Previous Page  11 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 92 Next Page
Page Background

BERETNING 2014-2015

11

NRLs normtallsanalyse for regnskapsåret 2013

I samarbeid med analyseselskapet Varde Hartmark

AS gjennomførte NRL i 2014 den årlige normtalls­

analysen av rørbransjen og NRLs medlemsforetak

basert på regnskapene for 2013. Et positivt utvik­

lingstrekk var at NRL-bedriftenes lønnsomhet

hadde bedret seg i 2013 i forhold til 2012 og endte

samlet på 4.1 % målt i driftsmargin. De store bedrif-

tene hadde vokst mest i omsetning – samtidig som

de hadde svekket sine resultater og følgelig trakk

gjennomsnittet ned for hele NRL-porteføljen.

De små og mellomstore bedriftene hadde på sin

side en svakere vekstkurve, men var samtidig den

gruppen som hadde høyest driftsmargin. Innenfor

NRL-bedriftene varierte driftsmarginen fra + 34 %

ned til – 6 %. For øvrig registrerte man et gross-

istledd med høyere kostnader enn mange andre

bransjer. I nevnte normtallsanalyse fremgikk at

VVS-grossistene hadde en driftsmargin på 5.2 % i

2013 - godt over rørleggerleddets snitt. Samtidig

registrerte man at VVS-grossistene hadde en kost-

nadsprosent på 23,9 % - til sammenligning hadde

byggevaregrossistene en kostnadsprosent på 13,3

% - dog med en driftsmargin på kun 1.5 %.

Prognoser for bygg og anleggsmarkedet

NRL benytter idag BA-prognosen som utgis av BNL

på vegne av bransjefellesskapet i regi av Progno-

sesenteret. Denne prognosen er tilgjengelig for

NRL-medlemmene på BNLs og NRLs lukkede

medlemssider og utgis 2 ganger i året.

NRLs bransjeanalyse 2015-22

I 2014 gjennomførte NRL en bransjeanalyse for

perioden 2015-22. Analysen ble utarbeidet av Bjørn

Gjerde, MRB AS, i tett samarbeid med en intern

strategigruppe i regi av NRLs Styre. Analysen ble

gjennomført som en kombinasjon av intervjuer med

et utvalg av aktører fra alle deler av verdikjeden,

spørreundersøkelse overfor NRLs medlemmer,

innhenting av ekstern informasjon og arbeidsmøter

i NRLs nedsatte strategigruppe. Bransjeanalysen

ble sendt ut til alle medlemsbedriftene i januar 2015

for dermed å gi innspill til det enkelte foretak når

det gjelder fremtidig veivalg for markedsstrategi og

kundesatsning. Analysen er også tenkt som tema

på avdelingsmøtene rundt om i landet i 2015 hvor

medlemmene kan møtes til drøfting og meningsut-

veksling om hvor fremtiden bringer oss. For NRLs

del vil analysen dessuten være et viktig fundament

for organisasjonens pågående strategiarbeid med

det mål å være en aktiv og fremtidsrettet bransje­

organisasjon.