SPOR #1 2018

Spente på de unges meninger - Vi er nysgjerrige på hva de unge melder om sine liv i Troms. Særlig blir det interessant å se hvordan oppvekst- og levekår har endret seg på fire år, og om resultatene viser spesielle utfordringer blant ungdommene i videregående skole. Det sier Kailin Dahlmo, rådgiver i ut- danningsavdelingen i Troms Fylkeskommune. Sammen med folkehelserådgiver i Troms fylkeskommune (FK), Kristina Forsberg, har Dahlmo hatt ansvaret for koordineringen av Ungdata-undersøkelsen i Troms fylke. Våren 2018 ble undersøkelsen gjennomført i grunn- skolen i Tromsø kommune. I samme tidsrom deltok også hele 6000 elever fra Vg1 til Vg3. LOKALE UTFORDRINGER Forsberg minner om at folkehelseloven for- plikter både kommuner og fylker å ha løpende oversikt over helsetilstand, samt ulike på- virkningsfaktorer. Hun mener derfor Ungdata er sentral i oversikts- og folkehelsearbeidet: - Ungdata gir oss god oversikt over både fysisk og psykisk helse blant ungdommene. Gjennom Ungdata-resultatene vil vi kunne se hvilke utfordringer kommunene står overfor, og politikerne får et godt kunnskapsgrunnlag de kan prioritere utfra, sier Forsberg. Totalt er det 14 videregående skoler i Troms fylke. Fem av skolene ligger i Tromsø kom- mune, og halvparten av elevmassen har til- knytning her. På fylkesnivå er det fire år siden Troms-elevene deltok i Ungdata. I 2014 hadde en bare med de to første klassetrinnene, men nå deltar også elevene i VG3, program for studiespesialisering. UNGDOMMENS FYLKESTING Arbeidet er forankret hos politisk ledelse i Troms fylke, og administreres av både kultur- og utdanningsetaten. Ungdommens fylkes- ting er også trukket med i arbeidet. Før gjen- nomføring deltok representanter fra elevråd og Ungdommens fylkesting med å gjøre undersøkelsen bedre kjent ute på de ulike skolene. Målet var blant annet å få opp deltakelsen. - Vi håper at det vil bli et stort engasjement blant ungdommene når resultatene er klare. Tanken er at de skal delta i diskusjoner om hvordan vi skal ta i bruk Ungdata-resultatene, sier Dahlmo. Alle de 13 skolene vil få egne skolevise rap- porter, som er knyttet til kommunen der skolen ligger. Både i den enkelte kommune og ved skolene vil en kunne lese hvordan «våre» elever har rapportert på en rekke ulike forhold. TALL MÅ TAS I BRUK - Målet vårt er at Ungdata-resultatene blir tatt i bruk på skolene og i kommunene. Her vil de kunne lese mye om elevenes trivsel, men også om mobbing, skulking og digitale vaner blant elevene. Jeg er spent på å se om 6 SPOR 1 | 18 TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=