Bærekraftsrapport 2021

1 Bærekraftsrapport 2021 Gjermundshaug Gruppen

2

INNHOLD 3 01 02 03 1. Hvem er Gjermundshaug Gruppen 1.1 Hilsen fra konsernsjef s. 6 1.2 Om oss s. 8 1.3 Tilbakeblikk 2021 s. 10 1.4 Selskapsstruktur og organisering s. 14 1.5 Styret s. 16 1.6 En historie preget av innovasjon s. 17 1.7 Vi er til stede i nærmiljøet s. 19 2. Ansvar og strategi 2.1 Oppfølging av bærekraft i GG s. 21 2.2 Bærekraftsstrategi s. 22 2.3 Interessentdialog s. 23 3. Vesentlige temaer innen bærekraft 3.1 Helse og sikkerhet s. 26 3.2 Kvalitet s. 29 3.3 Klima- og miljøpåvirkning s. 32 3.4 Mangfold og like muligheter s. 36 3.5 Forretningsetikk og anti-korrupsjon s. 40 3.6 Ansvarlig leverandørkjede s. 42 04 4. Vedlegg 4.1 GRI-indeks s. 44 Om denne rapporten Denne rapporten er vår første bærekraftsrapport, og gjelder for 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Med mindre annet er spesifisert, omfatter bærekraftsrapporten hele konsernet, i likhet med vår finansielle rapportering. Nye enheter, fra for eksempel fusjoner og oppkjøp, blir inkludert fra tidspunktet de blir kjøpt opp. Rapporten er godkjent av konsernledelsen og konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen (GG), og utformet i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Fremover ønsker vi å publisere bærekraftsrapport i løpet av første kvartal hvert år. Rapporten har ikke blitt verifisert av ekstern revisor. For spørsmål rundt bærekraft eller denne rapporten, ta gjerne kontakt med bærekraftsansvarlig i GG, Kristoffer Grøv kristoffer.grov@bga.no. April 2022, Alvdal, Norge

4 Visjon og verdier Vår visjon er at vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere. Historien og den daglige driften er preget av en sterk kultur, stolthet og mangfold Våre kjerneverdier Trivsel Profesjonalitet Stolthet Løsningsorientert

Hvem er Gjermundshaug Gruppen 01 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen | 5

01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.1 Hilsen fra konsernsjef | 6 1.1 Hilsen fra konsernsjef 2021 var nok et år preget av pandemi. Likevel – til tross for koronatiltak, restriksjoner og høyt forbruk av antibac – har GG-konsernet hatt rekordproduksjon. Vi har aldri hatt så høy omsetning som i 2021, og målet for 2022 er enda mer ambisiøst. De gode resultatene viser den fantastiske jobben som er lagt ned i alle ledd i hele organisasjonen. Alle ansatte er like uunnværlige, og uten bidraget til hver og én hadde det ikke vært mulig å nå disse tallene. Det viktigste for oss alle er at vi hver dag kommer trygt hjem. Vi har i 2021 hatt søkelys på kvalitetsavvik og vi kan heldigvis rapportere om en markant nedgang i fra året før. Fra å være skadefri de 5 første månedene har vi i siste halvår i 2021 hatt 4 skader med fravær og/eller legebesøk. Når målet vårt er å være skadefri, er dette 4 for mange. Vi i anleggsbransjen har en farlig arbeidsplass, men som bedrift skal vi sørge for både godt utstyr og opplæring for å forhindre skader. I sommer utvidet vi vårt tjenesteområde da FS Betong ble med i GG-konsernet. FS Betong utfører ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren. At FS Betong nå er en del av gruppen, styrker både vår konkurransekraft og kompetanse. Med FS Betong om bord teller Gjermundshaug Gruppen nå 5 selskaper. Jeg pleier å si at «det som er godt nok i dag er ikke godt nok imorra». Vi er i konstant utvikling og må være i kontinuerlig forbedring. Jeg er sikker på at vi som firma må omstille oss og være aktive i arbeidet for en bærekraftig utvikling om vi skal være først i sporet i fremtiden. Bærekraft er derfor viktig for å nå vår visjon om å være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere. Avslutningsvis vil jeg takke våre ansatte, kunder og forretningspartnere for et godt samarbeid det siste året. Jeg ser frem til alt vi skal få til sammen i året som kommer. Ole Gjermundshaug, konsernsjef

«det som er godt nok i dag er ikke godt nok imorra» — Ole Gjermundshaug 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.1 Hilsen fra konsernsjef | 7

1.2 Om oss Gjermundshaug Gruppen AS er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Gjennom lokalt familieeierskap siden 1949, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, flomsikring, vannog avløpsanlegg. Gruppen har vokst med oppkjøp og naturlig vekst, og består i dag av ca. 300 medarbeidere. Hovedadministrasjon er lokalisert på Alvdal med avdelingskontorer en rekke steder som Elverum, Lillehammer, Øyer, Oslo og Tynset. Geografisk arbeidsområde er hele landet. Hovedvirksomheten i konsernet er anleggsvirksomhet og består i dag av følgende tjenesteområder: - Anleggsvirksomhet - Trådløse kommunikasjonsløsninger - Fjernstyring av anleggsmaskiner - Rydding av eksplosiver - Elektriske anlegg - Vakt- og fagrelaterte tjenester til jernbaneentreprenørskap - Eiendomsutvikling 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.2 Om oss | 8

01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.2 Om oss | 9 Tjenestene leveres av flere selskaper med forskjellige virksomhets- og markedsområder: Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur veg, jernbane, vann & avløp, grunnarbeider eiendom, store masseforflytningsjobber, rivningsarbeider samt betong og tømrerarbeider, med hele landet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Lillehammer. Det er ca. 100 ansatte i AØE. Gjermundshaug Anlegg AS (GA) sin virksomhet er i stor grad den samme som Anlegg Øst Entreprenør AS. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal og Elverum. Arbeidsområdet er hele Østlandet og Midt-Norge. GA har ca. 120 ansatte. Steer AS er vår nysatsning på fjernstyrte anleggsmaskiner. Selskapet selger løsninger basert på eksisterende systemer og kunnskap som stammer fra Gjermundshaug Gruppen. Steer AS tar seg av installasjon (ombygging av maskiner), opplæring, igangkjøring av maskiner for kunde og også support. Selskapet henvender seg i første omgang til aktører i Norge, samtidig som det har kommet flere og flere forespørsler fra utlandet. Specto Remote AS sin virksomhet er radio- og datakommunikasjon innen blant annet offshore, shipping og andre steder med behov for avanserte trådløse kommunikasjonsløsninger. Med sin bakgrunn i spisskompetanse på IT-infrastruktur ble Specto Remote etablert som en del av Gjermundshaug Gruppen. Selskapet er lokalisert i Oslo, men leverer tjenester og produkter over hele verden. Spectos virksomhet ligger nært knyttet til Gjermundshaug Gruppens satsning på fjernstyrte og autonome maskiner. FS Betong AS er et nylig oppkjøpt selskap. FS Betong har siden oppstarten i 2018 raskt utviklet seg til å bli en anerkjent leverandør av betongkonstruksjoner til kunder i byggog anleggssektoren. FS har administrasjon på Lillehammer og prosjekter i hovedsak på Østlandet. Det er ca. 40 ansatte i FS Betong. Gjermundshaug Gruppen (GG) har egen konsernadministrasjon som ivaretar enkelte fellesfunksjoner og har ca. 10 ansatte.

