. Alle må ta sin del av ansvaret for å kunne vise dette mangfoldet til sluttbruker. Det kan ikke være slik at bare de leverandørene som leverer til de store kjedene er de som overlever. Vi klarer oss fint innenfor nisjen topptur og lett topptur. Vi har et godt forhold til våre dedikerte forhandlere som sammen med oss er med på å vise kundene at det finnes spennende produkter som skiller seg fra det man finner på «ethvert gatehjørne». Vi har troverdighet innenfor topptur, ettersom vi bokstavelig talt kan ta på oss skiene på låvedøra og gå på tur, og vi har gode, dedikerte leverandører. Gudmund trekker særlig frem Skitrab og Contour som enere innenfor sitt felt. Begge er familiebedrifter som ligger helt i front når det gjelder kvalitet og produktutvikling. Skitrab som lager toppturski og bindinger, og Contour som en av verdens største felleprodusenter. – Det de mangler i markedsføringskraft og kommersialitet tar de så til de grader igjen på produktutviklingssiden, og det er derfor det er så spennende å jobbe med slike aktører. Å jobbe med merkevarer som har mer fokus på nettopp merkevaren enn produkt er for oss helt uinteressant, selv om det ofte kan virke som at dette er den mest lønnsomme måten å drive på, i hvert fall på kort sikt. Jeg tror hverken sluttkunder, butikker, leverandører eller planeten vår har godt av den tankegangen. Vi må kunne stå med rak rygg når vi selger, både med tanke på funksjon, kvalitet, etikk, moral og miljø. Flere burde være lykkelige som små legger Gudmund til. Det at Kårvatn Fjellutstyr nå feirer 30 års jubileum viser at nettopp det er fullt mulig. «– Som fjellsportinteressert odelsgutt var jeg nødt til å finne en måte å kombinere min lidenskap for funksjonelt utstyr med gårdsdrift.»

32 Sport // 3/2022 Streamlines er tuftet på arven etter familien Eriksens banebrytende arbeide innen norsk ski og designhistorie. Inspirert av familiens pågangsmot, skiglede og eventyrlyst fører Marius Eriksens datter og Stein Eriksens niese, Martine Eriksen, familietradisjonen videre. Tekst: Birgitte S. Skjerven Foto: Streamlines Streamlines et rotnorsk nytt varemerke

3/2022 // Sport 33

34 Sport // 3/2022 I samarbeide med Jens Martin Johnsrud, eier av Stereo Skis AS, kunne hun i september 2022 lansere Streamlines første produkter. Strikkegensere designet av Bitten Eriksen og to alpinski utviklet av Stereo Skis. Skiene er håndlaget på Åre skidfabrik og har norsk tre-kjerne levert fra Rønning treski. Inspirert av familiens nybrottsarbeid føres familietradisjonen nå videre av CEO i Streamlines, Martine Eriksen. Hva gjorde at du våget å satse med både tekstil, strikk og skiproduksjon i dagens marked? – Det sitter på et vis i ryggmargen på meg. Mine besteforeldre startet Marius Eriksen sport i Akersgaten i Oslo i 1935, og min far Marius overtok forretningen i 1950. Den flyttet til Vikaterrassen på 60 tallet og fikk navnet Bentestova. Det lå i kortene at jeg skulle overta butikken. Men så flyttet jeg til utlandet, og Bentestova ble solgt. Vel tilbake i Norge etter 17 år ute, spirer ideen om å fortsette der det slapp. Jeg ønsket å belyse min bestemor, Bitten Eriksen, sitt pionerarbeid for kvinner innen alpinsporten og fortelle om hennes bidrag til norsk strikkedesign, Bitten Eriksen ble født i 1900. Jeg begynte å grave i historien og nøste opp tråder. På min vei traff jeg på mange fine mennesker som hadde troen på prosjektet, og oppmuntret meg til å ta opp familietradisjonen med å strikke gensere og produsere norske alpinski. En av dem var Jan Ove Nystuen, som har vært min trofaste mentor. Han satte meg i kontakt med Jens Martin Johnsrud som står bak Stereo Skis, og så begynte snøballen å rulle. Jeg kan ikke si annet enn at veien blir til mens du går, og det var de rette menneskemøtene med troen på arven som gjorde at jeg turte å satse. Jeg tok sjansen, hadde troen, og hoppet i det med en stor porsjon naivitet. Hva har vært de største utfordringene? – De største utfordringene er at du som grunder må gjøre alt selv. Jeg startet på bar bakke, og hadde ingen erfaring innen business,

3/2022 // Sport 35 «Skiene har fått det samme klassiske designet som skiene Stein Eriksen vant både OL og VM gull med. Skien er utviklet i samarbeid med Stereo Skis i Oslo.» Historien om Streamlines I 1935 startet Bitten og Marius Eriksen en sportsforretning i Akersgaten i Oslo. Samtidig erobret deres to sønner, Marius og Stein Eriksen, alpinbakkene på sin fars håndlagde Streamlines ski og skapte motehistorie iført sin mors strikkedesign og håndsydde anorakker. Streamlines skien ble utviklet av Marius sr. og var Norges første alpinski. Stein Eriksen vant OL og VM gull i henholdsvis 1952 og 1954 på disse skiene. Nå relanseres Streamlines ski sammen med ullprodukter, og anorakker under samme navn.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=