Previous Page  15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 52 Next Page
Page Background

SPOR 3 | 17

15

Et kjernepunkt i Housing First metoden er

sterk vektlegging av valgfrihet og bruker-

innflytelse, både knyttet til bolig og tjenester.

Samtidig er det et krav at deltakerne må si

ja til å møte eller ha besøk av noen i teamet

en gang i uka. Tjenestene følger deltakeren,

uavhengig av om de mister boligen eller er

for eksempel i behandlingsopphold eller

fengsel, og fortsetter så lenge det er behov for

det. En viktig del av tilnærmingen i Housing

First er å jobbe recoveryorientert, møte

deltakeren med aksept og basere opp-

følgingen på deltakernes egne valg og egne

premisser. Altså: Først og fremst et godt

sted å bo. Så skreddersys tjenestene fra

kommunen ut fra den enkeltes behov.

SAMSPILL, SYSTEMATIKK,

BRUKERMEDVIRKNING

- Hva er det med Housing First-modellen som

gjør at mange blir så begeistret?

- Housing First går rett inn på et område hvor

kommunene erfarer at de møter utfordringer.

Kommunene har et stort behov for gode

metoder, eller oppskrifter, på hvordan de kan

lykkes med å gi et bedre bo- og tjeneste-

tilbud til denne målgruppa. Det har vært

gode resultater i prosjektene i USA, og etter

hvert også mange europeiske erfaringer. Vi

kan heller ikke se bort fra at metoden har blitt

fremsnakket av en del statlige aktører, fordi

det har vært mulig å få statlige tilskudds-

midler eller støtte for å prøve ut metoden.

- Den er nevnt som eksempel i både den

boligsosiale strategien "Bolig for velferd" og

i "Opptrappingsplanen for rusfeltet".

- Housing First er en systematisk metode å

utøve tjenestene på i samspill med brukeren.

I prosjektene jeg har evaluert blir deltak-

ernes valgfrihet knyttet til bolig og tjenester,

sterkt vektlagt av de ansatte. De ansatte

viser entusiasme over en tilnærming som

så systematisk vektlegger deltakernes egne

perspektiver, erfaringer og valg. Samspill,

systematikk og brukermedvirkning er tre

sentrale ord. I praksis betyr dette at de

ansatte må arbeide mye med å etablere

en god relasjon til brukeren, skape tillit og

aktivt involvere seg i en prosess for å støtte

brukeren til å ta egne valg. I tillegg ligger

premissen om at deltakelse i Housing First

gir direkte tilgang til bolig, et sted som de

føler er deres hjem, forklarer Skog Hansen.

TETT OPPFØLGING AVGJØRENDE

- Men hva med målgruppen selv? Hva tenker

de om metoden?

- Både i i intervjuer og i kartleggingss-

kjemaer gir deltakerne uttrykk for at de

er svært fornøyde med boligen sin og nabo-

laget de bor i. Ikke overraskende er det

å få et sted å bo den viktigste motivasjonen

for at deltakerne ønsket å være med i

Housing First. Tett oppfølging har ført

til at deltakerne får noe bedre tilgang til

tjenester enn tidligere. Behov blir sett

tidligere og de ansatte gir bistand til både

å etablere kontakt med helsetjenester og

følge opp avtaler. I og med at det også er

sykepleiere i teamene, har deltakerne også

fått direkte tilgang til noe helsehjelp. Tett

individuell oppfølging og støtte har hatt

stor betydning for at deltakerne klarer å

bo. Deltakerne selv fremhever tilnærmin-

gen til de ansatte og relasjonen til de

ansatte som annerledes enn det de har

«Deltakerne selv fremhever

tilnærmingen til de ansatte og

relasjonen til de ansatte

som annerledes enn det de

har erfart i andre tjenester

tidligere. Å bli møtt med

respekt, anerkjennelse,

forståelse, varme.»