Norges Bygdekvinnelag - Arbeidsplan 2023-2024 - Bokmål

ARBEIDSPLAN 2022-2023 1 Tema Arbeidsplan | Bokmål | 2023-2024 Norges Bygdekvinnelag

NORGES BYGDEKVINNELAG 2 Visste du at Norges Bygdekvinnelag er akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO? . . . Det betyr at Bygdekvinnenes kunnskap om mattradisjoner, og arbeidet som blir gjort for å ta vare på matkultur, blir sett og anerkjent. . . .

ARBEIDSPLAN 2022-2023 3 Vi gjør et viktig arbeid med å ta vare på matkultur som immateriell kulturarv. Det er virkelig noe å være stolt av!

NORGES BYGDEKVINNELAG 4 Tema NORGES BYGDEKVINNELAGS ARBEIDSPLAN 2021-2022 Foto: Hilde Kvivik Kavli

ARBEIDSPLAN 2022-2023 5 Visjon Norges Bygdekvinnelag er en landsomfattende organisasjon med 11 000 medlemmer, 430 lokallag, 18 distriktslag og et nasjonalt sentralledd. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og trygge og aktive lokalmiljø. Vi er gode på matkultur og vi står for et åpent og inkluderende fellesskap. Bygdekvinnelaget - en møteplass for aktive kvinner –visjon Foto: Øyvind Strand Endal. Norges Bygdekvinnelags arbeidsplan for 2023-2024 Bygdekvinnelagets arbeidsplan er vedtatt på landsmøtet, og gjelder for hele organisasjonen. Arbeidsplanen gir tips, ideer og føringer for lokallag, distriktslag og sentralledd når aktiviteter og årsplaner legges. Ingen lag kan gjøre alt, og aktivitetenemå tilpasses lokale ønsker og behov, men sammen er vi allemed på å bidra til at de overordnedemålene for organisasjonen nås. Strategien, politisk plattform og vedtektene sier noe omhvem bygdekvinnelaget er, hvordan vi organiserer oss og hvilke saker vi ønsker å arbeide for. Formålsparagrafen i vedtektene er den viktigste rettesnoren som all vår aktivitet styres etter. BYGDEKVINNELAGETS STYRKER OG IDENTITET 1 Vi har aktive og sterke lokallag i hele landet 2 Vi er et samlingspunkt og står for et åpent og inkluderende fellesskap 3 Vi er inspirator og pådriver for likestilling, folkehelse og aktive lokalmiljø 4 Vi er tradisjonsbærere og eksperter på matkultur, viderefører tradisjoner og skaper nye 5 Vi formidler viktigheten av norsk matproduksjon for matsikkerhet, beredskap, forebygging av matsvinn, levende bygder, kulturlandskap og bærekraftig forvaltning av jordas ressurser 6 Vi viser raushet for hverandre 7 Vi tør å satse og får ting gjort Fra strategi mot 2026 LAGETS FORMÅL Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv. MÅL Arbeidsplanen bygger på de fire overordnede målene som er beskrevet i strategien: Vi gjør en forskjell i bygda Vi blir sett og hørt Vi åpner og inkluderer Vi er en sterk organisasjon - en møteplass for aktive kvinner

