SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 35 KORT OM NYTT Ungdata bekrefter sosial ulikhet blant ungdom Årets ungdatarapport viser at de fleste ungdommer trives med livet de lever. De er fornøyd med for- eldrene sine, skolen, lokalmiljøet og har nære for- trolige venner. Samtidig viser rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ung- dom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida. Ungdata 2019. Nasjonale resultater viser at det i all hovedsak står bra til med norsk ungdom. De lever aktive liv, der de bruker tid på sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være med venner. Fler- tallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og de fleste er optimistiske med tanke på egen framtid. Alt i alt viser rapporten at dagens unge fortsatt er skikkeligere enn tid- ligere ungdomsgenerasjoner. Rapporten viser samtidig at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdommed ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida. På de fleste indikatorene kommer ungdom som vokser opp i familier med høy sosio- økonomisk status og mange ressurser, bedre ut sammen- liknet med ungdom fra lavere sosiale lag. I flere år har Ungdata rapportert at ungdom blir mer og mer skikkelige, men de siste par årene har denne trenden flatet ut. Rapporten viser også en negativ utvikling over år i forhold til skoletrivsel, skulking og tid de bruker på skolearbeid. Selv om rundt seks av ti på ungdomstrinnet og videregående sier de trives på skolen, er det 8–9 prosent som ikke trives. Andelen som trives, har blitt noe lavere hvert år siden 2012. Det er likevel slik at mange ungdommer tar sikte på å ta høyere utdanning, spesielt jenter. Når det gjelder geografiske forskjeller er hovedbildet at de regionale forskjellene er svært små. Noen fylker skiller seg ut på enkeltområder. Eksempelvis har Oslo mer kriminalitet og hasjrøyking enn landet for øvrig, samtidig som flere i hovedstaden trives på skolen og gjør mye lekser. Nordland og Trøndelag er de fylkene der flest ungdommer har vært be- ruset. Vestlandet ligger derimot lavest på alkohol og er også det fylket der færrest bruker mye tid på skjermaktiviteter. Mer informasjon om lokale resultater på kommune- og fylkesnivå finner du på www.ungdata.no

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=