SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 7 Når mammas stemme er med på festen De unges tillit og nærhet til foreldrene øker bevisstheten om eget alkoholbruk, og mange tar med seg «voksenstemmen» helt inn i drikkesituasjonene. Helt siden 2012 har sosiolog og seniorråd- giver Trude Aalmen ved KoRus-Nord arbeidet med gjennomføring og oppfølging av Ungdata i Nord-Norge, gjennom å presentere lokale resultater for kommuner og fylker. BAK TALLENE - Ungdata har de siste årene gitt oss et stort om- fang av kvantitative data og mye kunnskap om ungdom og rusvaner, forteller Trude Aalmen. - Jeg hadde imidlertid lyst til å gjøre et dyp- dykk for å forstå mer av hva som ligger bak resultatene og de unges alkoholbruk. Dette resulterte i en fagartikkel publisert i Tidsskrift for Ungdomsforskning. Gjennom et kvalitativt dypdykk belyste Aalmen og med- forfatter Øystein Henriksen ved Nord Uni- versitet, hvordan de unge selv beskriver på- virkning fra foreldre og venner når det gjelder bruk av alkohol. NEDGANG OVER TID Nasjonale tall fra Ungdata og Ung i Oslo- undersøkelsene viser en klar nedgang over tid i alkoholbruken blant ungdom, både for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. - Men likevel er alkohol en sentral del av dagens ungdomskultur. Hva viser Ungdata- tallene? - Mange unge drikker seg fortsatt fulle, og utover skoleløpet stiger andelen som drikker seg tydelig beruset. I 10. klasse har 22 pro- sent av guttene og 25 prosent av jentene vært tydelig beruset minst en gang siste år, mens andelen stiger til henholdsvis 44 og 46 pro- sent i Vg1. I Vg3 oppgir 79 prosent gutter og 78 prosent jenter at de har vært tydelig be- ruset. Om påvirkningsmønstrene rundt alko- hol har forandret seg i takt med de unges endrede rusvaner, er dermed et nærliggende spørsmål å stille i arbeidet med Ungdata. Vi ønsket å se nærmere på den lave alkohol- bruken blant de yngste elevene på videre- gående skole. Vi ville vite mer om den gene- relle nedgangen kunne forstås i lys av de unges fortellinger om ulike påvirkningsmønster. - Hvordan beskriver dagens unge at deres alkoholvaner påvirkes av foreldre og venner? - Gjennom kvalitative gruppeintervjuer med ungdom i alderen 16–18 år har vi studert hvordan ungdommene selv beskriver og for- teller om påvirkning rundt eget alkoholbruk. Denne aldersgruppen er valgt ut fordi de fleste har sin alkoholdebut denne perioden, TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD «I 10. klasse har 22 prosent av guttene og 25 prosent av jentene vært tydelig beruset minst en gang siste år.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=