NORGES BYGDEKVINNELAG 6 Tema Foto: Ole Skaten

ARBEIDSPLAN 2022-2023 7 Tiltak LOKALLAGET: - har aktiviteter somnår mennesker med ulik alder, bakgrunn og interesser - har aktiviteter sammenmed andre organisasjoner og aktører i bygda - samarbeider med bygdekvinnelag i nærheten - samarbeider med andre lag og foreninger for å utveksle erfaringer, kompetanse og ha arrangementer sammen DISTRIKTSLAGENE: - har jevnlig kontakt med sine lokallag, motiverer og engasjerer lokallagene - har samlinger, kurs og organisasjonsopplæring for lokallagene - undersøker muligheter for prosjektmidler til distriktslaget og lokallagene NORGES BYGDEKVINNELAG: - kårer «Årets lokallag» for å synliggjøre aktiviteten i lokallagene - søker prosjektmidler for felles satsinger i organisasjonen - gir ut medlemsbladet Bygdekvinner minst to ganger årlig - sender ut lokallagssendingmed informasjon omhva som skjer i organisasjonen - sender ut digitalt nyhetsbrev - sender ut e-post med hilsen og informasjon til alle medlemmer Satsningsområder 1. Flere lokallag har mer aktivitet, til nytte for laget og lokalmiljøet 2. Utnytte styrken i fellesskapet og spille sammen om felles satsinger Bygdekvinnelaget er en samfunnsaktør som skaper attraktive møteplasser, og vi engasjerer oss i lokale samfunnsspørsmål. Vi bærer tradisjoner videre, samtidig som vi tenker nytt. Vi gjør en forskjell i bygda

NORGES BYGDEKVINNELAG 8 Tema Foto: Helle Berger

ARBEIDSPLAN 2022-2023 9 Tiltak LOKALLAGENE: - gjør seg synlige med Bygdekvinnelagsmateriell der vi arrangerer eller deltar - bruker egne nettsider, Facebook og Instagram for å synliggjøre og invitere til aktiviteter - sender leserinnlegg fra sentralleddet videre til lokalavisen - samarbeider med andre lokallag for å utveksle erfaringer i bruk av nettsider og sosiale media - gjør Bygdekvinnelagets engasjemang kjent i kommunen gjennom jevnlig kontakt med politikere og administrasjon - deltar i ulike komiteer i kommunen DISTRIKTSLAGENE: - samarbeider med andre frivillige lag og organisasjoner - tar opp organisasjonens aktuelle politiske saker på styremøtene - sender leserinnlegg fra sentralleddet videre til aviser i områder hvor det ikke finnes lokallag - motiverer og bistår lokallagene til å opprette og bruke nettsider NORGES BYGDEKVINNELAG: - bistår med nettsidekurs, råd og veiledning til distriktslag og lokallag - sender ut forslag til leserinnlegg knyttet til aktuelle tema i løpet av året - inviterer til digitale temamøter - markerer Norges Bygdekvinnelags politiske standpunkter overfor nasjonale myndigheter - bruker kommune- og stortingsvalg, og årlige aksjoner for å markere organisasjonens saker Satsningsområder 1. Øke antall lokallag sombruker egne nettsider og er til stede på sosiale medier 2. Invitere med andre organisasjoner på aktiviteter, og takke ja til flere invitasjoner Vi synes gjennom aktiviteter som gjøres tilgjengelig for alle, og vi er synlig og tydelig for de som tar beslutninger både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi er også synlige i samarbeid med andre organisasjoner. Vi øker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse som forbrukerorganisasjon. Vi blir sett og hørt

NORGES BYGDEKVINNELAG 10 Tema Foto: Grytten Bygdekvinnelag

ARBEIDSPLAN 2022-2023 11 Tiltak LOKALLAGENE: - er bevisst på hvordan vi møter nye medlemmer og ønsker dem velkommen - er åpne for nye idéer og andre måter å gjøre ting på - inkluderer og inviterer til åpne møter - informerer om laget og hvorfor bli medlempå åpne arrangement - bruker medlemsregisteret aktivt for å ha oversikt over og kontakt medmedlemmene i laget - har ulike møtesteder ogmøtedager for møtene våre - gjennomfører verveaktivitet i uke 5, 6 og 7 - har aktivitet under Bygdekvinneuka - synliggjør mangfoldet i organisasjonen i bruk av bilder og tekst på nettsider og i all annen kommunikasjon - jobber for å få lokallagsstyrer med styremedlemmer somhar et bredt spenn i alder og bakgrunn - har énmed ansvar for inkludering ogmangfold i lokallagsstyret DISTRIKTSLAGENE: - er med å markere Bygdekvinneuka og verveukene - lager en arbeidssplan for verving - synliggjør mangfold og inkludering i bruk av bilder og tekst - inkluderings- ogmangfoldsansvarlig i hvert distriktslagmed ansvar for å støtte og følge opp arbeidet med inkludering ogmangfold i lokallagene - jobber for å få styremedlemmer med et bredt spenn i alder og bakgrunn NORGES BYGDEKVINNELAG: - synliggjør mangfold og inkludering gjennommåten vi kommuniserer på - Informasjon om aktuelle støtteordninger til arbeidmed inkludering ogmangfold i distrikts- og lokallagene - jobber for å få styremedlemmer med et bredt spenn i alder og bakgrunn Satsningsområder 1. Tiltrekke oss medlemmer med bredt spenn i alder og bakgrunn 2. Tillitsvalgte skal representere variasjonen i medlemsmassen Medlemmene speiler mangfoldet i lokalsamfunnet og dette reflekteres i aktivitetene, engasjementet og alderssammensetningen. Vi er nysgjerrige og søker kunnskap på tvers av alder, bakgrunn og interesseområder. Lokallagene er et inkluderende fellesskap det er lett å bli en del av. Vi åpner og inkluderer

