Previous Page  48 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

48

SPOR 3 | 17

VELTILPASSET

UNGDOM

Årets Ungdatarapport viser at norsk ungdom fortsatt

kan karakteriseres som veltilpasset, aktiv, hjemmekjær

og med et godt forhold til sine foreldre.

Trende

n med

nedgangen i bruk av alkohol og tobakk fortsetter også.

Samtidig viser årets Ungdataundersøkelser at

omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke.

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der elever svarer

på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på

fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2017 har over 400 000

ungdommer deltatt i undersøkelsen, fordelt på hele landet.

Nærmere 80 prosent av samtlige 13–15-åringer i Norge har

deltatt i Ungdata de siste tre årene, i tillegg har nesten 100

000 elever på videregående opplæring sv

art på und

ersøkelsen.

Siden 2010 har Nova oppsummert resultatene i en nasjonal

rapport. Intensjonen er å gi et bredt og oppdatert bilde av

norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det

på ulike områder. 2017-rapporten dekker mange av de mest

sentrale områdene i ungdoms liv: foreldre, venner, nærmiljø,

utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og

regelbrudd.

I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse

det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom. Selv om de

fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever

bekymringer i hverdagen. Særlig er det mange jenter som

opplever skolen som stressende. Et sentralt funn fra årets

undersøkelse er at omfanget av psykiske helse-plager

fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter

og jenter. Det kan også se ut til at den «skikkelighetstrenden»

vi har sett prege ungdomsgenerasjonene siden årtusenskiftet,

har stoppet noe opp. Sammenliknet med fjorårets tall brukes

det mindre tid på lekser, færre sikter mot høyere utdanning

og det er en liten økning i andelen ungdom som driver med

lovbrudd.

Lenke til rapporten Ungdata 2017. Nasjonale resultater finner

du her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og- arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/ Ungdata-2017

Ungdata 2017

Nasjonale resultater

Anders Bakken

NOVA Rapport 10/17

© Norsk institutt for forskning om

oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2017

NOVA– Norwegian Social Research

www.hioa.no/nova

Oslokommune

Velferdsetaten

Kompetansesenter rus–Oslo

Rapportenerenoppdateringavde

nasjonaleUngdatarapportenesomerutgitt

årligsiden2013.Analysenebekrefterdet

bildetsomUngdataalleredehargittav

norskungdom,somennoksåveltilpasset,

aktivoghjemmekjærungdomsgenerasjon.

Selvomdeflesteungdommene trivesog

ergodt fornøyd,erdetsamtidigmange

somoppleverbekymringer ihverdagen.

Særligerdetmange jentersomopplever

skolensomstressende,ogetviktig funn

fraåretsundersøkelseeratomfangetav

psykiskehelseplager fortsetteråøke,men

ogsåatungdomstadig røykerogdrikker

mindre.Påandreområderkandetderimot

synessomdenskikkelighetstrendenvihar

settpregeungdomsgenerasjonenesiden

årtusenskiftet,harstoppetnoeopp.Årets

tallviserat færrebrukermye tidpå lekser

ogat framtidsoptimismenernoe lavere.

Deterogsåenmindreøkning iandelen

ungdomsomdrivermed lovbrudd.Det

er for tidligåkonkluderemedomdette

trendbruddeter tilfeldigelleromdeter

begynnelsenpåenmervarigendring.

Tallene iårets rapportbaserersegpåsvar

fra240.700ungdommerhovedsakelig

ialderen13 til18år,fordeltpåde391

kommuneneogåtte fylkeskommunenesom

tok ibrukUngdata iperioden2015-2017.

Ungdataeretsamarbeidmellomde

syv regionalekompetansesentrene

innen rusfeltet (KoRus)og

VelferdsforskningsinstituttetNOVA

vedHøgskolen iOsloogAkershus.

Helsedirektoratetfinansiererenstordelav

kostnadenevedUngdata.

Se

www.ungdata.no

for mer informasjon.

KORT

OM NYTT