1.3 Tilbakeblikk 2021 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.3 Tilbakeblikk 2021 | 10 2021 2020 2019 AØE GA FS Konsern AØE GA Konsern AØE GA Konsern Omsetning 556,0 757,3 22,8 1 321,5 420,3 491,0 910,9 262,5 282,6 720,9 Resultat før skatt 60,9 74,1 -3,9 131,9 13,5 31,8 47,5 0,7 23,5 1,6 Resultatmargin 10,9% 9,8% -17,0% 10,0% 3,2% 6,5% 5,2% 0,3% 8,3% 0,2% Ordrereserve 722 1 113 72 1 907 507 755 1 262 346 275 621 Prosjekter: AØE: Ca. 20 prosjekter, i tillegg til ca. 40 mindre tomteprosjekt GA: Ca. 25 prosjekter FS Betong: 45 prosjekter Over 300 ansatte Over 1,3 mrd. i omsetning

Et utvalg av våre prosjekter i 2021 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.3 Tilbakeblikk 2021 | 11 Skarnes Stasjon AØE signerte i oktober 2020 kontrakt med Bane NOR på totalentreprise Skarnes stasjon. Vi har sammen med rådgiver Multiconsult og Baneservice som underentreprenør (UE) på jernbanetekniske fag bygd om Skarnes stasjon til å bli en moderne stasjon med universell utforming. Prosjektet har arbeidet med bærekraft i hele prosjektperioden. Alt av rene masser som har vært gravd ut i prosjektet har gått til kommunen, velforeninger og andre interessenter i nærområder. Det har også vært gjenbrukt masser internt på prosjektet. Prosjektet har en svært høy sorteringsgrad på avfall, og har hatt en egen sorteringsstasjon for farlig avfall. Vi har hatt en panteordning der overskuddet har gått til Skarnes IL. I prosjektet har vi hatt fokus på å gjøre innkjøp fra bedrifter rundt Skarnes, noe som har gitt svært kort transportavstand blant annet på knuste masser og asfalt, og ringvirkninger for næringslivet i området. Foto: Skarnes Stasjon

12

01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.3 Tilbakeblikk 2021 | 13 Riksveg 3 Alvdal Grense – Alvdal Skurlag Prosjektet hadde oppstart i juni 2020 og ferdigstilles mai 2022. Prosjektet går ut på å breddeutvide og forsterke veien, samt utslaking av sideterreng og utskifting av alle stikkrenner på strekket. Totalt er det 2,1 mil og ca. 125 stikkrenner. Delprosjektet «Skurlaget-Langodden» er i prosess med å bli CEEQUAL-sertifisert, og er GG og GA sitt første CEEQUAL-prosjekt. Flomsikring Brandbu sentrum Prosjektet bestod av flomsikring av elva Vigga i Brandbu sentrum i Gran Kommune. Arbeidet i elvene er gjennomført innenfor strenge tidsfrister for å begrense påvirkningen på ytre miljø og dyreliv mest mulig. Prosjektet var teknisk utfordrende grunnet leire og vanskelig grunnforhold, hurtig økning av vannstand i elvene ved nedbør samt mye trafikk av både myke trafikanter og kjørende gjennom Brandbu sentrum. Ulvenveien 91 – Ny midlertidig kjørekulvert FS Betong signerte i desember 2021 et nytt prosjekt for OBOS eiendom på Ulven. Dette er FS Betong sitt andre prosjekt for OBOS på området. Det skal konstrueres en ny midlertidig kjørekulvert med tilhørende nedkjøringsrampe til lagerområdet på Construction City. FS Betong har assistert i prosjekteringsmøter for å optimalisere betongkonstruksjonen og fremdriften. Vi har også bidratt til å levere prosjektet så grønt som mulig ved å se på mulighetene for lavkarbonbetong og fossilfri oppvarming av konstruksjonene. Konstruksjonen er kompleks med utfordrende grunnforhold og utførelsesdetaljer. Det er i tillegg svært kort byggetid som har resultert i at vi har måttet prioritere mye tid på planleggingen av gjennomføringen. FS Betong har i prosjektet etterstrebet å tilknytte seg leverandører som befinner seg i nærheten til anlegget for å holde transportavstandene så lave som mulig. Foto: Flomsikring Brandbu sentrum

1.4 Selskapsstruktur og organisering Gjermundshaug Gruppens virksomhet består i dag av flere selskaper med Gjermundshaug AS som morselskap. Gjermundshaug Gruppen AS er et selskap som eies 80% av Gjermundshaug AS. De ulike datter- og tilknyttede selskapene eies av Gjermundshaug Gruppen AS og det er også her felles ressurser for alle selskapene er ansatt. Hvilke selskaper som omtales som del av Gjermundshaug Gruppen kan også variere. Vi ser ikke nødvendigvis til konsernregnskapet for å finne definisjonen, og deleide selskaper som ikke er del av konsernregnskapet til Gjermundshaug AS kan også omtales som del av Gjermundshaug Gruppen. Gjermundshaug Anlegg AS Gjermundshaug AS Gjermundshaug Gruppen Steer AS 80% 91% 51% 40% 58% 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.4 Selskapsstruktur og organisering | 14 Specto Remote AS Anlegg Øst Entreprenør AS FS Betong AS 45,5% 45,5%

Organisasjonskart Gjermundshaug Gruppen 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.4 Selskapsstruktur og organisering | 15 HMS / KS Admin / Personal Konsernsjef Daglige ledere Prosjekt Økonomi Maskiner og utstyr Innkjøp Prosjektstøtte

