SPOR #2 2018

36 SPOR 2 | 18 uten ujevne maktforhold mellom brukeren, erfaringskonsulenten og den vanlige ansatte. Når denne maktbalansen forrykkes, kan det bli vanskelig å samarbeide, fortsetter han. Dahle legger til at vi ennå ikke har en god nok systematikk til å ivareta dagens brukere innenfor tjenesteapparatet. - Hvordan brukeren oppfatter sitt eget liv vil alltid være en subjektiv opplevelse. Sann- heten er noe som bare brukeren kan finne selv. Målet er at erfaringskonsulentene kan bidra med sine erfaringer, slik at det skapes et håp hos brukeren om bedre mestring av eget liv, sier han. MÅ IKKE BLI FOR KONFORM Et annet spørsmål som reiser seg, ifølge Bjørgen, er hvor lenge erfaringskonsulenten kan være ansatt før han eller hun blir for kon- form. Etter en tid med sosialisering inn i rollen som ansatt kan erfaringskonsulenten begynne å tenke og handle som en hvilken som helst annen fagansatt. - Dette er noe vi har sett i Canada, der det etter hvert har kommet kritikk til erfarings- konsulentene. De har blitt kritisert for at de har mistet evnen til å se livsverden til bruk- erne. Det vi ønsker er at erfaringskonsu- lentene skal fortsette å lytte til brukerne og det de sier, og samtidig bidra med sin egen erfaring. De skal heller ikke dreie oppmerk- somheten for mye over på seg selv, fortsetter Bjørgen. I Norge er det ennå ingen formalisert ut- danning for erfaringskonsulenter innen rus- og psykisk helsearbeid. I Bergen er det likevel etablert et 10-ukers fagskoletilbud, som kvalifiserer erfaringskonsulentene og gir en felles kompetanse. Både Bjørgen og Dahle håper vi kan få på plass bedre ord- ninger for dette, helst en formell utdanning. - Vi må arbeide for å tydeliggjøre rollen som erfaringskonsulent, blant annet gjennom ut- vikling av en mer felles stillingsinstruks. Innen få år håper vi det blir etablert en mer formell utdanning på dette området. Betyd- ningen av brukermedvirkning og hvordan en best kan gjøre dette i praksis, bør dessuten også løftes i alle de høyere utdanningene innen sosialt arbeid, understreker de. VIL FORBEDRE: Petter Dahle, NAPHA, og Dagfinn Bjørgen, KBT, er enige om at erfaringskonsulenter vil kunne forbedre de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helsearbeid. – Det er viktig å klar- gjøre på hvilke nivå i tjenestene erfarings- konsulentene skal bidra og hvilke inn- satsområder man skal jobbe med lokalt. π Brukerne skal med – på alle nivå Å skape brukermedvirkning er et mål innen alle de etablerte tjenestene for rusbehand- ling og psykisk helsearbeid. Ideen om medvirkning er forankret på et overordnet politisk nivå. Regjeringen har i ulike styringsdokumenter understreket at dette skal inn på et sys- temnivå, i alle de ulike kommunale tjenes- tene. Brukermedvirkning kan for eksempel etableres gjennom ansettelser av erfar- ingskonsulenter i institusjonene. I sentrale føringer ligger det samtidig også et krav om medvirkning på individnivå, mellom bruker og behandler, der brukerens meninger og tanker skal veie tungt i be- handlingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=