SPOR #2 2018

30 SPOR 2 | 18 sprekk, har stor risiko for overdose. Derfor er det viktig og riktig at behandlingsinstitu- sjonene jobber målrettet for å få disse pasi- entene inn igjen og tilbake i behandling. Man må aldri gi slipp på disse pasientene, som er i en særlig sårbar situasjon, understreker Blindheim. FOKUS PÅ HELSEHJELP - Men i mange små kommuner for eksempel i Nord-Norge, er det uaktuelt å opprette egne overdoseteam. Hvordan skal man da jobbe opp mot denne gruppen? - Da må denne gruppen ivaretas av rustje- nesten i kommunen. Det er mye man kan gjøre ved å fokusere på helseperspektivet, for eksempel ved å dele ut nalokson, gi opp- læring i å gjenkjenne symptomer på overdose og ved å ha fokus på smittevern. Blindheimminner om at Helse- og omsorgs- departementet har gitt kommunene et til- leggsoppdrag om utdeling av brukerutstyr, for å begrense og forhindre smittsomme syk- dommer, i tråd med Smittevernloven. - Alle innbyggere har krav på smitteforebyg- gende helsehjelp, understreker Blindheim. HAR FØRT TIL MER KUNNSKAP - Hva tenker du er det viktigste dere har opp- nådd i arbeidet disse første 5 årene av Na- sjonal Overdosestrategi? - Vi har først og fremst økt bevisstheten om overdoser og helseskader i kjølvannet av mis- bruket i hele samfunnet. For eksempel var det i 2013 kun Oslo som hadde arrange- menter på Verdens overdosedag som er 31. august hvert år. Nå i år er det arrangementer på over 30 steder rundt om i landet. Vi merker også et økende fokus på støtte til pårørende, og her har vi hele veien hatt et tett samarbeid med Landsforbundet mot stoff- misbruk. - Flere tilbud må etableres i kommunene. Familie og venner som sitter igjen etter et overdosedødsfall skal få den hjelpen og opp- følgingen de trenger. Etter en trafikkdøds- ulykke skjer dette med det samme, men etter en overdose er det sjokkerende tilfeldig hva slags tilbud de etterlatte får, både rett etter dødsfallet og når det gjelder videre oppfølg- ing. Dette gjelder både foreldre og søsken. Dette er ting vi må ta opp i den nye strategien og prøve å gjøre noe med, sier Blindheim. Les overdosestrategien her: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psyki sk-helse-og-rus/overdose-veiviser-i-lokalt- forebyggende-arbeid Overdosestrategiens naloksonprosjekt finner du her: http://stoppoverdoser.no FAKTA: • Om lag 260 mennesker dør årlig av over- doser i Norge. Det vil si rundt fem per- soner i uka, ifølge tall fra Nasjonal Over- dosestrategi. • Det er flere menn enn kvinner som dør av overdose. Fordelingen er 71 prosent menn mot 29 prosent kvinner. Helse- direktoratet mener årsaken til kjønns- fordelingen er at menn i større grad tar sjanser og injiserer alene. • Stortinget har bedt regjeringen utar- beide en ny nasjonal overdosestrategi der et ekspertutvalg skal komme fram til forslag for å forebygge overdoser og over- dosedød. • Martin Blindheim, seniorrådgiver i Helse- direktoratet, er leder for prosjektet. Han skal sammen med utvalget utarbeide et forslag til den nye, fireårige overdose- strategien som trer i kraft 1. januar 2019. • Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) estimerer at rundt sju pårørende får livene sine påvirket av den rusavhengiges atferd og problemer.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=