Norges Bygdekvinnelags Politiske plattform

1 Politisk plattform Norges Bygdekvinnelags Politiske plattform

2 Politisk plattform Norges Bygdekvinnelag 2022 www.bygdekvinnelaget.no post@bygdekvinnelaget.no

3 Politisk plattform Norges Bygdekvinnelag er en frivillig organisasjon som arbeider for at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvor de bor. Bygdekvinnelaget er partipolitisk nøytral og jobber interessepolitisk med saker som er viktig for organisa- sjonen og aktive bygdesamfunn. Frivillige organisasjoner er med på å løse viktige samfunnsoppgaver. Innenfor frivilligheten møtes folk i ulike aldre, samfunnslag og med ulik bakgrunn på mange arenaer og skaper engasjement, fellesskap og aktiviteter som gir gode liv og levende bygder. Vi ivaretar og viderefører vår allsidige kulturarv. Langsiktig og kunnskapsbasert forvaltning av menneskelige, kulturelle og naturgitte ressurser i hele landet, har bidratt til at Norge i dag er blant verdens beste land å bo i. Over lang tid har unge folk flyttet fra bygdene til mer folkerike og sentrale områder. Det svekker distriktene, gir færre folk, mindre mangfold og nyskapning. Denne utviklingen ønsker Bygdekvinnelaget å snu. Gode tilbud der vi bor Nærbutikken har betydning ut over salg av mat. Den er en viktig samlingsplass som ivaretar ulike funksjoner og tjenester. Et godt og variert kulturtilbud og gode kollektivløsninger er avgjørende for trivsel og attraktive bomiljøer. Det samme er et desentralisert tilbud om høyere utdanning i hele landet. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Alle skal ha god tilgang til offentlige tjenester uavhengig av hvor de bor. 2. Alle skal ha tilgang på høy- hastighetsbredbånd med stabilt og godt nettverk. Gode liv i levende bygder

4 Politisk plattform Innovasjon og næringsutvikling Primærnæringen er fundamentet for levende distrikter med et mangfold av lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter og lokale service- tilbud. Det må satses på forskning og utvikling av fornybare produkter og tjenester med utgangspunkt i jordbruk, skogbruk og havbruk, og det må legges til rette for nærings- utvikling med utgangspunkt i lokal kultur. I hele landet trenger vi et mangfold av arbeidsplasser, både offentlige og private. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Det må legges til rette for lokal innovasjon, gründerskap og sosialt entreprenørskap. 2. Det må satses på å øke andelen kvinnelige gründere, bønder og selvstendig næringsdrivende. 3. Lokalt og nasjonalt eierskap til naturressurser og lokale virksomheter må sikres. Frivilligheten Frivilligheten har stor betydning for folkehelsen og gode lokalmiljø. Frivillige organisasjoner er en ressurs og samarbeidspartner for å lykkes med det nasjonale integreringsløftet. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Det trengs gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for frivillig engasjement. 2. Full momskompensasjon til frivillige organisasjoner for kjøp av varer og tjenester må rettighetsfestes. Norges Bygdekvinnelag

5 Politisk plattform Norges Bygdekvinnelag mener at alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Norge er flerkulturelt. Det gjør samfunnet vårt sterkere, rikere på kunnskap, meninger, kultur og tradisjoner. Vi må bygge fellesskap mellom kvinner i Norge – og jobbe for å inkludere innflyttere i frivillighet og lokalsamfunn. Et likestilt arbeidsliv Lik lønn for likt arbeid og satsing på inkluderende arbeidsliv er fundament for likestilt arbeidsliv. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Retten til heltidsarbeid må lovfestes. 2. Vi trenger flere kompetanse- arbeidsplasser i distriktene. 3. Nye landskvinner må få mulig- heten til å ta i bruk sin kompe- tanse, ressurser og erfaring. Kvinners innflytelse og livsvilkår Partnere med felles eiendom eller felles bedrift må sikres lik kunnskap om juridiske rettigheter. Trakassering, vold og overgrep mot kvinner og barn nasjonalt og internasjonalt er uakseptabelt. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Vi må bidra til å styrke bygdekvinner globalt. 2. Alle må gis mulighet til utdanning, til å produsere mat til egen familie, kunnskap om rettigheter og reproduktiv helse og tilgang til land og kreditt. Likestilling, inkludering og mangfold FNS BÆREKRAFTSMÅL 5 Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. FNS BÆREKRAFTSMÅL 8 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

