SPOR #2 2019

SPOR 2 | 19 27 norske språket. Når en nordmann sier han er deprimert, sier samen at han er litt tung i sinnet, eller at det er en tung dag. En annen del av den samiske kulturen er troen på at ting er skjebnebestemt. Hvis noen omkom- mer i en bilulykke, mener samen at dette var bestemt i det personen ble født, og ikke noe som noen kan lastes for. Fremdeles er skjebnetro og ganning levende i samekul- turen. Det er viktig at behandlere både kjenner til og forstår denne kulturen. Hvis ikke kan det gå ut over kommunikasjonen mellom helsepersonell og samisk pasient. Hvis man ikke forstår hverandre kan dette påvirke behandlingsresultater på en negativ måte, sier Eira. BEDRE FOR DE UNGE Både Eira og Boine ser en endring i terskelen for å søke hjelp: - Vi ser at samiske ungdommer ikke har den samme terskelen for å søke hjelp som for- eldregenerasjonen. Vi tenker at forklaringen på det er enkel: I dag blir familien møtt av samisktalende ansatte helt fra første besøk på helsestasjonen med. Når barna begynner på skolen, er der også samisktalende lærere. Dermed lærer de unge helt fra de er små at det finnes et hjelpeapparat som de kan ta i bruk hvis de trenger det og som er tilpasset dem. Slik var det ikke for foreldrene deres. OVER LANDEGRENSENE Det er ikke bare samer i Finnmark som kan få behandling ved Døgnenheten. - Samiske pasienter fra hele landet kan hen- vises til SANKS. Helsepersonell fra hele landet kan også ta kontakt med oss for råd og veiled- ning. Vi er opptatt av å informere ikke-samiske helsekollegaer på ulike nivå om samisk kultur- forståelse, og hvorfor denne forståelsen er så viktig i behandlingen. Vi har stadig kollegaer på besøk og hospitering som ønsker å se hvor- dan vi jobber og tenker hos oss. - Vi tilbyr også pasientbehandling og infor- masjon til helsepersonell over landegrensene, gjennom blant annet at SANKS har samar- beidsavtaler med Regionen Jæmtland/Härje- dalen i Sverige og med Lapplands län i Finland. Den samiske befolkningen bor i fire nasjonal- stater. Det er derfor viktig å få til et kulturtil- passet behandlingstilbud som er grenseover- stigende, understreker Ellen Ingrid Eira og Reidun Boine. «Når en nordmann sier han er deprimert, sier samen at han er litt tung i sinnet, eller at det er en tung dag.» «Vi er opptatt av å informere ikke-samiske helsekollaeger på ulike nivå om samisk kulturforståelse, og hvorfor denne forståelsen er så viktig i behandlingen.» FAKTA om SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) tilbyr utredning og be- handling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse og rus. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud. SANKS har også en egen FoU-enhet som har ansvar for forskning og utviklingsarbeid. Alle enhetene vil bli samlet i Karasjok innen utgangen av 2019 i forbindelse med etablering av Samisk helsepark. I tillegg har SANKS det som heter Nasjonalt team. Teamet gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold, og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. SANKS preges av et høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=