Previous Page  43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

43

Ungdommene søkes primært inn fra barne-

verntjenesten, Nav, eller flyktningkontoret.

De første ungdommene flyttet inn i egen bolig

i Foyer i mai 2014. Målet er å gi trygge, gode

boliger til unge bostedsløse, med fokus på å

opparbeide god boevne og være en del av et

naboskap. I løpet av en periode på ett til tre

år skal ungdommene bli i stand til å mestre

eget liv, gjennom å ta gode valg både når det

gjelder helse, økonomi, fremtidig karriere

og inntekt, nettverk og fritid. Det er et mål å

få ungdommer bort fra sosialhjelp, og inn i

skole, jobb eller lærlinge-avtale.

TILGJENGELIGE TJENESTER

- Hvordan jobber dere med ungdommene?

- Ungdommen får tildelt en koordinator som

skal veilede og hjelpe ungdommen i over-

gangen mot selvstendighet. Vi hjelper dem

å strukturere dagen med å stå opp, dra til

skole/jobb, planlegge innkjøp og lage maten

sin selv, ivareta hygiene og vask av klær og

bolig, ivareta økonomi og forholde seg til

husregler og boligkontrakt. Ungdommene

gis individuell oppfølging utfra den enkeltes

forutsetninger, behov og ønsker for frem-

tiden. En viktig del av koordinatorens arbeid

er å bistå ungdommen ved å gå foran og

ved siden av i starten, og etter hvert bak når

ungdommen mestrer oppgaver og mål. Det

er vårt ansvar å sørge for at alle tjenester

som ungdommen trenger er tilgjengelige.

Godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for

å kunne levere et godt og helhetlig tilbud til

ungdommene.

- Alle leilighetene ligger i sa

mme borettsl

ag.

Hva er fordeler og ulemper

med det?

- Fordelen er tilgjengelighet, fordi vi som

jobber i Foyer er lokaliser rett over gårds-

plassen. Det gjør det enklere å stikke innom

og sjekke at ungdommene har kommet seg

opp om morgenen. Når det gjelder ulemper,

er det viktig å ikke ha for mange ung-

dommer med lik problematik

k. Vi er

tydelig

på at ungdommer med alvorlige rus- eller

psykiske problemer ikke kan få bo i Foyer.

Dette fordi det kan føre til uro i miljøet som

kan bli krevende for de andre ungdommene.

I tillegg vil disse ungdommene kreve mer

bistand enn det som ligger i 20% oppfølging,

som er den oppfølging hver enkelt ungdom

får både i Foyer og DUE.

KRAV OG FORVENTNINGER

- Hva forventer dere av ungdommen som er

i Foyer?

- Alt arbeidet baserer seg på frivillighet og

samarbeid mellom ungdom og koordinatorer.

Det betyr at den som sier ja til Foyer-leilighet

må anstrenge seg for å holde sine avtaler og

jobbe med egen fremgang, motivasjon og

endring. Foyer Bodø vil jobbe hardt for at

ungdommen skal være sentrum i eget liv.

Det betyr at ungdommen må forstå, påvirke

og delta der viktige bestemmelser blir tatt.

Vi er opptatt av at det ikke bestemmes eller

gjøres noe som ungdommen ikke er informert

om, og derfor forventes det at ungdommen

deltar på møter som gjelder eget liv, sier

Janne Joakimsen.

Bodøkommune

Postboks319,8001Bodø

Telefon:75555000

www.bodo.kommune.no

Tilgjengelighet

FoyerBodøer ikk en institusjon,ogderfor ikkedøgnbemannet.

Foyer-koordinatoreneer tilgjengelige forungdommenemandag,onsdag

og torsdagkl.08.00-20.00og tirsdagog fredagkl.08.00-15.30.

Hvisdetoppstårbehov forakutthjelputenfor tidspunkteneov r,kanungdommene

ringeen vakttelefonhverdagerkl.20.00-08.00ogkl.13.00-15.00 lørdagog søndag.

KontaktFoyerBodø:

F

aglederJanneJoakimsen

90582806 -

janne.joakim

sen@bodo.kommune.no

Foyer-koo

rdinatorMonicaJohnsløvAntonsen

99289487 -

monica.johns

lov@bodo.kommune.no

Foye

r-koordinatorEspenKirkesæther

90803827 -

espen.kirkes

aether@bodo.kommune.no

Besøksadresse:Nordstrandveien41,8046Bodø

«Bolig for vekst»

Informasjon om Foyer Bodø

BildemaltavMonicaJohnsløvAntonsen

En viktig del av

koordinatorens arbeid er

å bistå ungdommen ved å

gå foran og ved siden av i

starten, og etter hvert bak

når ungdommen mestrer

oppgaver og mål.