1.5 Styret 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.5 Styret | 16 Styret i Gjermundshaug Gruppen skal utøve sitt styrearbeid i samsvar med gjeldende aksjelov, selskapets vedtekter og generalforsamlingsbeslutninger, og er et kollegialt organ. Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets medlemmer likt. Styreansvar er individuelt, og alle er utøvende medlemmer. Det avholdes minimum 4 styremøter i året, og daglige ledere rapporterer til styret og deltar på styremøtene. I tillegg deltar styresekretær som er oppnevnt av styret. Gjermundshaug Gruppen har ekstern styreleder. De øvrige medlemmene er aksjonærer og ansatte, og har i sine avtaler ingen mulighet til å ha engasjement eller interesser i andre virksomheter. Det er hovedsakelig aksjonærene som velger hvem som skal sitte i styret. Styremedlemmene har både industriell og finansiell utdanning og erfaring. Varighet på vervet varierer, men samtlige av nåværende styremedlemmer har vært i styret i minst 3 år. Samtlige styremedlemmer får årlig kursing i styrearbeid. Styret har vist et stort engasjement for bærekraftig utvikling, og ønsker å holde seg oppdatert på tema. Styret rapporterer på HMS i hvert styremøte, i tillegg til å inkludere HMS og bærekraft i utvidet rapportering minst én gang i året. Gjennom årlig ISO-sertifiseringer av system for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø får vi uavhengig, ekstern vurdering av våre systemer. Det gjøres fortløpende justeringer og forbedringsforslag ut ifra årlige revisjoner. Det er kun ekstern styreleder som får styrehonorar. Øvrige får lønn og utbytte. Årlig generalforsamling bestemmer honorar til styreleder, og styret bestemmer godtgjørelse til daglig leder. Ledelsen får fast lønn, og ingen variabel lønn eller bonuser. Lønn til ledelse skal endres i samsvar med øvrige ansatte. Det er ingen ekstra godtgjørelse ved oppsigelser. Ledelsen og styret får pensjonsytelser i likhet med øvrige ansatte. Det gjøres en markedsmessig vurdering av godtgjørelse ut ifra ansvar og omfang. Det er ingen uavhengige godtgjørelsesutvalg. Aksjonærene er sterkt involvert i vurdering av godtgjørelse da de sitter i styret. Styreleder: Pål Tajet Styremedlemmer: Ole Gjermundshaug, Trond Musdalslien, Anders Gjermundshaug, Liv Gjermundshaug Thoresen, Lisbeth Lunde Gjermundshaug, Ståle Øvergård, Pål Ligård.

1.6 En historie preget av innovasjon 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.6 En historie preget av innovasjon | 17 1949 Ingvald og Ottar Gjermundshaug stiftet Brødrene Gjermundshaug i Alvdal i 1949 1950-1959 Det ble kalt en revolusjon da Gjermundshaug-karene kom med bulldoser for å kjøre ut tomter. Historien forteller at folk syklet lange veier for å se de to mennene i arbeid 1959 Gjermundshaug bygget vei til toppen av Tronfjell, noe som ble sett på som «umulig» på den tiden. Veien er nå Norges nest høyeste bilvei for allmenheten, og går til toppen 1666 moh 2013-2017 Solid vekst og etablering av Anlegg Øst Entreprenør på Lillehammer 1964 Dette året kjøpte de sin første veihøvel. Kun Vegvesenet hadde veihøvel på dette tidspunktet 2008 Bygget om anleggsmaskiner til å bli førerløse. Specto Remote AS ble stiftet. 2016-2017 Etablering av GMM og Gjermundshaug Bane, oppkjøp av S&B Stenersen 2020 Gjermundshaug Bane AS fusjoneres inn i Gjermundshaug Anlegg AS, GMM fusjoneres inn i Anlegg Øst Entreprenør I over 70 år har Gjermundshaug prøvd mye nytt, våget å satse og ledet an i en tøff anleggsbransje. Vår uredde tilnærming har ført oss langt, og vil ta oss enda lenger fremover. 2021 Oppkjøp av FS Betong 2018 Steer AS ble etablert

18

2055 enheter pant i 2021 1.7 Vi er til stede i nærmiljøet 01 Hvem er Gjermundshaug Gruppen – 1.7 Vi er tilstede i nærmiljøet | 19 Gjermundshaug Gruppen er en stor aktør i Innlandet. Vi ønsker å støtte lokalt næringsliv ved å benytte oss av lokale aktører i våre prosjekter så langt det lar seg gjøre. Som et ledd i bærekraftsarbeidet har vi inngått sponsoravtaler med Elverum Håndball, Lillehammer Hockey, Lillehammer Fotballklubb og Storhamar Hockey, samt samarbeidsavtaler med enkeltpersoner innenfor ulike idrettsgrener. I tillegg samler vi inn flaskepant på våre kontor og store prosjekter, som leveres inn til godkjent mottak hvor pengene gis bort til lokale idrettslag og arrangement. Dette gjennomføres med hjelp av ordningen Hentepant.no. Ved å pante én flaske sparer man samme mengde energi som det krever å lade opp en mobil 70 ganger. Tiltaket er beskjedent i den store sammenhengen, men er med på å skape bevissthet blant våre ansatte, samt er et konkret bidrag til nærmiljøet.

Ansvar og strategi 02 02 Ansvar og strategi | 20

2.1 Oppfølging av bærekraft i GG 02 Ansvar og strategi – 2.1 Oppfølging av bærekraft i GG | 21 Det endelige ansvaret for bærekraft ligger hos konsernsjef Ole Gjermundshaug, mens konsernleder HMS og bærekraft har overordnet fagansvar for bærekraft. Ledergruppa har ansvar for strategi og mål, mens styret har en overvåkningsrolle og har ansvar for å iverksette tiltak. Bærekraftsansvarlig i GG rapporterer til konsernleder HMS og bærekraft. GG er opptatt av å skaffe ny kunnskap, og har som mål å ha én trainee på bærekraft hvert år. Bærekraft har blitt innført som et fast punkt på alle funksjonærmøter i GG og i alle større prosjekters månedsrapporter. I tillegg er bærekraft blitt et fast punkt i alle interne driftsmøter hvor man plukker seg ut enkelte bærekraftsmål for prosjektet eller for en gitt periode. I konkrete prosjekt har prosjekt- og anleggsledere ansvar for bærekraft. Det skal gjennomføres og dokumenteres en kartlegging og risikoanalyse knyttet til HMS i alle prosjekter. Konsernleder for HMS og bærekraft, bærekraftsansvarlig og/eller HMSK-ledere i driftsselskapene støtter i hele fasen der dette blir etterspurt av prosjektets ledelse. Støtten kan være alt fra faglig veiledning til full gjennomføring av aktiviteter. HMSK-leder skal alltid involveres i prosjektenes kick-off og oppstartsmøter, og vil bistå i utarbeidelsen av prosjektenes bærekraftsprosesser. HMSK- og bærekraftsgruppa har månedlige møter hvor det gjennomgås aktuelle tema. Møtene er med på å skape et godt samarbeid på tvers av våre datterselskap. I 2021 startet vi vår første CEEQUAL-sertifisering, og vi ser for oss flere CEEQUAL-prosjekt de neste årene. CEEQUAL er et verktøy for å fremme kvalitet og bærekraft i alle typer anleggsprosjekter. I 2021 hadde GG 3 ansatte som ble sertifisert som CEEQUAL-assessors, og det vil bli enda flere i 2022. Vi ser på CEEQUAL som en god mulighet til å forbedre oss og gjøre bærekraftige valg i hele planleggings- og gjennomføringsfasen til et prosjekt.

