SPOR #1 2018

22 SPOR 1 | 18 Samhandling, samarbeid og skjenking Norske kommuner har stort handlingsrom innenfor alkohollovens ytre rammer. En ny rapport viser hvordan norske kommuner bruker loven til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven. Fra Nord-Norge er det Tromsø og Hammerfest som er med i rapporten. - For oss som står bak rapporten, var det viktig å ha med kommuner også utenfor Oslo. Det sier en av forfatterne, spesialkonsulent Skule Wigenstad fra KoRus-Oslo. Sammen med Kristin Buvik og Bergljot Baklien fra Folkehelseinstituttet har han skrevet rapporten Samhandling, samarbeid og skjenking: For- valtning og håndheving av alkoholloven i utelivet . LOVENDRING I 2016 - Hvorfor mener dere det er nødvendig å se på temaet en gang til? Det har tross alt vært skrevet flere rapporter om skjenking og for- valtning av alkoholloven de senere årene? - Det er mye som har skjedd de siste par årene. Ikke minst ga en lovendring i 2016 et standardisert prikktildelingssystem som skulle sikre at kommunene fulgte opp brudd på alkoholloven ved at utestedene ble pålagt et gitt antall prikker for hvert brudd på alkoholloven. Dersom et salgs- eller skjenke- sted pådrar seg 12 prikker i løpet av to år, ville dette gi en inndragning på en uke. Så vi mente at det nå var behov for oppdatert kunnskap. Et viktig mål var dessuten å komme ut i landet, for tidligere har mye arbeid vært fokusert på Oslo. Samtidig er det viktig å huske på at dette ikke er et levende dokument. Feltet er i konstant endring, mens rapporten er bundet til det tidspunktet vi foretok undersøkelsen. STORE KOMMUNER Wigenstad presiserer at de utvalgte kom- munene er store og mellomstore – den minste kommunen var Hammerfest – og at resultatene nødvendigvis preges av det: - Mange av problemstillingene vi så på er generelle for kommuner uansett størrelse, siden alle skal forvalte samme lovverk. En del funn kan nok være generelle, mens andre er mest representative for større kommuner. Situasjonen er jo svært ulik i store og små kommuner. Enkelte funn kan overføres fra større til mindre kommuner, tror vi, men vi er mer usikre på den motsatte retningen. FOKUS PÅ TRE AKTØRER - Rapporten har fokus på tre aktører: Saks- behandlere, politi og skjenkekontrollører – hvorfor ikke bransjen? - Det er utvilsomt flere gode grunner til at de kunne vært inkludert. Utfordringen er at bransjen er variert, alt fra campingplasser til fotballpuber til store restauranter. Det ville ha blitt veldig mange ulike stemmer, og pro- sjektet vårt hadde blitt svært omfattende. En annen gruppe som det hadde vært inter- essant å undersøke, er politikere. Men det TEKST: TERJE MYLLER ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=