6 Politisk plattform Mat, miljø og klima Det er et overordnet politisk mål for Norge å ha landbruk over hele landet og øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. En global matkrise kan gi matmangel på verdensmarkedet. For å gi barn gode liv vil vi at alle skal få sunne måltider gjennom dagen, praktisk matkunnskap og gode matvaner. Å lære om dyrking, lokale råvarer, matlaging og sanking kan skape nysgjerrighet og forståelse for matproduksjon, helse og bærekraft. Dagens forbruk er ikke bærekraftig. Jordklodens ressurser bygges ned. Klær og andre forbruksvarer krever store ressurser. Informasjon, gjenbruk og reparering kan bidra til et mer bærekraftig forbruk og redusere miljøbelastningen. Bærekraftig matproduksjon Ressursene i jord, skog, fjell og hav må forvaltes i et langsiktig perspektiv. Maten som produ- seres, må være sunn og trygg. Produksjonen av økologisk mat bør økes. Det må legges til rette for lokal foredling og distribusjon av lokalmat, andelslandbruk, småskala matproduksjon og parsellhager. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Det må være lønnsomt og forutsigbart for bonden å produsere mat. 2. Beiteressursene over hele landet må utnyttes. 3. Matproduksjonen må tilpasses endringer i klimaet. FNS BÆREKRAFTSMÅL 2 Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. FNS BÆREKRAFTSMÅL 12 Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

7 Politisk plattform Matsikkerhet og beredskap Alle land må sikres rett til å produsere mat til egen befolkning. I Norge må selvforsyningen basert på norske råvarer, styrkes. En høy selvforsyningsgrad i Norge er solidarisk overfor andre land. Praktisk kunnskap om bruk av lokale råvarer er viktig for beredskapen. Bønders rettigheter til eget såfrø må styrkes globalt. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Det nasjonale jordvernet må styrkes. Nedbygging av matjord må stoppe. 2. Importvernet må styrkes. 3. Det må opprettes et nasjonalt beredskapslager for norsk korn. Genmodifiserte organismer Norges Bygdekvinnelag mener at «en føre-var tilnærming» må legges til grunn i utvikling og bruk av GMO i Norge og internasjonalt. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Alle produkter med GMO må merkes slik at forbrukerne kan foreta informerte valg. 2. Forbrukere og produsenter må ha rett til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Mangfold av mat i butikkene Forbrukere må få best mulig utvalg av produkter i butikkhyllene. Det kan blant annet sikres ved å gi lokalmatprodusenter enklere tilgang til markedet. Prisen på dagligvarer må gjenspeile kvalitet og kostnadene, som henger sammen med hvordan maten er produsert. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Maktkonsentrasjonen i dagligvare må begrenses. 2. Bruk av egne merkevarer (EMV) må reguleres. 3. Alle matvarer må merkes med innhold og opprinnelse. Mat og oppvekst Barn og unge må få kunnskap om matproduksjon, bruk av lokale råvarer og matlaging. Faget «Mat og helse» i skolen må styrkes. Barnehager og skolefritidsordninger må tilby sunne måltider. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Et gratis skolemåltid for alle elever må lovfestes. Det må tilføres ekstra ressurser til det. 2. Ved innføring av skolemat i Norge bør maten så langt det er mulig være produsert på lokale ressurser og matkultur.

8 Politisk plattform Bærekraftig forbruk Å spise lokal mat i sesong hindrer unødvendig transport og gir ferskere råvarer som bidrar til mindre matsvinn. Å bruke hele dyret, fra hode til hale, er god ressursutnyttelse. Det samme er det å legge til rette for at frukt og grønnsaker med «kosmetiske feil» og utnyttelse av hele slaktedyr, blir tilgjengelige i butikk. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Kostholdsråd må ta utgangs- punkt i norske ressurser og tradisjonell matkunnskap. 2. Det må legges til rette for re- design, gjenbruk og reparering av klær og andre forbruksvarer. 3. Plastemballering må begrenses. FNS BÆREKRAFTSMÅL 12.3) Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting. Ole Skaten/Tysnesbladet

9 Politisk plattform Mat som kulturarv Norges Bygdekvinnelag har status som rådgivende organisasjon for UNESCO på mattradisjoner i Norge. Vi er eksperter på tradisjonell matkunnskap og er en viktig aktør for å ta vare på kulturarven. Å forvalte kunnskapen om tradisjonsmat handler om å bevare, formidle og overføre. Læren om tradisjonell bruk av norske råvarer, teknikker og metoder i matlaging er en del av den immaterielle kulturarven. Norge må arbeide for å oppfylle forpliktelsene vi har etter UNESCOS konvensjon om immateriell kulturarv. Norges Bygdekvinnelag mener også at: 1. Norge må heve statusen for immateriell kulturarv. 2. Det frivillige kulturminnevernet må få styrket sine rammevilkår. FNS BÆREKRAFTSMÅL 11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv. Sand bygdekvinnelag

10 Politisk plattform Fns bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. I Norges Bygdekvinnelag sin politiske plattform har vi satt inn noen få mål/delmål, men det er flere mål og delmål som er aktuelle for oss. Tekst og illustrasjon om FNs bærekraftsmål er hentet fra nettsiden fn.no. FNs BÆREKRAFTSMÅL

11 Politisk plattform Trykkeri og layout: Flisa Trykkeri www.flisatrykkeri.no

12 Politisk plattform Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler Vi skal respektere hverandre Vi skal være åpne og ærlige Vi skal vise engasjement Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger Vi skal skape trivsel, stolthet og glede

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=