Vi stiller oss bak FNs bærekraftsmål, og har valgt ut følgende 6 mål vi skal fokusere ekstra på: 2.2 Bærekraftsstrategi 02 Ansvar og strategi – 2.2 Bærekraftsstrategi | 22 Gjennom vår strategiplan skal vi i perioden 2020-2025 bidra til en bærekraftig anleggsnæring ved å: • Ta samfunnsansvar i lokalmiljøer vi er til stede ved å støtte og benytte lokale ressurser og tjenester • Innlemme miljøhensyn i all virksomhet som GG har ansvaret for • Utvikle og benytte innovative løsninger som kan fremme bærekraft i et langsiktig perspektiv • Bruke bærekraft som en mulighet til å skape forretningsmessige konkurransefortrinn • Stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere mht. bærekraftig drift Vi i Gjermundshaug Gruppen har erfart at det er viktig å være modig i en tøff anleggsbransje. Gjennom solskinnsdager og regnværsdager har vår omstillingsvilje, ureddhet og løsningsorientering gjort at vi er der vi er i dag. Og nettopp disse egenskapene tar vi med oss inn i bærekraftsarbeidet vårt. Samtidig er vi en samfunnsbyggende aktør som ser at vårt virke kan gjøres enda mer bærekraftig i årene som kommer.

2.3 Interessentdialog 02 Ansvar og strategi – 2.3 Interessentdialog | 23 Interessentgruppe Interessent (ikke uttømmende) Hvorfor dialog? Arena for dialog Eiere/Styret Eiere og styremedlemmer i morselskap og datterselskap Forventningsavklaring, diskutere mål og retningslinjer Kontinuerlig dialog mellom konsernleder og styremedlemmer. Styremøter og generalforsamling Medarbeidere Ansatte i morselskap og i våre datterselskap Forankring i hele organisasjonen er viktig Daglig dialog, møter, medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler Kunder og oppdragsgivere Statens vegvesen, Bane NOR, Statnett, andre offentlige kunder og oppdragsgivere, private kunder og oppdragsgivere Få forståelse for kundenes og oppdragsgivernes behov og deres synspunkter på hvordan vi leverer. Bygge gode relasjoner Kundemøter, tett kundedialog, kundeundersøkelser og revisjoner Leverandører Alle som leverer varer til vår virksomhet, underentreprenører (UE) Få oversikt over hele verdikjeden. Bygge gode relasjoner Tett dialog med leverandører gjennommøter, telefonsamtaler, e-post og revisjoner Bransjeorganisasjoner EBA, Grønn Anleggssektor Bærekraft må løftes for hele bransjen Ble medlem av Grønn Anleggssektor des. 2021, og vil delta på jevnlige møter ila året som kommer Myndigheter Kommuner, fylkeskommuner, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Byggkvalitet, Skatteetaten mm Effektive og gode bygge- og reguleringsprosesser. Bygge gode relasjoner Kommunikasjon ved enkeltprosjekt, dialogmøter Nærmiljø Områder i nærheten av våre anlegg og kontorer Fremme åpenhet og bygge gode relasjoner Kommunikasjon ved enkeltprosjekt, dialogmøter Vi har kontinuerlig dialog og samarbeid med våre interessenter for å hele tiden kunne forbedre oss. Vi mener at vi sammen kan gjøre hverandre gode, og bærekraftsmål 17 om samarbeid er derfor viktig for vårt bærekraftsarbeid. Tabellen under viser hvordan vi forholder oss til interessentene som er mest påvirket av, og har mest påvirkning på vår virksomhet.

Vesentlige temaer innen bærekraft 03 03 Vesentlige temaer innen bærekraft | 24 Slik prioriterer vi vårt bærekraftsarbeid Høsten 2021 gjennomførte vi en interessent- og vesentlighetsanalyse for Gjermundshaug Gruppen, hvor vi kom frem til hvilke temaer som er mest vesentlige for oss og våre interessenter. Dette innebar involvering og dialog med ulike interessentgrupper som medarbeidere, styremedlemmer, leverandører og bransjeorganisasjoner. Analysen er basert på standardene for samfunnsansvarsrapportering til det globale rapporteringsinitiativet GRI, og legger grunnlaget for hvordan vi prioriterer i bærekraftsarbeidet vårt. Våre mest vesentlige tema:

03 Vesentlige temaer innen bærekraft | 25 Gjennom vesentlighetsanalysen kom vi frem til følgende tema som vi anser som mest vesentlige for Gjermundshaug Gruppen og våre interessenter: 1. Helse og sikkerhet 2. Kvalitet 3. Klima- og miljøpåvirkning, sammenstilt av klimagassutslipp og biologisk mangfold 4. Mangfold og like muligheter 5. Forretningsetikk og anti-korrupsjon 6. Ansvarlig leverandørkjede Vi gjør nærmere rede for hvordan vi jobber med disse temaene i de kommende delkapitlene. GG sin vesentlighetsanalyse, utført høst 2021:

3.1 Helse og sikkerhet 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.1 Helse og sikkerhet | 26 Hvorfor er temaet vesentlig for GG? Bygg- og anleggsbransjen er en av næringene med høyest antall rapporterte arbeidsulykker og dødsfall. Gjermundshaug Gruppen har derfor en kompromissløs holdning til helse og sikkerhet, med overordnet mål om ingen personskader eller arbeidsrelatert fravær. Vi jobber systematisk med helse og sikkerhet i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og har et prosess- og risikobasert ledelsessystem som omfatter alle våre ansatte. Våre ledelsessystem er ISO-sertifiserte, som sikrer en kontinuerlig forbedring av våre tjenester for å imøtekomme krav og forventninger fra ansatte, kunder og leverandører. I 2021 ble det gjennomført 14 eksterne revisjoner av GG, i tillegg til resertifisering av ISO. Håndtering av Covid-19 har vært høyt prioritert i GG siden de første smittetilfellene ble kjent i Norge. Det ble satt ned egen gruppe i selskapets ledelse som består av daglige ledere, HMS-ledere og HR-leder. Denne gruppen har periodevis hatt daglige møter for å fastsette bedriftsinterne tiltak. Disse tiltakene er fulgt opp med egne informasjonspakker som er kommunisert ut ved hjelp av intranettet, SMS, oppslag og eget punkt i driftsmøtene på alle prosjekter.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.1 Helse og sikkerhet | 27 Sikkerhet og opplæring Målsettingen i Gjermundshaug Gruppen er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, maskiner eller materialer. Fallulykker er den mest vanlige arbeidsrelaterte ulykken. En viktig del av sikkerhetsarbeidet er å skape en bedriftskultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, i Gjermundshaug Gruppen kaller vi dette kollegaomtanke. For å ha en sikker arbeidsplass må alle forstå risiko i sitt eget arbeid, samt iverksette riktige og robuste tiltak både i planlegging, prosjektering og ved utførelsen av arbeidet. Alle nyansatte får opplæring i HMS, og det innføres prosjektspesifikk HMS-tiltak og opplæring. På prosjekt har vi også regelmessige vernerunder, og overvåker HMS-nivået kontinuerlig. HMS står alltid på agendaen i interne driftsmøter som gjennomføres minimum hver 14. dag. Et viktig verktøy i forbyggende HMS-arbeid er rapporter av uønsket hendelse (RUH). Alle våre ansatte skal rapportere på avvik og regelbruk, og har fått opplæring på hvordan dette skal gjøres. RUH er viktig for å minimere skader og ulykker før de oppstår, og for unngå lignende situasjoner i fremtiden. Vi har som mål at alle RUH-er skal gjennomgås, hvor mer alvorlige hendelser har mer omfattende granskingsprosesser. Helse og trivsel Vi mener at man må ha det bra, for å gjøre det bra. Våre ansatte skal trives på jobb, og vi skal sammen skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og arbeider for at alle ansatte i GG skal oppleve mestring og støtte, samt ha utfordrende arbeidsoppgaver i alle livssituasjoner. Arbeidshverdagen skal preges av en inkluderende kultur uansett bakgrunn, alder og kjønn. GG setter også tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Alle ansatte har tilgang til helseforsikring, og får tilbud om helseundersøkelse hvert andre år. Ved arbeidsrelatert sykdom er bedriftshelsetjenesten involvert. I 2021 gjennomførte vi en ansattundersøkelse om trening og aktivitet for å kartlegge ønsker og behov for fysisk aktivitet blant ansatte. Undersøkelsen har satt i gang et arbeid med å iverksette tiltak. I tillegg innførte vi frukt på kontorene på Elverum og Lillehammer. Vi har tidligere år deltatt på Birkebeinerrennet og Skarverennet, og startet i høst påmelding for Skarverennet 2022. Slike tiltak håper vi skal motivere våre ansatte til økt fysiske aktivitet og aktivitetsglede, samt være en utløsende faktor for bedre helse. Våre ansatte gjennomgår følgende HMSopplæring: 1. Opplæring for alle nyansatte 2. Sertifisert opplæring 3. Dokumentert opplæring (SmartDok) 4. Prosjektspesifikk HMS-opplæring (bla. kurset "Fareblind" for jernbaneprosjekt) GG har en overordnet krisehåndteringsog beredskapsplan. For å identifisere arbeidsrelaterte farer og risiko har vi følgende hierarki: 1. Overordnet risikovurdering for GG 2. Overordnet risikovurdering pr. prosjekt 3. Uforutsette situasjoner håndteres ved SJA (sikker jobbanalyse)

