Previous Page  12 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 72 Next Page
Page Background

12

Konjunktur | November 2015

Kapittel 3:

Konjunkturene nasjonalt og regionalt

Ved inngangen til 2015 var det om lag

87 600 arbeidsplasser i Hedmark og

87 900 i Oppland, en vekst på henholdsvis

1,4 og 0,4 prosent fra året før. Tilsvarende

veksttall for Norge var på 1,2 prosent.

Sist Hedmark hadde bedre utvikling enn

landet totalt, var i 2004. Foreløpige SSB-

tall for 2015 viser at sysselsettingsveksten

nasjonalt nå er svakere enn i fjor. Antall

sysselsatte i Norge økte sesongjustert med

0,2 prosent fra andre til tredje kvartal 2015.

Veksten det foregående kvartalet var på 0,1

prosent. Det er grunn til å tro at veksten i

innlandsfylkene er sterkere i 2015, men vi

har foreløpig ingen offentlig sysselsettings-

statistikk som kan underbygge dette. Det

vi for øvrig vet er at de siste månedenes

aktivitetsvekst i Innlandet har vært sterkere

enn nasjonalt, i følge Norges Banks regio-

nale nettverk.

Hamarregionen hadde størst syssel­

settingsvekst i 2014. Det var vekst i alle

kommuner i denne regionen og Ring­

saker hadde her størst økning. Glåmdalen

har også hatt arbeidsplassvekst det siste

året etter flere år med nedgang. Veksten

i denne regionen har fortrinnsvis vært i

Sør-Odal. Østerdalsregionene har hatt en

negativ arbeidsplassutvikling de siste årene.

I Oppland har det vært arbeidsplassvekst

i Lillehammer-regionen, Gjøvikregionen

og Valdres, og arbeidsplassnedgang i de

øvrige regionene.

Ledighetstallene går ned

i Hedmark og Oppland

For Hedmark og Oppland har det hittil

i år vært en nedgang i både absolutte

ledighetstall og i prosent av arbeidsstyrken.

Totalt var 4 545 personer registrert som

arbeidsledige i Innlandet i august 2015,

hvorav 2 516 i Hedmark og 2 029 i Opp-

land. Som andel av arbeidsstyrken utgjorde

dette 3,1 prosent nasjonalt, 2,6 prosent

i Hedmark og 2,1 prosent i Oppland. De

absolutte ledighetstallene har hittil i år økt

noe nasjonalt, men i prosent av arbeids-

styrken er endringen liten.

Blant kommunene i Innlandet har Øystre

Slidre, Lom og Alvdal lavest ledighet med

i underkant av 1 prosent i august. Trysil

topper ledighetsstatistikken for fjerde året

på rad med 4,3 prosent ledighet. Deretter

følger Glåmdals-kommunene Åsnes, Eid-

skog og Grue og Hadelands-kommunen

Jevnaker.

Økt aktivitetsnivå i Innlandet og dertil lavere

ledighetstall, skyldes i stor grad makroøko-

nomiske forhold. Den norske kronen har

blitt betraktelig svekket det siste året, noe

som både har styrket konkurranseevnen

til tradisjonell norsk industri og reiselivs­

næringen, og dette er næringer som er

tungt representert i Innlandet.

Makroøkonomiske drivkrefter

BNP for fastlands-Norge økte med 0,2

prosent i andre kvartal 2015, målt i sesong­

justerte fastpristall. Bruttoproduksjonen i

industri og bergverk falt i samme periode

med 1,5 prosent. Fallet skyldes i stor grad

produksjonsnedgang hos leverandører til

petroleumsnæringen. Nedgangen i indu­

strien dempes av produksjonsvekst blant

råvareprodusenter. Blant annet har det vært

god vekst innen produksjon av kjemiske

råvarer og metaller og i bearbeiding av fisk.

Eksporten av disse varene vokste klart i

andre kvartal.

I Innlandet er treindustrien og bildel­

industrien store konjunkturfølsomme bran-

sjer, hvor svekket norsk krone har bidratt til

positiv utvikling. Andre vareproduserende

næringer hadde nasjonalt god vekst i andre

kvartal, blant annet kraftproduksjon, fiske

og akvakultur. Bygg- og anleggsbransjen

har hatt en svak utvikling de tre siste kvarta-

lene, og veksten siste kvartal var marginal.

For Innlandets del er det store regio-

Hedmark slår Norge

For første gang på ti år hadde Hedmark i fjor større vekst enn Norge

i antall nye arbeidsplasser. Utviklingen fortsetter inneværende år

ved at aktivitetsveksten har stoppet nesten helt opp nasjonalt,

mens den har tiltatt i Innlandet. Hamarregionen er motoren.

Den norske kronen har blitt

betraktelig svekket det siste året,

noe som både har styrket konkur­

ranseevnen til reiselivsnæringen

og tradisjonell norsk industri.

Dette er næringer som er tungt

representert i Innlandet.