Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

3

LEDER

«Te ka slags nøtte», en

tradisjonsrik møteplass

for rusfeltet i Nord Norge

Velkommen til den årlige møteplassen for rusfaglige spørsmål

i Nord-Norge, «Te ka slags nøtte ? 2017». Et møtepunkt

der nordnorske kommuner og spesialisthelsetjenesten har

utvekslet erfaringer og fått nytt fra forskningsfronten innen

folkehelse og rusarbeid i 17 år nå. Med denne konferanse-

utgaven av SPOR ønsker vi å gi deg et innblikk i årets tema.

Som vanlig spenner vi vidt gjennom fokus på rusfore-

bygging, boligsosialt arbeid i kommuner, arbeidet med sårbare

barn, familieinvolvering i rusbehandling og hvordan forstå

rusmiddelavhengighet.

Av de mange interessante temaer som presenteres på

konferansen og som du kan lese om i dette SPOR, er doktor-

avhandling til psykologspesialist Sonja Mellingen. Hun har

studert alkoholbruk blant kvinner før de blir gravide, inn i

svangerskapet og gjenopptakingsmønsteret etter svanger-

skapet. Studien tar også for seg alkoholbruk blant småbarns-

foreldre. Tradisjonelt har det å få barn og andre omsorgs-

oppgaver, hindret kvinner i å drikke ofte og mye. Nå er det

større likestilling blant kjønnene. I tillegg har drikkekulturen

i Norge endret seg. Vi drikker mer og oftere enn før. - Tidligere

var det mange forhold i omgivelsene våre som bidro til å

regulere kvinners alkoholbruk, men disse er nå borte.

Likestillingen har ført til mye godt, men vil kvinner ta ut den

nye friheten i promille? er blant spørsmålene Mellingen stiller.

Rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer er risiko-

faktorer for å ha vanskeligheter på boligmarkedet. Mange er

bostedsløse. Hva skal til for at kommunene skal lykkes med

å hjelpe denne gruppen med å både få en stabil bosituas-

jon og bedre livskvalitet? Forsker Inger Lise Skog Hansen fra

forskningsstiftelsen Fafo har i mange år studert bosteds-

løshet, og har noen svar på hva som nytter. Ansatte fra Bodø

og Hamarøy deler på «Te ka slags nøtte?» sine erfaringer fra

arbeidet med bostedsløshet for ulike målgrupper lokalt.

Studien WIRUS presenteres også på konferansen. Denne

se t ter søke lyse t på r i s i ko fak torer og de mange

«gråsoner» av alkoholbruk som kan knyttes til arbeids-

livet. Fokus på gråsonene har stor oppslutning blant norske

arbeidstakere. Nærmere 95 % av arbeidstakerne ønsker

retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og mange av disse

ønsker også retningslinjer i «gråsonene» for alkoholbruk, altså

jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid.

Dette er bare noen av eksemplene på et innholdsrikt program

på «Te ka slags nøtte» og denne konferanseutgaven av SPOR.

Kompetansesenter Rus Nord- Norge (KoRus Nord) ønsker

deg velkommen til rusfaglig påfyll og erfaringsutveksling i

Narvik – og god lesning!

Marit Andreassen

Virksomhetsleder