SPOR #2 2019

- Innebærer innføring av pakkeforløp at det blir nye oppgaver for kommunen? - Nei, i utgangspunktet ikke, men det er et tydeligere krav til grundig kartlegging og bruk av kartleggingsverktøy. Slik vi kjenner kommunene, er det varierende kvalitet på kartleggingskompetansen. Derfor kan dette kravet medføre større behov for kompetanse for noen kommuner. SENTRALT GREP Både i kommunen og i spesialisthelsetje- nesten er det et krav om egne forløpskoor- dinatorer. Forløpskoordinatorene i kommunene og i spesialisthelsetjenesten har som oppgave å samarbeide, og de skal sikre helhetlig opp- følging og god samhandling mellom ulike aktører. Vedkommende skal initiere og inn- kalle til møter knyttet til koordinering, og følge opp og oppdatere individuell plan der dette er aktuelt. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten skal være bindeledd mellom pasient og spe- sialisthelsetjenesten inntil pasienten har fått tildelt behandler. Han skal også samarbeide med kommunal forløpskoordinator. Vedkom- mende skal koordinere hele forløpet når be- handler ikke gjør det, og ha et overordnet ansvar for at forløpstider følges og målepunkter blir kodet. Koordinator på begge nivå skal kunne informere, veilede og gi råd til pasient og pårørende om pakkeforløpene. - Dette er et sentralt grep for å sikre god opp- følging og unngå unødige avbrudd. For per- soner som allerede har en koordinator i kommunen er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med koordinering. Forløps- koordinatoren skal være med å sikre at ut- redning, behandling og oppfølging er indi- viduelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid. Forløpskoordinatoren skal være til- gjengelig for pasient og eventuelt pårørende, samt involverte instanser. NYE KRAV TIL DOKUMENTASJON - For spesialisthelsetjenesten innebærer pakkeforløpet krav til dokumentasjon av 30 ulike nye punkter, i tillegg til krav som ligger fra før. Dette for å kunne se ommålsetningene med pakkeforløpene nås, og gi behandlere og institusjoner mulighet til å følge med på egen utvikling, forklarer Danielsen. - God og riktig rapportering av koder er sen- tralt for at lokalt ansvarlige, beslutnings- takere, sentrale helsemyndigheter, politikere og befolkningen skal kunne følge med på om helsetjenesten oppfyller de krav som stilles, og om innføring av pakkeforløp gir de ønskede endringene. 24 SPOR 2 | 19 «Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.» «Slik vi kjenner kommunene, er det varierende kvalitet på kart- leggingskompetansen. »

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=