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.1 Helse og sikkerhet | 28 Mål og resultater for 2021 Mål og resultater AØE GA 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Antall skader med fravær (grunnlag H1-verdi) = 0 0 0 2 4 2 2 Dager arbeidsrelatert fravær = 0 0 0 28 17 8 20 Antall skader med tilrettelagt arbeid eller legebehandling (grunnlag H2-verdi) = 0 2 1 5 4 3 3 Alle uønskede hendelser som rapporteres skal behandles = 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall ansatte som får opplæring i nye HMS-systemer som innføres i perioden = 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ISO 45001-sertifisering ekstern revisor: Antall store avvik = 0 0 0 Ikke utført 0 0 Ikke utført

3.2 Kvalitet Hvorfor er temaet vesentlig for GG? Å levere kvalitet i alle ledd er et vidtrekkende begrep som omhandler 3 grunnleggende elementer og vurderes i et kundeperspektiv: • Menneskene • Kompetansen • Produktet Opplevelse av kvalitet har en sammenheng med den samlende verdi av leveransen. NS-EN ISO 9000 definerer kvalitet som i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt. Gjermundshaug Gruppen skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere, og det skal være «kvalitet i alle ledd». Kvalitet for GG er å levere et prosjekt som er minst i samsvar med våre kunders forventninger og krav, i tillegg skal vi etterleve våre interne prosedyrer dersom disse stiller strengere krav. 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.2 Kvalitet | 29

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.2 Kvalitet | 30 Tilbakemelding fra våre kunder Når det gjelder opplevelsen av levert kvalitet i alle ledd så måles denne med kundetilfredshetsmålinger som sendes ut 2 ganger i prosjektgjennomføringen, både rett etter oppstart og på slutten av prosjektet. Følgende hovedelementer måles i undersøkelsen: • Kvaliteten på det utførte arbeidet. • Hvor fornøyd er du med anleggsledelsen/prosjektledelsen i prosjektet? • Hvor fornøyd er du med det utførende personell? • Hvor fornøyd er du med miljøarbeidet i prosjektet? • Hvor fornøyd er du med sikkerhetsarbeidet i prosjektet? • Hvor sannsynlig er det at du vil snakke positivt om firmaet til noen du kjenner? • Hvor fornøyd er du med vår oppfølging av underentreprenører (UE)? • Hvilket inntrykk har du av arbeidsmiljøet i virksomheten? Alle spørsmålene i undersøkelsen er gradert med svaralternativer fra 1-5, der 1 er svært negativt og 5 er svært positivt. Figur K1: Punktdiagram som viser besvarte kundetilfredshet under spm. kvalitet på det utførte arbeidet for GG i 2021. X-aksen representerer årene 2020 og 2021. Linjen viser et økende snitt på fornøydhet fra kunder over de to årene. Resultatene av disse undersøkelsen vist i figuren over med trendlinje gir en god indikasjon for hvordan kvalitetsarbeidet gjennom 2021 har utviklet seg, og hvordan kundene vurderer dette. Punktdiagrammets trendlinje viser en positiv utvikling gjennom 2021 og kun to kundebesvarelser under forventet nivå.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.2 Kvalitet | 31 Slik jobber vi med kvalitet Kvalitet innebærer å gjøre jobben riktig første gang, og er et viktig bærekraftstiltak i konsernet. Kvalitet første gang har også stor betydning for økonomien i våre prosjekter og for våre kunder. GG setter tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere hvor dette følges opp med systematiske revisjoner og kontroller. Det å etterleve gjeldende lover og forskrifter er en selvfølgelighet i GG. Kvalitetssystemet er sertifisert og revideres i henhold til NS-EN ISO 9001. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vårt kvalitetsarbeid, helt fra overordnede ledelsesprosesser, til leveranse, til våre sluttkunder. Som et ledd i kvalitetsarbeidet, har HMSK- og bærekraftsgruppa fokus på kompetanseheving i sine månedlige møter. Møtene har et fast punkt hvor viktige standarder, håndbøker, lover og forskrifter gjennomgås. Dette vurderes som et viktig verktøy i arbeidet med kontinuerlig forbedring og etterlevelse av krav i vår sertifisering ift. ISO 9001. Kvalitet i alle ledd skal oppnås gjennom følgende: • Administrasjon og prosjektledelse som fremmer kvalitet i produksjon skal selv levere og dokumentere kvalitet i administrative prosesser • Alle ansatte skal ha grunnleggende opplæring og forståelse for kontroll av kvalitet i utførelse av sitt arbeid og i produksjon av kontraktsarbeid • Inkludere «myke verdier» som tillit, engasjement, trivsel og å bli sett, som en del av fundamentet for kvalitet I tillegg til måling av kundetilfredshet måler også GG intern oppnåelse av kvalitet gjennom 3 parametere; antall sjekklister i forhold til arbeidede timer (innført i 2020), kvalitetskostnad av årlig omsetning og avvik registrert etter ISO-revisjoner utført av sertifiseringsorganet Kiwa. Mål og resultater AØE GA 2021 2020 2021 2020 Antall sjekklister* (K-verdi) > 16 17,62 16,53 18,93 20,19 Kvalitetskostnad (maks % av omsetning) < 0,25% 0,3 0,75 0,4 0,46 ISO 9001-sertifisering ekstern revisor: Antall store avvik = 0 0 0 0 0 Mål og resultater for 2021 * Måles: (pr firma/prosjekt) x (1 000/antall arbeidstimer) Resultatene fra KPI-ene for kvalitet viser en samlet nedgang på kvalitetskostnad for selskapene fra 0,59 i 2020 til 0,34 i 2021.

