SPOR #2 2019

22 SPOR 2 | 19 Kommunens rolle i pakkeforløpet psykisk helse og rus Folk lever sine liv i små og store kommuner, men skal ha likeverdige tilbud. Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer, blant annet når det gjelder variasjon i ventetider, utredning og behandling. - Pakkeforløpet retter lupen mot den lille delen av livet der brukeren mottar behand- ling i spesialisthelsetjenesten. Målet er å få til en rask og strømlinjeformet utredning og behandling, slik at likeverdige tjenester blir en realitet. Det forklarer seniorrådgiverne Kari Hjertholm Danielsen og Siv Maude ved KoRus-Nord. - KoRus-Nord sin rolle er å gi informasjon til kommunene om hvilken betydning dette har for pasientrettede tiltak i kommunen, både før, underveis og i etterkant av pakkeforløp. Vi gjennomgår både organisatoriske og for- melle forhold, samt gir konkret undervisning knyttet til kartlegging og henvisning. I tillegg tilbyr KoRus-Nord opplæring i ulike behand- lingstilnærminger, sommotiverende intervju, tilbakemeldingsverktøy og recovery. ØKT BRUKERMEDVIRKNING Bakgrunnen for innføring av pakkeforløp er at man ønsker større grad av brukermedvirk- ning og brukertilfredshet. Brukere og pårør- ende har gitt tilbakemelding om mangelfull innflytelse i behandlingen, og at det er behov for mer sammenhengende og koordinerte tjenester. Økt brukermedvirkning, brukertil- fredshet og pårørendeinvolvering er et sentralt mål for pakkeforløp for psykisk helse og rus. - Det nye er at brukerstemmen er løftet opp, og at pasientens målsetting tydeliggjøres. Hans ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen, og pasienten bidrar selv aktivt under hele forløpet. Pasienten kan i større grad påvirke hvilke behandlingsmetoder som brukes. For å få til dette, må vi spørre hva som er viktig for pasienten og aktivt involvere den enkelte i sin egen behandling. God infor- masjon og forutsigbarhet skal sikres gjen- nom hele forløpet, sier Danielsen. BEHANDLING I KOMMUNEN - Mange kommuner har god kompetanse og kan f.eks tilby motiverende intervju, kognitiv terapi eller andre terapiformer. Pakkeforløpet TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD «Målet er å få til en rask og strømlinje- formet utredning og behandling, slik at likeverdige tjenester blir en realitet.» «Pasienten kan i større grad påvirke hvilke behandlingsmetoder som brukes.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=