SPOR #1 2018

Ungdata for alle barn og unge fra 10 til 18 år Hele 5000 barn og unge fra mellom- og ungdomstrinnet i Tromsø kommune har nylig gjennomført Ungdata. – Dette gir svært god oversikt om levekår og oppvekstforhold i hele ungdomsgruppa. Mer kunnskap gjør det lettere å fange opp sårbare barn og unge tidligere. Det sier Jonny Hanssen, leder for seksjon fritid i Tromsø kommune. Sammen med SLT- koordinator Bjarne Woll, hadde han ansvaret for gjennomføringen av Ungdata i kommunen denne vårterminen. Begge var koordinatorer da undersøkelsen ble gjennomført i 2014, med nesten 3000 elever fra ungdomsskolen. STOR NYTTE I år er det ca 2500 elever på ungdomstrinnet som gjennomfører Ungdata, i tillegg til at om- trent like mange på mellomtrinnet gjennom- fører Ungdata Junior. - Vi hadde stor nytte av Ungdata-resultatene sist. Undersøkelsen fikk en god del politisk oppmerksomhet, noe som blant annet førte til at det ble bevilget mer penger til skole- helsetjenesten. Gjennom Ungdata fikk vi fram at det fortsatt er forskjeller i levekår mellom bydelene i Tromsø, i hvordan ung- dommene tilpasser seg arenaene skole og fritid, samt i deres relasjoner til foreldre og venner, sier Woll. Hanssen opplevde imidlertid at det var en svakhet ved undersøkelsen i 2014, nemlig at den ikke omfattet de yngre elevene på mel- lomtrinnet, i alderen 10-13 år. Han var derfor en av pådriverne for gjennomføring av Ung- data Junior i Tromsø. I jobben som leder i fri- tidsseksjonen vet han at dette er en viktig brytningstid for barn og unge. Perioden tidlig pubertet er sentral i identitetsutviklingen, venner blir viktigere, og ungdommene sam- menlikner seg i større grad med jevnaldrende. UNGDATA JUNIOR Ungdata Junior er en mindre omfattende undersøkelse, tilpasset elever på mellom- trinnet, men inneholder mange av de samme spørsmålene som Ungdata på ungdoms- trinnet. Hansen mener at mer kunnskap om disse yngste ungdommene, gir et godt utgangs- punkt for at de ulike tjenestene kan komme tidligere på banen: - Døra står på gløtt til disse yngste ungdom- mene! At vi nå får større kunnskap gjennom Ungdata Junior, gjør at vi tidligere kan opp- dage barn og unge som sliter, samt sette inn tiltak raskere. I denne aldersperioden er de sårbare for gruppepress, og for utprøving av ulike ting. Vansker som kan oppstå senere er heller ikke sementert, understreker Hanssen. VIL JOBBE PÅ TVERS Både Woll og Hansen er fornøyde med at de har fått til en samkjøring av Ungdata Junior og Ungdata i ungdomsskolen. Spørreunder- søkelsene ble gjennomført samtidig på mel- lom- og ungdomstrinnet, før og rett etter 4 SPOR 1 | 18 TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=