NORGES BYGDEKVINNELAG 12 Tema Foto: Jon Marius Nilsson/Norges Bygdekvinnelag

ARBEIDSPLAN 2022-2023 13 Tiltak LOKALLAGENE: - tar i bruk organisasjonsskolen i opplæringen av tillitsvalgte - delegerer oppgaver og lar nye medlemmer ta ansvar innenfor saker de er engasjerte i - har god rutine for overlapping for å skape kontinuitet i laget DISTRIKTSLAGENE: - motiverer til oppstart av nye lokallag - har en plan for opplæring av nye tillitsvalgte - tar i bruk organisasjonsskolen i opplæringen av tillitsvalgte - jobber for å ha god økonomi i laget, og benytter seg av momskompensasjonsordningen, Studieforbundet, prosjekter i Norges Bygdekvinnelag og lokale støtteordninger NORGES BYGDEKVINNELAG: - gir økonomisk støtte og hjelp til oppstart av nye lag - inviterer til temamøter som er åpne for alle - inviterer tillitsvalgte i distriktslaget til digitale møter - arrangerer organisasjonskurs for tillitsvalgte i distriktslagene - arrangerer inspirasjonsseminar for medlemmene i 2023 - Jobbe for sentrale aktiviteter i hele landet Satsningsområder 1. Etablere flere nye lokallag 2. Få med flere tillitsvalgte i organisasjonsopplæringen, og styrke samarbeidet i organisasjonen. Vi har fått mange nye lokallag over hele landet og vi har tydelige og dyktige tillitsvalgte med kunnskap, lyst og evne til fornying og utvikling av organisasjonen. Det er givende og positivt å ta på seg verv. Vi er en sterk organisasjon

Alle lokallag og distriktslag lager egne arbeidsplaner med beskrivelse av hva de ønsker å jobbe med det neste året. Arbeidsplanen er et nyttige verktøy for å prioritere oppgaver og aktiviteter, og for å sørge for at medlemmene blir inkludert i planleggingen til laget. Her er to eksempler på hvordan en arbeidsplan i et lokallag kan se ut. Det kan være lurt å fordele ansvar for planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene. Omman deler på oppgavene, og alle bidrar litt, blir det lystbetont for alle å ta på seg oppgaver i laget. Eksempel 1 aktivitetsplan for lokallag Eksempler på 14 NORGES BYGDEKVINNELAG JANUAR Lokallagsmøte. Servering av byggrynsgrøt. *Norges Bygdekvinnelag jobber for å løfte frem bygg som mat. FEBRUAR Vi inviterer til åpent møte i Bygdekvinnelaget. På møtet forteller vi litt omhva vi jobber med i Bygdekvinnelaget, hvilke aktiviteter vi har planlagt og hva du kan få sommedlem. Det blir prat og servering av kveldsmat etter møtet. MARS Temakveld: «Kvinnehelse–et likestillingsprosjekt» Vi markerer kvinnedagen 8. mars sammen med Frivillighetssentralen, kommunen og Røde Kors. MAI Måneskinnstur. Ta med kaffe og sitte- underlag til bålprat. JUNI Lokallagsmøte og sommeravslutning. AUGUST Bygdekvinneuka. Vi inviterer til åpent arrangement der vi lager «Mat fra alle verdenshjørner». *Ha arrangement sammen med andre som jobber med inkludering av minoritetskvinner. I mange kommuner er voksenopplæringen, biblioteket og frivillighetssentralen gode arenaer for å bli kjent og etablere kontakt med nye landskvinner. OKTOBER Årsmøte i lokallaget. Årsmøteforedrag om jordvern. DESEMBER Juletrefest. Salg av kaffe og kaker Åpent arrangement.

