Previous Page  42 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 52 Next Page
Page Background

42

SPOR 3 | 17

Bodø kommune hadde for fem år siden om lag 20 bostedsløse ungdommer i alderen

16-23 år. I dag er alle ivaretatt gjennom egen bolig i Foyer Bodø.

Avdeling Bo – og Nærmiljø i Barneverns-

tjenesten i Bodø har to bo- og oppfølgings-

tiltak for ungdom. Det ene er DUE – Der

Ungdommen Er, med plass til 15 ungdommer

mellom 16 og 23 år, som er i kontakt med

barneverntjenesten. I tiltaket kan ungdom

få hjelp til å finne hybel eller leilighet på

det private boligmarkedet, i tillegg til opp-

følging av skole, jobb, helse og fritid. Familie

og venner er et annet område mange ønsker

støtte i forhold til. Noen har behov for hjelp

i en kort periode, mens andre trenger støtte

i flere år.

For alle ungdommene i DUE er målet at de

etter hvert skal klare seg selv uten hjelp fra

hjelpeapparatet. DUE ble etablert i Bodø i

2007 som tilbud for 5 ungdommer. Ut fra god

erfaring og behov er der i dag 15 ungdommer,

primært fra egen kommune, men også fra

andre kommuner.

MER ENN BARE BOLIG

Det andre tiltaket er Foyer Bodø med 10

leiligheter, pluss 4 korttidsboliger. Høsten

2012 meldte Utekontakten, Nav og barne-

vernet bekymring for flere ungdommer som

ikke hadde et fast sted å bo.

- Det var da registrert 20 ungdommer rundt

18 år og oppover, som var uten fast bosted.

Dette var ungdommer som trengte noe mer

enn at Nav hjalp dem med en hybel, samtidig

som de var blitt for gamle til å få et tilbud

gjennom barnevernet. Foyer er et direkte

resultat av at denne bekymringen ble tatt på

alvor av mange instanser, egne politikere og

Husbanken. Det forteller Janne Joakimsen

som er fagleder for avdeling Bo- og Nærmiljø

i barneverntjenesten i Bodø kommune.

OVERGANGER

- Ungdommene i Foyer er mellom 16 og 23 år,

som er- eller står i fare for å bli –bosteds-

løse, eller har vanskelige hjemmeforhold.

Også ungdom tilknyttet barnevernet i andre

kommuner kan søkes inn i Foyer, for eksempel

i forbindelse med skolegang. Dette er et tilbud

som skal vare mellom ett og tre år, i over-

gangen mellom å bo hjemme med foreldre,

i institusjon eller fosterhjem, til å bo og bli

selvstendig i egen bolig, forteller Joakimsen.

TEKST: CARINA KALJORD

FOTO: PRIVAT

PÅ VEI MOT

SELVSTENDIGE LIV