Previous Page  8 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 92 Next Page
Page Background

8

BERETNING 2014-2015

Norsk økonomi

Den dramatiske utviklingen på oljemarkedet høsten

2014 signaliserte at veksten i oljeinvesteringene

synes å være over.

Norges Bank forventer nå en reduksjon i

investeringene i størrelsesorden 10 prosent i 2015.

Deretter anslås det at de samlede investeringene

vil ligge på om lag 200 milliarder i året målt i faste

priser. Dette er fortsatt høyt i historisk sammen-

heng – med likevel et dramatisk fall i forhold til

aktivitetene de siste årene.

Med svært lav oljepris kan norsk økonomi bli trukket

dypere ned i en lavkonjunktur. Norsk økonomi blir

nå mer avhengig av vekst i andre næringer enn

petroleumsnæringen for å holde veksten i norsk

økonomi oppe. En svakere krone bidrar til å øke

lønnsomheten for norske eksportbedrifter og for

norske importkonkurrerende virksomheter. Etter

hvert som veksten ute tar seg opp, kan etterspørse-

len etter norske varer og tjenester også øke. Til

tross for dårlig internasjonal økonomisk utvikling

viser tallene for norsk utenrikshandel at fastland-

seksporten, regnet i verdi, kan bli så mye som 6

prosent høyere i 2014 enn året før.

Finanskrisen ser for øvrig ut til å ha markert

et skifte i husholdningenes forbruksadferd. Etter

finanskrisen er den gjennomsnittlige veksten i

privat forbruk om lag halvert. Det skjer til tross

for at veksten i husholdningenes disponible real-

inntekt er tilnærmet uendret. Det er mange grunner

til husholdningenes økte sparetilbøyelighet. Den

viktigste er trolig den høye gjeldsbelastningen som

følger av boligprisveksten. En implikasjon av dette

er at den økonomiske veksten i Norge kan forbli lav

i flere år.

SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) bekrefter en

tydelig svekkelse i arbeidsmarkedet. I tredje kvartal

i 2014 var arbeidsledigheten 102 000 personer eller

3,7 prosent.

Norges Bank Hovedstyre vedtok på sitt møte 10.

desember 2014 å redusere styringsrenten med 0,25

prosentenheter til1,25 prosent.

Bygg – og anleggsmarkedet i 2014/15

Norsk økonomi har i perioden vært preget av pris-

press i boligmarkedet som skyldes at etterspørse-

len har vokst raskere enn tilbudet av nye boliger.

Etterspørselsveksten drives av flere forhold. Høy

innvandring, lavt rentenivå, skatteregler for gjelds-

renter og en formuesskatt som gir sterke insentiver

til å investere i boliger, er de viktigste elementene.

Prisveksten drives også mer direkte av at kravene

til standard har blitt høyere, og at byggetekniske

krav er skjerpet. Det er likevel slående at virkningen

i økonomien av den sterke etterspørselsveksten

primært er en ren prisstigning siden veksten i

antall nye boliger endres lite. Husholdningene låner

mer og får mindre igjen i form av bostandard. For

byggenæringen startet året 2014 således litt usik-

kert - spesielt nyboligmarkedet - men tok seg opp

gjennom 2014 som følge av ovennevnte faktorer –

noe som førte til at aktiviteten i de fleste markedene

i 2014 ble noe høyere enn ventet.

På grunn av den lave renten og høye syssel­

settingen er det ventet at ROT-markedet vil holde

seg høyt også i 2015, men konkurransen fra useriøse

bedrifter er stor. Boligmarkedet holder seg forøvrig

stabilt, og igangsettingen i 2015 er ventet å holde

seg på samme nivå som 2014 eller høyere, ca.

27 000 boliger både i 2015 og 2016.

Markedsforhold

Lavere oljeinntekter har preget store deler av 2014, og privatforbruket har

sunket i Norge. Høy etterspørsel etter boliger har ført til økt prispress.

ROT-markedet har holdt seg stabilt. Konkurransen fra useriøse bedrifter øker.