Previous Page  41 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

41

bidra til å forhindre alvorlige tilfeller av vold,

overgrep og omsorgssvikt i fremtiden» (NOU

2017:12, kapittel 3.1).

Utvalget har til sammen gått gjennom

og vurdert 20 saker der barn har blitt

utsatt for vold, seksuelle overgrep og

omsorgssvikt. NOU-en viser at vi frem-

deles har en lang vei å gå for å beskytte

alle barn. Utvalgets inntrykk er at flere

tjenestepersoner, både innen barnevernet,

helsetjenesten, skoler og BUP ikke forsto

alvoret i at et barn vokser opp med en

omsorgsperson med rusproblemer og

psykiske problemer. I noen tilfeller er barna

blitt drept. Signaler om overgrep ble oversett,

feiltolket og i liten grad undersøkt.

Noen av årsakene til at disse barna ikke ble

oppdaget og ivaretatt på en god nok måte,

er manglende kunnskap og kompetanse i

tjenestene. I andre situasjoner er sviktende

samarbeid og samordning mellom tjenestene

hovedårsaken. Gjennom utvalgets arbeid er

det kommet frem at det råder stor usikkerhet

i tjenestene, spesielt i helsetjenestene, når

det gjelder tolkningen og den praktiske

anvendelsen av reglene om taushetsplikt,

opplysningsplikt, opplysningsrett og avverge-

plikt. I saksgjennomgangen så utvalget

eksempler på at barn ikke hadde blitt snakket

med på en god og trygg måte, eller snakket

med i det hele tatt.

Barnevoldsutvalget kommer med mange

forslag på ulike nivå, til de ulike utfordringene

som ble avdekket. Hovedbudskapet er at det

må handles og tas grep umiddelbart. Det er

helt avgjørende å snakke med barna, det er

de som er kilden til informasjon om sitt eget

liv.

Hvis man skal klare å forebygge, avdekke

og følge opp barn som har vært utsatt for

vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt,

må alle tjenester ha en sterk bevissthet om

sin rolle og sitt ansvar når det gjelder å vek-

tlegge barnets beste som et grunnleggende

hensyn. Videre må de ha kunnskap nok til å

gi barnets beste-begrepet et innhold, og vite

hvilken betydning prinsippet har for utøvelsen

av den enkelte sektors arbeidsoppgaver, og

for samhandlingen med andre tjenester. De

ulike tjenestene må ha kunnskap om hvordan

de best kan bruke sine virkemidler for å

fremme barnets beste. Utvalget har også sett

behovet for å sikre at helsestasjonstjenesten

og barneverntjenesten gjør hjemmebesøk

som en del av sin oppsøkende virksomhet.

Les NOU 2017: 12 >

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt