Previous Page  12 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 92 Next Page
Page Background

12

BERETNING 2014-2015

Håndverkerklagenemndas første driftsår

Den 15.11.2013 kunne NRL sende ut en presse-

melding om at Håndverkerklagenemnda var på lufta

igjen – 2 år etter at Forbrukerrådet fant det oppor-

tunt å si opp avtalen med de involverte bransjeor-

ganisasjonene. Denne gang valgte man Huseiernes

Landsforbund (HL) som en representativ talsmann

for forbrukersiden.

For NRL er Håndverkerklagenemnda et spennende

tiltak i arbeidet med å skape gode rammebetin-

gelser for våre medlemsforetak og være et nytt

element i arbeidet med å trekke frem de positive

fordeler med å handle med organiserte bedrifter.

Gjennom klagenemnda bidrar vi til å synliggjøre

skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene

i byggebransjen. Klagenemnda gir en grundig og

faglig forankret saksbehandling hvor begge parter

kommer til orde. Kompetanse og trygghet er

stikkordene her. Hensikten er å gi forbrukerne en

mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte

gå veien om advokater og domstolene. Nemnda

løser alle typer tvister som omfattes av håndver-

kertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på

arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre

problemer. Nemnda behandler for øvrig ikke saker

der tvistebeløpet er under kr 5.000 inkl. mva.

Det er opprettet en egen hjemmeside – www.

håndverkerklagenemnda.no – med nærmere detal-

jer om nemnda og klageprosedyren.

Nemnda ledes av lagdommer Peter Chr. Meyer,

og består for øvrig av to representanter fra hver

Næringspolitikk

Birger Olsen (HL), Jens Petter

Bull (HL), Martin Rynning

(Rørentreprenørene Norge),

Tor Backe (Rørentreprenørene

Norge) og Peter Chr. Meyer

(lagdommer og leder av

Håndverkerklagenemnda).