SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 29 for ansatte innen NAV, kommunens rus og psykiatri-tjeneste og spesialisthelsetjenesten. - Vi jobber for at disse ulike faggruppene skal forene sine krefter. Å ivareta de med alvorlige psykiske lidelser er ofte et gråsonefelt, hvor ingen har et klart ansvar, men der det er helt avgjørende at de ulike faggruppene og in- stansene samarbeider tett, avslutter Beate Brinchmann. JOBBSPESIALISTER IPS er en samhandlingsmodell der pasientens behov står i sentrum. I modellen skal man se hele helsesituasjonen til brukeren, også medisinbruken, opp til den jobbveiledningen som NAV gir. Sentralt i satsingen er jobb- spesialisten, som knytter de ulike samar- beidsaktørene sammen. - Jobbspesialistene jobber ut fra interessene til den enkelte, og sørger for at jobbsøkere får møte arbeidsgivere innenfor bransjer eller arbeidsfelt der de har sine interesser. Vi søker en god match, rett og slett. I Nord-Norge jobbes det nå med opplæring av flere jobbspesialister. Disse stillingene er vanligvis tilknyttet NAV, men kan også ligge under spesialisthelsetjenesten eller i kom- munen. - Å være jobbspesialist er krevende. De skal kunne fungere i helseteam, og samarbeide tett med NAV, næringslivet og jobbsøkerne. Vi forsøker å jobbe på et helt nytt vis og det krever kompetanse hos de involverte. FORSKNING Regional kompeansetjeneste for arbeid og psykisk helse leder også forskningen ved Nordlandssykehuset, hvor professor Arnstein Mykletun er forskningsleder. Prosjektet IP- SNOR er finansiert av Forskningsrådet og skal følge implementeringen og analysere hvorvidt metoden er samfunnsøkonomisk. Forskerne ser altså på om IPS faktisk leverer økt sysselsetting som forventet. Foreløpig viser studier at gevinsten er stor. - Ja, vi måler blant annet hvor mange som kommer ut i ordinært arbeid. Tallene fra tid- ligere forskning er på vår side: Omtrent 50- 60 prosent lykkes med å finne seg jobb. Til sammenligning er tilsvarende tall etter den «gammeldagse» rehabiliteringsideen 10-20 prosent. Vi vet imidlertid ikke hva som skjer når modellen rulles ut i større skala. Det er det vi nå skal gjøre i Nord-Norge. - Hvordan skal dere følge opp arbeidet i Nord-Norge? - Vi forsøker å spre dette ut på en naturlig måte. Det er ikke slik at de ulike kommunene får masse penger og oppmerksomhet for å bli med, men de som ønsker det er velkommen til å søke midler, eller omstille egne ansatte for å starte opp. Vi kan bistå med veiledning, hospitering og opplæring. Både jobbspesi- alistene og selve prosessen blir fulgt av et forskningsteam. Til slutt undersøker vi om IPS bidrar til å redusere trygdekostnader, ar- beidsledighet, medisin- og helsetjenestebruk. De siste årene har Beate Brinchmann ledet arbeidet i nord med å videreutvikle og spre kunnskap om individuell jobbstøtte (IPS). Kompe- tansetjenesten leder også forskningen på dette området ved Nordlandssykehuset, der de blant annet følger implemen- teringen av modellen. Foto: Preben Hunstad π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=