Previous Page  37 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 37 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

37

BTI bidrar til tidlig innsats, samordning

og medvirkning. Det består blant annet av

handlingsveileder, verktøy, som f.eks.:

samtykkeskjema, veileder til samtale med

barn og foreldre og stafettlogg. Handlings-

forløpet i BTI er beskrevet gjennom handlings-

veielederen på fire nivåer.

HVORFOR BTI?

- Det er et mål å sikre gode oppvekstsvilkår

for alle barn og unge. Forskning og erfaring

tilsier at barn og unge ikke fanges opp tidlig

nok, ikke får den hjelpen de har behov for

og at dårlig samhandling bidrar til brudd i

oppfølgingen, forteller Bente Høiseth, som

er prosjektleder for BTI i Tromsø.

BTI har som mål å fremme tidlig innsats

overfor målgruppen og bedre samhandlingen

mellom de ulike tjenestene som jobber med

barn, unge og foreldre. Dette for å gi nødvendig

og samordnet hjelp så tidlig som mulig for og

for å unngå skjevutvikling og redusert skade.

BTI egner seg både som et hjelpemiddel

for å ta strategiske beslutninger og for å

systematisere arbeidet med barn, unge og

familier, som bekymrer. Videre involverer

BTI alle relevante tjenester og brukerne for

å sikre et sammenhengende tjenestetilbud

overfor målgruppen.

I Helsetilsynets rapport «Oppsummering av

landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale

helse-, sosial- og barneverntjenester til

utsatte barn» (5/2009), fremkom det alvorlig

svikt i kommunenes arbeid med å fange opp,

utrede og følge opp enkeltbarn, samt at det

ble avdekket store utfordringer og mangler i

det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn,

unge og foreldrene.

- BTI kan bidra til å rette opp i nettopp slik

systemsvikt som omtales i Helsetilsynets

rapport, understreker Linda Johnsen, senior-

rådgiver ved KoRus-Nord.

BTI er et strukturert handlingsforløp for tidlig samordnet innsats. Målgruppen er gravide,

barn, unge og foreldre, som trenger ekstra oppmerksomhet.

Bedre tverrfaglig Innsats (BTI)

– samhandlingens «røde tråd»

AV BENTE HØISETH,

TROMSØ KOMMUNE OG

LINDA JOHNSEN,

KORUS-NORD