Previous Page  17 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

17

bl. a NRL at den nye veiledningsteksten trekkes

tilbake. Den skaper kun forvirring i forhold til

forskriftsteksten. I svaret fra DiBK går det frem at

veiledningsteksten foreløpig opprettholdes, men at

arbeidsgruppen vil vurdere en ny tekst ved neste

hovedrevisjon.

Ingen avklaring om vannskadesikring av næringsbygg

Reglene i TEK10 om sikring av bygg mot vannskader,

gjelder alle typer bygg. Men reglene er utarbeidet

med tanke på boliger. Etter at NRL fikk aksept

for bransjens tolkning av kravene til automatiske

lekkasjestoppere i boliger, har praktiseringen for

boliger blitt noe enklere. De fleste foretak er nå

klar over hvor lekkasjestoppere skal monteres

for å oppfylle forskriftens krav. Verre er det med

næringsbygg. Store toalettavdelinger, sjakter og

ulike nedforinger og himlinger skaper stor forvirring

og uklare kontrakts- og ansvarsforhold. NRL har

etterlyst en konkretisering med eksempler på

hvordan kravene til vannskadesikkerhet skal løses

med tanke på næringsbygg, både overfor SINTEF

Byggforsk og DiBK. Men kvernen maler utrolig

langsomt. To år er gått siden første forespørsel

ble gjort.

Ennå er det få avklaringer på viktige utfordringer

som bedriftene står overfor på nesten hvert eneste

prosjekt. For å lette litt på trykket, utarbeidet NRL

i perioden et forslag til en matrise for bruk av

lekkasjestoppere i næringsbygg. Arbeidet føres

videre av arbeidsgruppen som DiBK har oppnevnt

for revisjon av TEK10 for innvendig sanitæranlegg.

Avklaring fra DiBK når det gjelder lekkasjestopper

i kjøkkenbenk

Det har vært mange spørsmål om hvordan veiled-

ningsteksten i § 13.20c skal fortolkes etter endringen

i 2013:

“I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter

som kobles på bygningens faste vanninstallasjon.

Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin,

kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår

ikke i ”bygningstekniske installasjoner” og regul-

eres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften

gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til

tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i for-

skriften må oppfylles uavhengig av om produktet

har lekkasjesikring. Vanninstallasjoner skal være

sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder

medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen

som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende

produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og

lignende.”

DiBK kom etter hvert med følgende avklaring:

“Et plugget avstikk er å betrakte som vannskadesik­

kert. Forskriftskravet om fuktsikring slår inn der man

foretar endringer på byggets faste vanninstallasjon.

Dette vil f.eks. gjelde der «pluggingen» fjernes for å

koble til en oppvaskmaskin.“

Med andre ord er det han som monterer opp­

vaskmaskinen som må montere lekkasjestopperen.

Kjøkkenbenk uten oppvaskmaskin og bereder, der

kummen har overløp, trenger ikke lekkasjestopper.

(Men den bør anbefales!)