Previous Page  15 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

15

Ikke obligatorisk med boligsalgsrapport

Takseringsbransjen skulle i utgangspunktet ta NS

3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

aktivt i bruk fra 1. januar 2015. Det skulle fra da av

være obligatorisk med boligsalgsrapport ved avhend-

ing av bolig. Imidlertid er det fortsatt opp til selger og

megler om man vil ta standarden i bruk, og en bolig-

salgsrapport vil koste vesentligmer enn en “vanlig takst”.

Allikevel er det nok mange som vil etterspørre

bruk av NS 3600 i fremtiden. Dermed er det fornuft-

ig å følge dokumentasjonskravet som stilles ved

utarbeidelsen av DDV-instrukser.

For huseier er det viktig å ha tilgjengelig godkjente

byggetegninger. Huseier bør også ha tilsynsrapport

på oljetanker og septiktanker, samt serviceavtale

på eventuelle minirenseanlegg og pumpestasjon-

er. Dokumentasjon og opplysninger om vann- og

avløpsanlegget må være på plass, i likhet med

dokumentasjon i henhold til kapittel 4 i TEK10.

Med bakgrunn i dette kan det bli mindre attraktivt

å kjøpe en bolig som mangler den nødvendige

dokumentasjonen.

Nye nasjonale skjemaer

for vann og avløps-installasjoner

Etter en omfattende høringsrunde ble nye nasjonale

skjemaer for vann og avløpsinstallasjoner ferdigstilt

og lansert i desember 2014. Skjemaene er utarbeidet

i samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk

Forening (NKF) og Norske Rørleggerbedrifters

Landsforening – VVS (NRL).

I endelige utkast til skjemaer er det lagt vekt på

forenkling, gjenkjennelighet, gjenbruk av informasjon

og standardisert oppbygging av skjemaene med

bakgrunn i høringene.

Følgende nye skjemaer er utarbeidet:

• Sanitærabonnement

• Frakobling av vann- og eller avløpsledning

• Registrering av vannmåler

• Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller

avløpsanlegg

Lover, forskrifter og standarder

2015 brakte ikke med seg obligatorisk bruk av NS 3600, slik man håpet i 2014. Dokumentasjons­

kravene har imidlertid fått enda mer fokus, noe man også ser at er en gjennomgående trend

i bransjen. Praktiseringen for bruk av lekkasjestoppere i boliger har blitt noe enklere, etter at

NRL fikk aksept for bransjens tolkning av kravene til disse.