ARBEIDSPLAN 2022-2023 15 Aktivitetsplan Eksempel 2 JANUAR Åpent møte om bærekraftige matvalg. Vi inviterer en ernæringsekspert til å gi oss enkle tips til sunne og gode oppskrifter. FEBRUAR Lokallagsmøte. På møtet går vi gjennom lokallagsutsendingen. Vi snurrer vervefilm fra organisasjonsskolen og diskuterer hva vi kan gjøre for å få med flere i laget. Verveaksjon i uke 5-7. Vi inviterer til aktiviteter for å få nye medlemmer. MARS Lokallagsmøte og organisasjonskurs. Vi bruker Norges Bygdekvinnelag sin «organisasjonsskolen». Sammen med husflidslaget møtes vi for kaffe, lapping og stopping av klær. Om du aldri har prøvd før, så får du hjelp. Ta med nål og tråd. Vi inviterer til kurs i surdeigsbakst. Kr. 100,- for medlemmer og kr 200,- for ikke-medlemmer. * Send studieplan til Studieforbundet kultur og tradisjon og få voksenopplæringsmidler. Kurset må ha godkjent studieplan, minst 4 deltagere og vare i minst 4 timer. APRIL Lokallagsmøte på zoom. Kurs i nettsider og sosiale media. Kursholder fra administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag. MAI Vi arrangerer kurs i dyrking av grønnsaker i egen hage sammen med naturvernforbundet, bondelaget og turlaget. Åpent for alle. *Ha åpne arrangementer sammen med andre lokale lag og foreninger slik at arrangementet kan favne mange med ulike interesser. Ha aktiviteter som kan være moro for barn, voksne og eldre. Gjør en innsats for å få med innvandrere, enslige og familier. Åpne møteplasser der alle føler seg inkludert er med på å skape et sosialt fellesskap, og et godt liv på bygda. JUNI Lokallagsmøte. Sommertur til sommerhalvøya. Ta med klær sompasser til båttur, badstu og piknik. AUGUST Bygdekvinneuka. Vi viser oss frem på stand, og inviterer lokallagspolitikere og andre, til å komme å besøke standen for å diskutere hva som er viktig for gode liv i levende bygder. *I 2023 er det kommunestyre og fylkestingsvalg. Bygdekvinnelaget har en egen politiske plattform med felles politiske saker for organisasjonen. SEPTEMBER Kurs i tradisjonsmat. Voksne og barn lager mat sammen. Vi snakker om hva som er bærekraftig mat. Lokalavisen inviteres. *Norges Bygdekvinnelag har hatt flere prosjekt som handler om barn og mat. I heftet Tradisjonsmatskolen finner du tips til hvordan arrangere kurs for barn og voksne. OKTOBER Årsmøte i lokallaget. Høsttakkefest. NOVEMBER Lokallagsmøte. Vi inviterer medlemmene til foredrag om Bygdekvinnelagets engasjement for kvinners kår i Guatemala. *Vil ditt lag samle inn penger til kvinnene i Guatemala? Vi har et eget kontonummer der man kan sette inn penger: 9365 18 67841 DESEMBER Vi lager julekaker sammen. Før møtet sender vi invitasjon til minoritetskvinner og innflyttere til bygda. Vi serverer gløgg og rundstykker. *Norges Bygdekvinnelag arbeider aktivt for å være en åpen og inkluderende organisasjon. For å lykkes i arbeidet må man snakke om hvordan man kan inkludere og invitere innflyttere, minoritetskvinner og andre inn i organisasjonen – så må man ta grep.

