Previous Page  16 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 92 Next Page
Page Background

16

BERETNING 2014-2015

Plan- og bygningsloven med forskrifter

Spørsmål fra medlemsbedrifter om forståelse av

SAK og TEK har i perioden ført til hyppig kontakt

mellom DiBK og NRL. Spørsmålene fører ofte til en

konstruktiv dialog og til forslag om nye veilednings­

tekster.

SAK og godkjenningsområder

Etter at NRL øvet påtrykk overfor DiBK, er forslaget

fra NRL om reviderte godkjenningsområder nå tatt

med i aktuell arbeidsgruppe for revidering av for-

skriftene til Plan- og bygningsloven. NRLs forslag

går ut på å lage bedre samsvar mellom godkjen-

ningsområdene og markedet. Dette har allerede

skjedd når det gjelder VA-anlegg, men forholdene

rundt energiinstallasjoner er for grove. NRL forventer

en utdannings- og markedstilpasning av kodene slik

at foretakene ikke blir utestengt fra jobber på grunn

av for vide godkjenningsområder. En fullstendig

revisjon av SAK var forventet i 2014, men er

dessverre utsatt.

Føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg –

egen veileder

Det er et sterkt behov for en veiledning når det

gjelder prosjektering og utførelse av sjakter for

føringer av rør og kanaler. Tilbakemeldinger fra

utførende ledd i byggenæringen og fra forsikrings-

selskapene går ut på at det settes av så liten plass

til lednings- og kanalføringer at kravene i Teknisk

forskrift til tilkomst for vedlikehold og utskifting

ikke kan oppfylles. En anmodning til DiBK om en

egen temaveileder ble avslått med begrunnelse om

at DiBK ikke utarbeider veiledere/anbefalinger for

prosjektering, kun for fortolkning av regelverket.

Sintef Byggforsk er nå inne i bildet igjen på bak-

grunn av en henstilling fra Vannskadekontoret. Etter

tre års venting på en løsning, ser det ut til at det kan

komme til å foreligge et Byggdetaljblad for sjaktløs-

ninger i løpet av 2015.

Innstøping av sprinklerrør – ny veiledningstekst

skaper forvirring

NRL har også uttalt seg om den vedtatte endringen

av veiledningen til TEK10 § 15.6 punkt b. Endringen

fastslår at det nå er tillatt å støpe inn sprinklerrør:

“Rør i sprinkleranlegg kan støpes inn der dette er i

samsvar med gjeldende norske standarder og produkt­

dokumentasjon med monteringsanvisning.”

Etter NRLs oppfatning er det ikke samsvar mellom

endringen i veiledningen og forskriftsteksten som

lyder slik:

“Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av

vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett ut­

skiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke

føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal

være tilfredsstillende avstengningsmulighet.”

Et boligsprinkleranlegg må anses som en vanninstal-

lasjon på lik linje med vannledninger for sanitær­

anlegg. For at rørleggerforetakene i fremtiden ikke

skal bli belastet med høye kostnader for fremtidige

garantier, ansvarstvister, erstatningskrav og

regresser i forbindelse med innstøpte rør, foreslo