Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

17

i Bergen og Sandnes, ligger tett opp til den

amerikanske modellen og metoden beskrevet

av Tsemberis (2010). Begge Housing

First teamene skiller seg likevel fra den

amerikanske modellen på et vesentlig

punkt. De har verken lege eller psykiater

i teamet, slik det var i ACT-teamene som

ble brukt i det opprinnelige programmet i

New York. Evalueringen viser manglende

resultater når det gjelder bedring i rusmiddel-

bruk og psykiske helseproblemer for

deltakerne i Bergen og Sandnes. Kanskje

kunne man oppnådd høyere bostabilitet og

større grad av recovery ved å ha bedre tilgang

til spesialistkompetanse i teamene. Det må

også være mer fokus på sosial inkludering, og

mulighetene for arbeid eller annen aktivitet,

sier forsker Inger Lise Skog Hansen.

¼

¼

FAKTA EVALUERING I VEST:

Evalueringen av de to Housing First-prosjektene

i vest hadde to overordnede problemstillinger:

1. Har Housing First-prosjektene i Bergen og

Sandnes ført til bedre bostabilitet og livs-

kvalitet for brukere med rusproblemer og/eller

psykiske lidelser?

2. Når denne tilnærmingen brukerne på en

bedre måte enn andre oppfølgingstilbud

overfor denne gruppen, og hvilke resultater av

metoden kan identifiseres på individ og

tjenestenivå?

Housing First i Bergen og Sandnes er tilbud som

har nådd en målgruppe med sammensatte ut-

fordringer, mange med omfattende rusmiddel-

problemer og psykiske helseplager. Alle bortsett

fra to deltakere har vært bostedsløse, og mange

har ikke hatt egen bolig på svært lang tid, noen

har aldri hatt egen bolig.

De to kommunene har deltatt i utvikling og

utprøving av metoden som del av et samarbeid

mellom Helse Vest, Helse Bergen Helseforetak

HF, Helse Stavanger HF og Husbanken.

- Både Bergen- og Sandnes-prosjektet ser ut til å

ha nådd en målgruppe som har hatt utfordringer

med å nyttiggjøre seg de ordinære tilbudene og

tjenestene i kommunene. Prosjektet i Bergen

har bosatt 36 personer innen utgangen av 2016.

Prosjektet i Sandnes har bosatt 15 personer.

De to prosjektene har praktisert to ulike bolig-

modeller. I Sandnes har prosjektet kun anvendt

kommunale utleieboliger, men integrert i vanlige

bomiljøer. I Bergen har de vektlagt så langt som

mulig å anvende private utleieboliger. To tredeler

av deltakerne i Bergen bor i privat utleiebolig, de

øvrige i kommunale utleieboliger. Alle integrert i

vanlige bomiljø.

¼

¼

FAKTA Housing First:

ƒ

ƒ

En amerikanske modell (Tsemberis 2010)

for varig bosetting av bostedsløse, hvor

det første grunnprinsippet er at bolig er

en menneskerett, også for personer med

psykiske lidelser og rusproblemer.

ƒ

ƒ

Bruk av ordinære boliger i vanlige bomiljø.

ƒ

ƒ

Valgfrihet, knyttet til både bolig og tjenester.

ƒ

ƒ

Møte deltakerne med respekt, varme og

medfølelse.

ƒ

ƒ

Skille mellom bolig og tjenester.

ƒ

ƒ

Oppmerksomhet om å støtte bedrings-

prosesser (recovery).

ƒ

ƒ

Skadereduksjon.

ƒ

ƒ

Sterk brukerinnflytelse og medbestemmelse

knyttet til både valg av bolig og tjenesteut-

forming.

Modellen har fått stor oppmerksomhet i Norge,

og siden 2012 har flere kommuner med statlige

tilskuddsmidler etablert lokale Housing First-

prosjekter. I de norske prosjektene har personer

med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske

helseproblemer vært hovedgruppene.

Utover hovedprinsippene i modellen har det ikke

eksistert noen metodeveiledning om hvordan den

amerikanske modellen skal implementeres i en

norsk kontekst. Følgelig har det i modellens møte

med norske velferdssystemer foregått et betydelig

lokalt utviklingsarbeid.