3.3 Klima- og miljøpåvirkning 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.3 Klima- og miljøpåvirkning | 32 Hvorfor er temaet vesentlig for GG? Bygg- og anleggssektoren er Norges nest største næring, og helt avgjørende for å bygge landet videre. Samtidig står sektoren for omtrent 40% av det globale energiforbruket og rundt 30% av de globale klimagassutslippene. I tillegg har vi indirekte utslipp gjennom byggematerialer, transport og arealbruk. Bransjen har også betydelig påvirkning på natur og biologisk mangfold med store arealbruk og inngrep i naturen. Klimakrisen og naturkrisen er store utfordringer som verden står overfor, og vår bransje må være en del av løsningen og se på utfordringene som nye muligheter. I GG har vi kommet godt på vei, men vi har fremdeles mye å lære. Derfor ble vi i 2021 en del av nettverket Grønn anleggssektor. Nettverket har som overordnet mål å øke grønn innovasjonshastighet og verdiskapingen i anleggssektoren. Vi kan få til mye alene, men sammen kan vi få til mye mer. Vi har satt oss klimaambisjoner frem mot 2050 i tråd med Klimaloven og Parisavtalen: Være en bidragsyter til en bærekraftig anleggsbransje og innlemme miljøhensyn i all virksomhet Klimaambisjon: 50% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 Klimaambisjon: 95% reduksjon i CO2-utslipp innen 2050 2025 2030 2050 Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001 som er en standard for ytre miljø. Denne metodikken innebærer at vi jobber systematisk med å forbedre vår risikoidentifikasjon, vurderinger og håndtering av ytre miljø på våre prosjekter.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.3 Klima- og miljøpåvirkning | 33 Klimarisiko: Klimaendringene gir økt risiko for ekstremvær, som kan ha direkte påvirkning på infrastruktur og dermed vår virksomhet. Flom, tørke og ras kan gjøre skade på veier og jernbane, og vil medføre økt kostnad for vedlikehold og reparasjon, i tillegg til hyppigere stenging av vei og jernbane. For GG medfører klimaendringene også en økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet. Gjenbruk og materialer: Ved bygging av infrastruktur som vei og jernbane brukes materialer med store utslipp, som betong, stål og asfalt. Materialer utgjør en stor del av GG sine indirekte utslipp, og er derfor et område vi arbeider systematisk med for å forbedre. Eksempelvis har vi i lang tid etterspurt EPD-er i innkjøpsfasen av prosjekter for å vurdere hvilke produkter som er mest miljøvennlige. Dette hjelper oss til å ta gode valg. Vår bransje er preget av små marginer og høy konkurranse, og ofte er mye bestemt i anbudet av byggherren – slik som valg av materialer og valg av drivstoff. Dette gir lite rom for å ta miljøvennlige valg utover anbudet, og kan derfor være en utfordring. Når det er sagt, er de fleste av våre byggherrer offentlige, og vi opplever at disse er med på å dytte bransjen i en grønnere retning. I ethvert prosjekt dannes det store mengder masser, og hvordan vi håndterer disse massene er viktig. Dette kan være alt fra rene masser som jord og stein til masser med ulik grad av forurensing. Vi ønsker å omdisponere masser og ressurser innenfor prosjekters geografiske avgrensning så langt det lar seg gjøre, som gir reduksjon av CO2-utslipp samtidig som det reduserer belastningen på lokalt veinett. God sortering av massene gir også økt mulighet for gjenvinning. Vi ser store potensialer i god massehåndtering, og dette er derfor et område GG ønsker å se nærmere på i 2022. Noen tiltak vi vil innføre i 2022 er å samle inn europaller og sørge for at disse ikke blir avfall, samt å levere tilbake utslitt arbeidstøy til vår leverandør av arbeidstøy slik at dette blir satt tilbake i kretsløpet. Maskiner og kjøretøy: På et typisk anlegg vil omtrent en tredjedel av klimagassutslippene komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser. Derfor jobber vi aktivt med å utnytte maskinparken optimalt. Vi har tett oppfølging av tomgangskjøring og hvor effektivt vi utnytter våre maskiner. Mindre tomgangskjøring medfører redusert CO2-utslipp, lavere drivstoff-forbruk, samt mindre støy og støv. I 2021 fikk vi levert 1 elektrisk gravemaskin og har 1 elektrisk gravemaskin til i bestilling. Vi har også benyttet biodrivstoff av typen HVO100 på anleggsmaskiner på prosjekter. Blant annet er Gjermundshaug Anlegg underentreprenør for NCC i forbindelse med grunnarbeidet i Granåsen hoppanlegg hvor alle anleggsmaskiner bruker HVO100. Bruk av HVO100 reduserer klimagassutslippet til anleggsmaskinene med 6590% avhengig av råstoffet som brukes. I tillegg har GG en hybrid gravemaskin som brukes hver dag på prosjektene den er til stede på. Ytre miljø (YM): Arealbruk er den største trusselen mot naturens artsmangfold, og det er derfor viktig at man tar hensyn til naturen når vi bygger infrastruktur. GG støtter en føre-vartilnærming til miljøutfordringer, og i alle prosjekt foretas en identifikasjon av risikoforhold vedrørende ytre miljø og beskrivelse av tiltak og plan for å redusere slik risiko. Dette omfatter vår påvirkning på vann, luft, jord, mennesker, dyr og planter. I alle store prosjekt blir rødlistearter, fremmede arter og vernede områder identifisert. YM er svært viktig for Gjermundshaug og vi har flere ressurser internt, og ofte innleide rådgiver, som arbeide med å skape et best mulig resultat for ytre miljø i våre prosjekt. I store prosjekt gjennomføres faste miljørunder med utelukkende YM-fokus, samt at YM står på agendaen i alle dokumenterte vernerunder (hver 14. dag eller oftere). For å oppnå et godt resultat i forhold til påvirkningen av YM i prosjekt, må alle prosjektdeltakere forstå ansvar for eget arbeid. Prosjektledelsen må i tillegg ha kontinuerlig fokus på å forhindre utslipp til vann, grunn og luft. GG etterstreber at miljøhensyn innlemmes i all virksomhet som vi har ansvaret for, og setter tilsvarende krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, dette følges opp med systematiske revisjoner og kontroller. I de senere år har vi bidratt til natur- og miljøopprydding, blant annet gjennom tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. Her utviklet vi en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner. I bærekraftsfeltet har natur og biologisk mangfold blitt et tema som får stadig mer plass, og GG har som mål å øke kompetansenivået om dette internt i årene som kommer for å bli bedret rustet til å møte problemstillinger tilknyttet tema.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.3 Klima- og miljøpåvirkning | 34 Klimagassregnskap Klimafotavtrykket gir en generell oversikt over organisasjonens klimagassutslipp omregnet til tonn CO2-ekvivalenter. Klimagassregnskapet er utført i henhold til den internasjonale standarden the Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), og er i dag den viktigste standarden for å måle klimagassutslippet til en virksomhet. GHG-protokollen deler utslippene inn i tre hovedsegmenter, såkalte scope, som inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Klimagassregnskapet tar i betraktning følgende klimagasser: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK. Anlegg Øst Entreprenør: Årlige klimagassutslipp per scope Årlige markedsbaserte utslipp Dette er GG sitt første klimagassregnskap på selskapsnivå. Vi har som tilnærming at «vi gjør så godt vi kan» nå i starten, og etterstreber å bli bedre år for år. Innkjøpte varer og tjenester inkluderer følgende for 2019-2021: asfalt, betongelementer, arbeidstøy og bildekk. Vi har brukt CEMAsys.com sin portal til å utføre klimagassregnskapet.

