Previous Page  52 / 52
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 52
Page Background

Kompetansesenter rus, Nord-Norge

(KoRus-Nord)

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og

arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er organisatorisk tilknyttet

Psykisk helse - og rusklinikken i UNN, og er lokalisert i Narvik.

korusnord.no

KoRus-Nord skal sikre ivaretakelse, opp-

bygging og formidling av rusfaglig kompetanse,

og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale

mål på rusfeltet i Nordland, Troms og Finnmark.

KoRus-Nord skal være «en tjeneste for

tjenestene» og for den forebyggende

virksomheten i kommunene.

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å

bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i

tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanse-

utvikling innenfor tre kjerneområder:

´Rusforebygging som en del av folkehelse-

arbeidet, tidlig innsats og rusbehandling. Som

et ledd i dette har vi også som nasjonal funksjon

å drifte og videreutvikle nettressursene

forebygging.no

og

kommunetorget.no

Vi samarbeider blant annet med sentrale fag-

og forskningsmiljøer nasjonalt og regionalt,

landets øvrige KoRus`er, Helse Nord, fylkes-

mannsembetene, regionale fora og fylkes-

kommunene.