Tips! Sjekk ut Bygdekvinnelagets helt egne bok «Tradisjonsmatkolen». Her står det om mattradisjoner som kulturarv, UNESCO og tips til gjennomføring av matkurs. Følg andre distrikts- og lokallag på Facebook! Mange lag har gode aktiviteter som kan være til inspirasjon. Bruk politisk plattformnår du skriver leserinnlegg eller har møte med politikere. Her står det om tema som skolemat, gjenbruk, inkludering, jordvern og et likestilt arbeidsliv. Vil dere ha nettsidekurs? Administrasjonen holder gjerne kurs i nettsider og sosiale medier. Alle medlemmer i bygdekvinnelaget kan kontakte juridisk hjelpetelefon og få én times gratis førstehåndskonsultasjon. Det kan være saker som rettigheter i forbindelse med skifte, vold eller seksuelle overgrep, skilsmisse m.m.

ARBEIDSPLAN 2022-2023 17 Norges Bygdekvinnelag arbeider målrettet for å være en mangfoldig organisasjon. Mangfold bidrar til nye ideer, flere aktiviteter og styrker bære- kraft i organisasjonen. Forsidefoto: Øyvind Strand Endal Besøksadresse: Hollendergata 5, 3. etasje Postadresse.: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 22 05 48 15 E-post: post@bygdekvinnelaget.no Nettside: www.bygdekvinnelaget.no Foto: Sand Bygdekvinnelag Visste du at Norges Bygdekvinnelag samarbeider med Utviklingsfondet for å bedre kvinners kår i Guatemala. På nettsidene ligger foredrag, oppskrifter og ideer til arrangement. Lurer du på hvordan du kan få penger til kurs? Vi er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. Meld inn ditt kurs og få tilbake penger til aktivitet. Ta gjerne direkte kontakt med de ansatte i Vågå på telefon: 61 21 77 50 Gjennombygdekvinnelagets medlemsregister kan man sende e-post og SMS til alle medlemmer i sitt lokallag. I medlemsregisteret har lokal- og distriktsledere full oversikt over medlemmene og kan følge med på medlemsutviklingen og skrive ut medlemslister. Visste du at administrasjonen kan holde kurs i medlemsregisteret. Har du spørsmål om registeret. Ta kontakt med administrasjonen på telefon: 22 05 48 15 I «organisasjonsskolen» kan lokallagene velge små og store tema somde vil lære mer om. Hva med å finne fram organisasjonsskolen på neste lokallagsmøtet for å sjekke ut materialet som finnes om regnskap, verving, eller styrearbeid.

NORGES BYGDEKVINNELAG 18 Årshjul Januar Lokallagsutsending Februar Verveuker i uke 5, 6 og 7 April Distriktsledersamling Juni Send inn søknad ommomskompensasjon Juni 2024 Landsmøte August Lokallagsutsending September 2023 Kommune- og fylkestingsvalg November 2023 Inspirasjonsseminar Desember Innlevering av årsrapport for lokallaget 8. mars Kvinnedagen 25. mars Den store vaffeldagen 7. april Verdens helsedag 1. juni Verdens melkedag 5. juni Verdens miljødag Siste tirsdag i september Den norske epledagen Siste torsdag i september Fårikålens festdag 15. oktober Den internasjonale bygdekvinnedagen 16. oktober Verdens matvaredag 23. oktober Grøtdagen 25. november Den internasjonale dagen for avskaffelse av voldmot kvinner merkedager kalender

ARBEIDSPLAN 2022-2023 19 Tema Foto: Johan Høstmælingen/Flor

Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler Vi skal respektere hverandre Vi skal være åpne ogærlige Vi skal vise engasjement Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger Vi skal skape trivsel, stolthet og glede

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=