Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

5

Iversen er en av innlederne under årets

«Te ka slags nøtte?» og brenner for helse-

fremming og folkehelse på kommunenivå.

Han mener folkehelsearbeidet i større

grad bør løftes til øverste ledelsesnivå i

kommunene, i første omgang til rådmanns-

nivået og så videre til politikerne:

- Selvsagt er det som regel umulig at råd-

mannen tar denne rollen, men som et minste-

krav bør absolutt folkehelsekoordinator sitte

i rådmannens stab. Først da kan en skape felles

forståelse for betydningen av en bred innsats

på folkehelsefeltet. Målet er at politikerne

virkelig prioriterer det helsefremmende og

forebyggende arbeidet, slik at de også bevilger

penger til konkrete tiltak, sier han.

SYMFONI AV TILTAK

Iversen advarer mot å ha for stort fokus på

enkelte problemer i kommunene. Han er

uenig med de som mener en i større grad

må målrette den forebyggende innsatsen.

- Det nytter ikke med enkelttiltak. God

folkehelse skapes gjennom en «symfoni» av

mange gode tiltak i kommunene. Dersom en

kommune sliter med høye mobbetall, er det

ikke nok å bare ha fokus på mobbingen. Jeg

brenner for at vi skal jobbe bredere og mer

helhetlig innenfor folkehelsefeltet, fortsetter

Iversen.

Han mener det ofte råder et for ensidig og

snevert problemfokus når en snakker om

forebygging. Dessuten ønsker han et mer

tydelig skille mellom begrepene forebygging

og helsefremming:

- Når man snakker om forebygging har vi

ofte et spesielt problem i fokus. Vi har blikket

rettet mot noe negativt, noe vi helst vil unngå.

En kan for eksempel prøve å forebygge

problemer som mobbing, psykiske plager og

rusproblemer, men dette er ofte vanskelig.

Innsatsen må inn mye tidligere, slik at de

utsatte og sårbare gruppene blir fanget opp

lenge før problemene utvikler seg, sier han

engasjert.

TRIVSEL HOS DEN ENKELTE

Iversen ønsker at kommunene skal jobbe mer

i retning av helsefremming. Det å satse på

gode og trygge levekår for barn og unge virker

i seg selv forebyggende, mener han.

- Helsefremming hører hjemme i politikken!

Det har å gjøre med kvaliteten i levekårene

i en kommune, for eksempel gode skoler,

barnehager og kulturtilbudene i kommunene,

- En behøver ikke være rakettforsker for å forstå

at gode skoler er svært viktig for å skape gode

oppvekstvilkår for barn og unge. Vi vet allerede

at gode skoler skapes ved at mange ting er på

plass, for eksempel et godt læringsmiljø, lærere

som bryr seg, gode fysiske forhold og forebyggede

mobbeprogrammer, sier Erik Iversen.