Mål og resultater for 2021 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.3 Klima- og miljøpåvirkning | 35 Mål og resultater AØE GA 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Tomgangskjøring lastebil < 20% 17,9% 19,44% 22,7% 27,3% 32% 32,7% Tomgangskjøring gravemaskin < 20% 26,9% 27,5% 29.9% 24,1% 25,7% 25,7% Antall alvorlige miljøulykker = 0 0 0 0 0 0 0 Sorteringsgrad på over 80% ok ok ok ok ok ok ISO 14001-sertifisering ekstern revisor: Antall store avvik = 0 0 0 Ikke utført 0 0 Ikke utført Gjermundshaug Anlegg: Årlige klimagassutslipp per scope Årlige markedsbaserte utslipp

3.4 Mangfold og like muligheter 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.4 Mangfold og like muligheter | 36 Hvorfor er temaet vesentlig for GG? GG skal være en attraktiv arbeidsplass for både eksisterende og fremtidige ansatte. Vi arbeider for at alle ansatte skal ha en arbeidshverdag der de opplever mestring og støtte, både i utfordrende arbeidsoppgaver og i varierende livssituasjoner. Alle våre ansatte skal bli behandlet likt og ha like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, legning, etnisitet o.l. Arbeidsmiljøet hos oss beskrives av våre medarbeidere som svært godt, og vi jobber hver dag for å være en attraktiv arbeidsplass der trivsel skal regjere. Vi setter pris på erfaring, men vet at unik kompetanse ikke kommer av seg selv. Derfor er vi opptatt av utviklingsmuligheter, og legger til rette for faglig videreutvikling for våre ansatte. Samtidig ønsker vi å bygge ny erfaring ved å satse på lærlinger. Vi har satt en bedriftsintern KPI om at 10% av våre fagarbeidere skal være lærlinger for å sikre tilvekst til bransjen. GG er også med i Trainee Innlandet for å øke rekrutteringen til anleggsbransjen. Trainee Innlandet er en ordning hvor vi får inn nyutdannede traineer i en periode på 1-2 år. På denne måten får vi rekruttert unge ansatte av begge kjønn. I 2021 hadde vi totalt 4 traineer i GG, og vi ser på dette som en unik mulighet til å få inn ny kompetanse og nye perspektiver. Lærlinger og traineer er med på å skape mer mangfold i konsernet. Forskning viser at mangfold som oftest har positiv effekt på en arbeidsplass og kan skape økt lønnsomhet. Derfor er mangfold viktig for oss, og viktig for vår bransje. I GG har vi i flere tilfeller spesialtilpasset maskiner og arbeidsutstyr for ansatte med særskilte behov. Vi kommer heller ikke unna det faktum at anleggssektoren alltid har vært en mannsdominert bransje. Derfor er det viktig for GG å jobbe for likestilling og likelønn. Vi har i de siste årene ansatt flere kvinner, men vi skulle gjerne sett flere kvinner som grunnarbeidere eller maskinførere.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.4 Mangfold og like muligheter | 37 Våre medarbeidere AØE 2021 2020 2019 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 96 5 96 5 96 5 Fast ansatte 93 5 95 5 94 5 Midlertidig ansatte 3 0 1 0 2 0 Fulltidsansatte 100% 100% 100% GA 2021 2020 2019 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 110 9 106 9 76 4 Fast ansatte 105 7 102 5 75 3 Midlertidig ansatte 5 2 4 4 1 1 Fulltidsansatte 100 7 102 5 75 3 Deltidsansatte 5 2 4 4 1 0 FS Betong 2021 Menn Kvinner Ansatte 42 1 Fast ansatte 41 1 Midlertidig ansatte 1 0 Fulltidsansatte 41 0 Deltidsansatte 0 1 Steer 2021 Menn Kvinner Ansatte 5 0 Fast ansatte 5 0 Fulltidsansatte 5 0 Nesten 100% av våre fagarbeidere har tariffavtale, og fagarbeidere utgjør ca. 60% av ansatte i GG. De ansatte i FS Betong er ikke omfattet av tariffavtale, her har vi kun arbeidsreglement. I GA og AØE er alle de timelønnede bundet av tariff, overenskomst for private anlegg, i tillegg til særavtale. Alle ansatte forholder seg til personalreglementet.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.4 Mangfold og like muligheter | 38 Kjønnsfordeling i prosent 2021 Aldersfordeling i prosent 2021 Menn Kvinner Under 30 år 30-50 år Over 50 år Konsernadministrasjon 50% 50% 0 40% 60% Ansatte i AØE 95,05% 4,95% 35% 36% 29% Ansatte i GA 92,44% 7,56% 34,7% 42% 23,3% Styret i GG 75% 25% 0 37,5% 62,5% Konsernledelse 91,67% 8,33% 0 58,33% 41,67% Ledelse AØE 87,5% 12,5% 0 57,14% 42,86% Ledelse GA 77,78% 22,22% 0 75% 25%

