SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 33 ÅPENBARE BEHOV I den reviderte «Nasjonal overdosestrategi 2019-2022» understrekes det at Helsedirekto- ratet vil arbeide for at pårørende og etterlatte trekkes med i alt lokalt overdoseforebyggende arbeid. Direktoratet vil i ny strategiperiode fortsatt samarbeide med pårørende og etter- latte, samt bidra inn i END-studien. Direkto- ratet medgir at det finnes svært lite samlet kunnskap om situasjonen til etterlatte etter rusmiddelutløste dødsfall, både nasjonalt og internasjonalt. Forskningsstudien END blir betegnet som et nybrottsarbeid. - Det er veldig bra at de etterlattes situasjon styrkes i den reviderte overdosestrategien, og at direktoratet støtter oss i arbeidet med stu- dien, sier Kari Dyregrov. - I den grad det eksisterer hjelpetilbud for de etterlatte i dag er det bare i svært liten grad basert på deres erfaringer og hjelpebehov. Vi vet også lite om hvilke tiltak som eksisterer, og hva som bidrar til økt mestring for gruppen. Internasjonalt er etterlattes situasjon kun undersøkt i to studier fra henholdsvis USA og England, i tillegg til en norsk pilotstudie. ETTERLATTE DELTAR I FORSKNINGEN For å øke prosjektets relevans, nytteverdi og kvalitet, og for å få nye perspektiver i studiene, deltar fire erfaringskonsulenter i prosjekt- gruppen gjennom hele forskningsprosessen. Dette er etterlatte som selv har mistet en nærstående ved narkotikarelatert død. I løpet av 2018 rekrutterte prosjektet hele 255 etter- latte familiemedlemmer og nære venner, for å svare på en spørreundersøkelse om opp- følging og behov. - Erfaringskonsulentene våre gjorde en for- midabel jobb både med å gi innspill til selve spørreskjemaet, og ikke minst til å rekruttere mange til å svare på undersøkelsen. Dette er dermed den største internasjonale studien, der etterlatte blir spurt om hvordan de har det og hva de trenger. Siden temaet er nesten uutforsket på verdensbasis, er hele END-prosjektet allerede det største i sitt slag i verden, forteller prosjektlederen. - Høsten 2018 deltok 14 foreldre i dybdein- tervju, mens vi våren 2019 intervjuet 10 søsken. Vi er i gang med siste del av datainnsamlingen som omhandler intervju av nære venner og 120 hjelpere i 6 kommuner. BEDRE LIVSKVALITET - I studien om hvordan hjelpeapparatet møter etterlatte etter narkotikarelatert død, vil vi intervjue ulike grupper hjelpere som kommer i kontakt med de etterlatte. Blant annet utforske de gode eksemplene, og hva som er suksess- kriterier og hindringer for god oppfølging fra hjelpeapparatet. 2019 vil i all hovedsak bli brukt til å fullføre datainnsamlingen, samtidig som man starter å analysere og publisere data. Pro- sjektgruppen samarbeider med Bergen kom- mune, norske brukerorganisasjoner og en stor gruppe nasjonale og internasjonale fageks- perter på rus, stigma, traume, sorg, helse- og velferdstjenester og helsepolitikk. - Hovedmålet med hele studien er kort og godt å forbedre de etterlattes livskvalitet i sam- arbeid med kommunale hjelpeapparat, sier professor og prosjektleder Kari Dyregrov. KILDER: Høgskulen på Vestlandet Cristin (Current Research Information System in Norway: Kronikken «Kompliseres sorgen for etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall?» FØLG END-prosjektet på Facebook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=