SPOR #2 2018

4 SPOR 2 | 18 Generasjon perfekt – nå litt mer uperfekt? Årets nasjonale Ungdata-rapport tyder på at skikkelighetsbildet som lenge har preget dagens ungdomsgenerasjon, nå er i ferd med å slå sprekker. Rapporten tegner et litt mer negativt bilde av dagens unge. Framtidsoptimismen går ned, stadig flere opplever psykiske plager og flere ungdommer er nå involvert i problematferd som slåssing og nasking. Også alkohol- bruken har gått litt opp, og det er betydelig flere som bruker cannabis, spesielt gutter i videregående skole. ENKELTE UNGDOMSMILJØER Begreper som «skikkelighetsgenerasjonen», «generasjon lydig» og «generasjon perfekt» som har vært brukt for å beskrive de unge det siste tiåret, må kanskje modereres. - Ja, vi kan se flere negative utviklingstrekk blant dagens unge. Dette ser vi i hele landet gjennom de lokale undersøkelsene, og i Ung i Oslo-materialet. Tendensen er nok likevel sterkest i enkelte ungdomsmiljøer. Dette bildet samsvarer med andre datakilder, blant annet vold- og kriminalitetsstatistikk, forteller Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret i NOVA ved OsloMet som er ansvarlig for Ungdata-undersøkelsen. Siden 2010 og fram til sommeren 2018 har hele 510.000 norske ungdommer deltatt i Ungdata, både elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nesten alle landets kommuner og fylker har gjennomført under- søkelsen, de fleste to eller tre ganger, noe som gir unike tidstrend-data. Årets rapport gir et nasjonalt oversiktsbilde samlet for perioden 2016-2018, og er basert på svar fra nærmere 250 tusen elever på ungdoms- trinnet og videregående opplæring. FORTSATT HØY SKOLETRIVSEL Det er først og fremst hovedtrekkene i den nasjonale Ungdata-rapporten som Bakken vil presentere på årets «Te ka slags nøtte?»- konferanse. Selv om utviklingstrenden kan betegnes som negativ, tegner de ferske Ungdata-resultatene langt fra et helsvart bilde av dagens unge: - Vi kan fortsatt si at de fleste unge i dag er veltilpasset og lever gode liv. De rapporterer at de har venner, at de tilbringer mye tid hjemme og at de er fornøyde med egne for- eldre. De aller fleste opplever foreldrene som viktige støttespillere i hverdagen. Over 90 prosent av ungdommene på ungdomstrinnet og i den videregående skolen rapporterer at de trives godt på skolen, men det har vært en liten nedgang også her. Det har samtidig vært en økning i andelen som gruer seg til å gå på skolen, og som kjeder seg der, sier Bakken. GJØR MINDRE LEKSER To av tre sier for eksempel at de kjeder seg ofte på skolen, mens én av fem sier de gruer seg ofte til å gå på skolen. Andelen som TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=