Previous Page  45 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

45

bygd boliger på Oppeid, men også på Ulvsvåg

og på Innhavet. Det har også vært bosatt

mange enslige mindreårige og voksne flykt-

ninger som har hatt behov for bolig. Housing

First Hamarøy er fremdeles i prosjektfasen

og prøver ut hvordan metoden fungerer i et

lite lokalsamfunn. Vi samarbeider tett med

psykisk helse og rustjenesten, samt andre

tjenester, inklusive Husbanken, forteller

Sandnes.

- Hva er de største utfordringene med å tilby

Housing First i en kommune med bare 1800

innbyggere?

- Målgruppen vår er jo en stigmatisert

gruppe i samfunnet, og i en liten kommune

som Hamarøy vil ofte brukerne være kjent

på bygda. Ikke alle ønsker å ha en nabo med

problematikken som denne målgruppen har.

Dette er utfordrende for prosjektet og viser hvor

viktig det er at psykisk helse og rustjenesten

i samarbeid med prosjektet har ressurser og

kapasitet til å stille opp dersom det skulle

oppstå akutte situasjoner.

OPPSØKENDE TEAM GIR SKREDDERSYDD

HJELP

Hamarøy kommune er nå i gang med å eta-

blere FACT-team i samarbeid med nabo-

kommunene Steigen og Tysfjord. FACT

står for Flexible Assertive Community

Treatment, og kan oversettes til fleksibel

aktiv oppsøkende behandling. Dette er en

tilpasning av Assertive community treatment,

ACT-modellen. Dette er en godt dokumentert

modell for å gi oppsøkende, samtidige og

helhetlige tjenester til mennesker med alvor-

lige psykiske lidelser, ofte også med rus-

middelproblemer. Dette er mennesker som i

liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

- Disse tre kommunene samarbeider allerede

tett i arbeidet med psykisk helse og rus,

og derfor prøver vi nå ut FACT-modellen

sammen. Mye skal på plass nå i oppstarten,

både når det gjelder avtaler og forventnings-

avklaringer. Det er mye forankringsarbeid

som må gjøres når tre kommuner og to

helseforetak går sammen om en slik satsing.

Det forteller vernepleier Bente Haukås, som

jobber i psykisk helse og rustjenesten i

Hamarøy kommune.

Haukås leder arbeidet med etableringen av

FACT-teamene i de tre kommunene, som til

sammen vil yte tjenester til 30-40 brukere.

Det er planlagt to ukentlige møter, med

fokus på de brukerne som trenger mest hjelp

akkurat den uka. De tas opp i møte med hele

teamet, og man blir enige om hva temaet skal

gjøre.

- Da er det konkret snakk om 3-5 brukere

som vil få ekstra tett oppfølging fra oss,

forklarer Haukås. Disse får tett oppfølging

så lenge det trengs, og diskuteres på team-

møter for å sikre kvalitativt gode tjenester.

- I Hamarøy er det bestemt at de brukerne

som får tilbud om å delta i Housing First,

automatisk også får sine tjenester gjennom

FACT-teamet. I veilederen «Sammen om

mestring» opererer man med 3 ulike hoved-

forløp. Vi ser for oss at hovedforløp 3;

personer med alvorlige og langvarige

problemer/lidelser er primærgruppa for

Housing First og FACT. Begge har stort

fokus på brukermedvirkning og recovery-

tenkning. Dette har vært viktig når Hamarøy

har bestemt at alle som får et tilbud gjennom

Housing FIrst også skal tilbys oppfølging av

FACT-teamet, sier Haukås.

- De andre kommunene har ikke Housing

First, men det er likevel viktig å ha fokus på

bolig fra dag en. Målet med FACT er å sørge

for at de brukerne med mest omfattende

hjelpebehov har det så bra som mulig, selv

om de ikke har egen bolig. Men vi ser at å

bo trygt og godt uten tvil bidrar til bedring i

livskvaliteten for disse menneskene, sier

Haukås.