Previous Page  49 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

49

KORT

OM NYTT

Lovfestet nulltoleranse mot mobbing i skolen

1. august 2017 kom det endringer i opplæringslovens bestemmelser

om skolemiljø og mobbing. Den nye loven sikrer nulltoleranse mot

mobbing. Samtidig innføres en ny aktivitetsplikt for skolene, som

blant annet innebærer at alle som jobber på skolen skal følge med,

varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer

helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot

krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakas-

sering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for

å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har

ansvaret for at dette blir gjort.» Slik lyder noe av det nye inn-

holdet i

Opplæringslovens kapittel 9A .

Lovendringen betyr at

det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. Dersom en skole

ikke stopper mobbing bryter den dermed opplæringsloven.

Intensjonen med det nye regelverket er å styrke rettighetene til

elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt

virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Lovforslaget

innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende.

Aktivitetsplikten betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge

med, gripe inn, undersøke saken, varsle og gjøre tiltak dersom

det foregår mobbing. Skolene skal undersøke all mistanke om

mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt

skolemiljø. Lovendringen innebærer krav om at det utarbeides

en aktivitetsplan for tilfeller der det etter loven skal settes inn

tiltak, og krav om at skolene dokumenterer hvordan aktivitets-

plikten oppfylles. Aktivitetsplikten gjelder også i tilfeller der det

er en voksen på skolen som krenker elever.

Med den nye endringen blir Fylkesmannen førsteinstans i

saker som omhandler elevenes skolemiljø. Dersom skolen

har blitt varslet om mobbing uten å følge det opp, kan elever

og foreldre ta kontakt med Fylkesmannen. Fylkesmannen

og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva

kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt

eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

Nedgang i kriminaliteten i Norge

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og politiet viser en positiv utvikling når det gjelder kriminalitet i Norge. Når det

gjelder vinningslovbrudd og rusmiddellovbrudd er nedgangenmarkant. De siste årene har ungdom blitt stadig

mer lovlydige, mens trenden er motsatt blant godt voksne og eldre.

I følge SSB ble det anmeldt 336 500 lovbrudd i Norge i 2016.

Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre

enn i 2014. Tar man høyde for befolkningsveksten, er nivået av

anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i

de 24 årene SSB har jobbet med denne typen statistikk. Den

største nedgangen ser man i anmeldte eiendomstyveri, hvor

det er en halvering fra 2003. De siste to årene har det også vært

en betydelig nedgang i anmeldte rusmiddellovbrudd. Dessverre

registreres det en økning i voldslovbrudd. I følge SSB ble det i

2016 registrert nærmere 35 000 tilfeller av vold og mishandling,

hvorav 3450 var tilfeller av mishandling i nære relasjoner.