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.4 Mangfold og like muligheter | 39 Mål og resultater AØE GA 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Antall varslingssaker = 0 0 0 0 0 1 0 Totalt antall tilfeller av diskriminering i rapporteringsperioden = 0 0 0 0 0 0 0 Min. 10% lærlinger i prosjektene* 7,5% 10,7% 8,48% 12,7% 10,8% 10% Samtlige lærlinger skal ha en fadder i lærlingetiden = 100% Ja Nei Nei Ja Ja Nei Arbeidsmiljøundersøkelse «Great place to work» eller lignende: Alt tatt i betraktning er dette et flott sted å arbeide» > 90% 84% 91% 91% 78% 78% 87% Sykefravær på maks 1% kortsiktig og 2% langsiktig 0,96/ 5,47 0,98/ 4,35 0,98/1,5 7 0,95/ 3,39 1,3/ 3,74 0,88/ 3,63 Andel prosjekt- og anleggsledelse med bachelorgrad eller høyere < 50% 56% 50% 43% 58% 57% Vet ikke Andel ansatte med fagbrev < 50% 60% 72% 50% 49% Nei Nei Minst én trainee i GG til enhver tid Oppnådd i 2021, 2020 og 2019 Mål og resultater for 2021 * I 2019 var målet 5%

3.5 Forretningsetikk og anti-korrupsjon 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.5 Forretningsetikk og anti-korrupsjon | 40 Hvorfor er temaet vesentlig for GG? I Gjermundshaug Gruppen utøver vi god forretningsskikk i alle våre aktiviteter. Alle kunder, leverandører og konkurrenter skal behandles profesjonelt, og vi skal opptre ærlig og redelig. Våre etiske retningslinjer er utarbeidet av styret, og er førende for hvordan våre ansatte og samarbeidspartnere skal opptre. Retningslinjene ligger til grunn for vår forretningsstrategi og prosedyrer, og er tilgjengeliggjort på våre nettsider. Gjermundshaug Gruppen tar avstand fra enhver form for korrupsjon og påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver konkurranse på rene forretningsmessige vilkår og bryter med vårt verdigrunnlag. 37,5% av styremedlemmene fikk i 2020 opplæring i anti-korrupsjon. I 2021 hadde vi ingen tilfeller av korrupsjon eller varslinger om korrupsjon. Svart arbeid undergraver viktige samfunnsinteresser, og Gjermundshaug Gruppen skal derfor bidra til å bekjempe svart arbeid. Alle våre medarbeidere skal bidra til at svart arbeid og sosial dumping ikke forekommer verken hos oss eller våre samarbeidspartnere. Det er viktig for oss å opprettholde et godt omdømme. Dette for å vinne kampen om de gode og kvalifiserte medarbeidere – både med tanke på å holde på dagens ansatte og å rekruttere nye – samt vinne kampen om oppdragene. Manglende overholdelse av lover og reguleringer skal rapporteres via RUH, eller via vårt varslingssystem av kritikkverdige forhold.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.5 Forretningsetikk og anti-korrupsjon | 41 Varsling av kritikkverdige forhold Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i bedriften. Dette kan være brudd på lover, regler eller etikk og som ikke opphører ved hjelp av virksomhetens ordinære systemer for styring og korreksjon. Eksempler kan være korrupsjon eller andre økonomiske misligheter, brudd på lover, regler og retningslinjer, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav osv. Det er ønskelig at alle medarbeidere og innleide arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold dersom det forekommer. Den som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold oppfordres først til å ta saken opp med sin nærmeste overordnede, eventuelt kan saken tas opp med verneombud, tillitsvalgt eller ansvarlig på det området saken gjelder. Varsling kan gjøres gjennom et skjema på vårt intranett, på epost til den du vil varsle til eller til firma@bga.no. Videre kan varsling gjøres via telefon eller personlig oppmøte. Man kan velge om man vil være anonym eller oppgi navn og kontaktinfo. Mål og resultater for 2021 Resultat for GG 2021 2020 2019 Antall varslinger om korrupsjon = 0* 0 0 0 Antall varslinger av kritikkverdige forhold = 0* 0 0 0 Antall vesentlige tilfeller av manglende overholdelse av lover og forskrifter = 0 0 0 0 *Selv om vi har mål om null korrupsjons- eller varslingssaker, oppfordrer vi likevel ansatte til å melde fra om kritikkverdige forhold derfor det forekommer.

3.6 Ansvarlig leverandørkjede 03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.6 Ansvarlig leverandørkjede | 42 Hvorfor er temaet vesentlig for GG? Anleggssektoren er preget av komplekse leverandørkjeder med mange regionale og lokale leverandører. Gjermundshaug Gruppen sin leverandørkjede består av leverandører av varer, materialer, utstyr, maskiner og tjenester. Dette inkluderer blant annet kjøp av materialer som asfalt og betong, innkjøpte konsulenttjenester og underentreprenører som utfører arbeid på prosjekt med sine egne ansatte og utstyr. Vi i Gjermundshaug Gruppen arbeider kontinuerlig med å bidra til en ryddig og seriøs bygg- og anleggsbransje. Det er viktig for oss at våre leverandører gjør det samme. Vi bruker lokale leverandører i alle våre prosjekt, og vi kjøper i stor grad varer og tjenester fra Norge, som knust fjell og andre lokale samarbeidspartnere. En måte å sikre en ansvarlig leverandørkjede på er å etablere og vedlikeholde gode og langsiktige relasjoner. Alle våre innkjøpsavtaler er skriftlige med kontraktsfestede betingelser som blant annet omfatter krav til sosiale og miljømessige forhold. Gjermundshaug Gruppen skal være en pålitelig aktør – en aktør som våre oppdragsgivere skal kunne stole på. En viktig del av dette er å stille samme krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv og som våre kunder stiller til oss, gjennom gode kontrakter og klare betingelser. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, påvirkningshandel, svart arbeid, diskriminering og trakassering. Vi forventer dessuten at våre samarbeidspartnere bidrar til et arbeidsmiljø preget av sikkerhet og trivsel, ved å sikre at våre felles arbeidsplasser er trygge. Vi følger opp våre leverandører gjennom tett dialog, samt at vi utfører årlige revisjoner av leverandører. I 2021 utførte vi 5 revisjoner av våre leverandører på 7 ulike prosjekt. I 2022 har vi allerede planlagt å gjennomføre minst 6 revisjoner.

03 Vesentlige temaer innen bærekraft – 3.6 Ansvarlig leverandørkjede | 43 Gjermundshaug Gruppen er registrert i StartBANK, og oppfordrer alle leverandører i bygg- og anleggsbransjen til å gjøre det samme. For oss er dette en viktig faktor i vurderingen av leverandører. StartBANK er en felles registreringsordning for vår næring, hvor formålet er å bidra til at det benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og er en lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre og publisere aktsomhetsvurderinger. I 2022 vil GG gjennomgå Åpenhetsloven og dets krav, og tilse at vi opptrer i tråd med loven. På våre største prosjekt har vi tatt i bruk HMSreg. Dette er et elektronisk verktøy for mannskapsregistrering og oppfølging av leverandører i prosjektfasen på et prosjekt, og gjør det enklere for aktører å være seriøse. Mål og resultater for 2021 Resultat for GG 2021 2020 2019 Antall utføre årlige revisjon av underentreprenør 5 1 Ikke utført Antall nye leverandører som ble vurdert på sosiale forhold 10% Ikke utført Ikke utført Antall nye leverandører som ble vurdert på miljømessige forhold 0% Ikke utført Ikke utført

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=