SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 39 KORT OM NYTT V old i nære relasjoner: Mange kommuner mangler handlingsplaner Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner. I underkant av halvparten av landets kommuner har fulgt oppfordringen. Dette kommer frem i en rapport av forskerne Roxana Camilla Nymoen og Astrid Sandmoe ved Nasjonalt Kunn- skapssenter om vold og traumatisk stress. Prosjektet har kartlagt hvilke kommuner som har hand- lingsplaner og hvor mange av landets innbyggere som bor i kommuner med handlingsplaner for voldsarbeidet. I til- legg ble 72 ressurspersoner fra 24 kommuner intervjuet om bakgrunnen for at de hadde utarbeidet en handlings- plan, eller hvorfor de ikke hadde en slik plan for arbeidet mot vold. Sentrale temaer i rapporten er: • hvordan kommunene ivaretar sine forpliktelser for å gi voldsutsatte og andre berørte de tjenestene de har behov for og krav på i henhold til lover og retningslinjer • hvordan handlingsplanen blir implementert og fulgt opp i planperioden • hvilken nytte handlingsplanen har for kommunens volds- arbeid • hvilken nytte kommunene har av veilederen: Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Rapporten gir et kort sammendrag av de viktigste konven- sjoner, lover og forskrifter som er styrende for det nasjonale og kommunale arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det drøftes hva som er drivkraften i det voldsforebyggende arbeidet i kommunene. Statlige virkemidler og samfunns- messige faktorer har gitt føringer for kommunene. Tjeneste- apparatets kompetanse og kapasitet til å møte volds- utsattes og voldsutøveres behov for hjelp og støtte, påvirker også arbeidet med handlingsplanene. De fleste kapitlene avsluttes med utfordringer og anbefalinger for det videre arbeidet. I rapportens siste kapittel gis det en samlet oversikt over noen viktige nasjonale og kommunale anbefalinger for det videre arbeidet med vold i nære rela- sjoner. Se rapporten her.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=