SPOR #2 2019

30 SPOR 2 | 19 Dette er IPS: Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid. Arbeids- og velferdsdirektoratet har etablert fire ressurssentre for IPS i Norge. Tanken er at ressurssentrene skal bidra til en spredning av IPS-programmer i regionene. Samarbeidet mellom IPS ressurssenter og den regionale kom- petansetjenesten bidrar til en stor satsning på IPS i Nord-Norge. Regional kompetansetjeneste – med mandat fra Helse-Nord RHF, fikk i 2018 nærmere 23 millioner kroner i støtte av Norges forskningsråd til ulike delprosjekter for nettopp å spre ut og forske på IPS i regionen. I forskningen vil en ta utgangspunkt i alle de steder som starter opp med IPS i nord, og sjekke hvilke barrierer man erfarer i implementeringen, hvordan IPS-metoden oppleves for pasientene og brukerne, samt hvilke helseøkonomiske konsekvenser det har å levere IPS. Flere doktorgrader vil være knyttet opp mot implementering og forskning på IPS i Nord-Norge. Tittelen på forskningsprosjektet er: «We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?» (IPSNOR) Samarbeidspartnere i forskningsprosjektet er NAV, Helse Nord, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helse Bergen HF, Folkehelseinstituttet og UiT. I forskningen deltar også ansatte fra London School of Economics and Political Science, South West London & St Georges Mental Health NHS, University of New South Wales og The University of Melbourne. UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet er også tilknyttet forskningsgruppen. VIL KOMME INN TIDLIG Kompetansetjenesten i Bodø bidrar med undervisning, opplæring og forskning på IPS. Brinchmann mener det er viktig at systemet, spesielt helsevesenet, endrer måten å jobbe på. - Det handler om å inkludere og ønske vel- kommen i arbeidslivet. Å ta i bruk den arbeids- kraft vi vet mange besitter, men ikke får brukt. Selv om målgruppen for deltakerne innenfor IPS er vid, og hele aldersspennet er representert blant de som får denne oppfølg- ingen, er det et mål å gi tidlig innsats. - Vi ønsker å komme tidligst mulig inn overfor den enkelte. De unge under 30 år skal priori- teres for tilbud om IPS. Å få flest mulig ut i jobb er viktig både for den enkelte og sam- funnet, påpeker hun. Arnstein Mykletun, forskningsleder ved KAPH, hevder at arbeidslivet som arena i behandlingen av psykisk syke representerer et viktig paradigme- skifte. På årets «Te ka slags nøtte?» vil han introdusere IPS. Målet med modellen er at flere med en psykisk lidelse skal ut i fast jobb og at de lokale trygdeytelsene reduseres. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=