SPOR #2 2018

28 SPOR 2 | 18 Blindheim har hatt ansvaret for overdose- strategien siden 2013. En fersk proses- sevaluering fra Folkehelseinstituttet slår fast at hovedmålet om å redusere antall over- dosedødsfall ikke er nådd. Likevel sier FHI i rapporten at arbeidet som har vært gjort så langt, kan ses på som vellykket langs flere dimensjoner, og mye av arbeidet kan for- ventes å gi resultater på lengre sikt. - Jeg er helt enig i at vi ikke har nådd hoved- målet, sier Blindheim. - Oppdraget med forlengelsen av overdose- strategien viser at Regjeringen forstår at en reduksjon av overdosedødsfall forutsetter en langsiktig innsats, sier han. - Helsedirektoratet skal utarbeide en ny strategi i samarbeid med relevante instanser som bruker- og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelse- tjenesten og kommunene. MYE GODT ARBEID I KOMMUNENE Blindheim understreker at selv om innsatsen så langt ikke har ført til en nedgang i antall overdoser, har mye skjedd disse fire siste årene: - Vi har fått til mange tiltak som på sikt kan føre til færre overdoser. Særlig har Pilotkom- munenettverket og de regionale kompetanse- sentrene på rusfeltet (KoRus’ene) - vært en suksessfaktor i arbeidet. Etableringen av nett- verket har vært et viktig grep i utviklingen av strategien. De ni pilotkommunene har jobbet med målsettingene på ulike måter. KoRus’ene har bidratt i arbeidet både i pilotkommunene og i nettverket. Vi har dessuten laget en plan for å videreføre de fleste tiltakene til 2019, sammen med det utvidede kommunenett- verket. Der er 29 kommuner med, og i disse kommunene fant drøye 70 prosent av over- dosedødsfallene sted i 2016. Overdosestrategien videreføres - Langsiktighet er det viktigste stikkordet når vi snakker om å redusere antall overdosedøds- fall. Derfor er jeg glad for at Den Nasjonale overdosestrategien skal forlenges med ytterligere fire år. Det sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Martin Blindheim. - Helsedirektoratet skal utarbeide en ny strategi i samarbeid med relevante instanser som bruker- og pårørende organisasjoner, spesialisthelse- tjenesten og kommunene. π TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=