SPOR #2 2018

22 SPOR 2 | 18 overfor administrasjon og politikere. I forhold til politikerne, har vi valgt å legge frem Bruker- planresultatene årlig og fokus har vært «hva er vi gode på?», «hva kan bli bedre?» og «hvor skal vi når det gjelder omsorgstilbud innen rus- omsorg?», forklarer helserådgiveren. HELHETLIGE OG SØMLØSE TJENESTER - Hva er det viktigste dere har lært av å bruke denne kartleggingen? - At kontinuerlig kartlegging er svært viktig i prosessen med å identifisere forbedrings- punkter i rusomsorgen. Det er også et viktig redskap i forhold til ressurstildeling internt i kommunen, opp mot administrasjon og po- litikere, når det skal vurderes hvilke områder innen helse som skal styrkes eller reduseres. Et eksempel: I fjor var det lagt opp til store besparelser innen helsesektoren på grunn av presset kommuneøkonomi, og rusfeltet var også gjenstand for granskning. Rusom- sorgen ble imidlertid skånet. En viktig årsak var blant annet at politikerne var godt kjent med resultatene fra BrukerPlan og det struk- turerte arbeidet som har blitt gjort de siste årene utfra resultatene av kartleggingen. I til- legg har BrukerPlan vært et viktig redskap når kommunen har søkt om midler til å styrke rusomsorgen, og har etter min oppfat- ning vært en viktig årsak til at kommunen har fått relativ stor tildeling av tilgjengelige midler igjennom Fylkesmannen i Nordland. Sist, men ikke minst, har BrukerPlan bidratt til en større forståelse for de utfordringer som er forbundet med gruppen rusavhengige. Alle innen kommunen, og i noen grad også spesialisthelsetjenesten, jobber mot et felles mål, nettopp fordi grunnforståelsen er til- nærmet lik. Brukerplan har bidradd til mere helhetlige og sømløse tjenester, og har økt fokuset på brukermedvirkning. BERØMMER SAMARBEIDET - Hva betyr det at nettopp din kommune får tildelt årets Brukerplanpris? - Det betyr svært mye for kommunen. Flere etater legger ned et stort arbeid når det gjelder kartleggingen. Også i det daglige arbeidet med brukergruppen er det mange som gjør en stor innsats for å sørge for å gi et best mulig individuelt tilbud til den enkelte pasient. Å motta en pris er jo nettopp et ut- trykk for at utenforstående har sett dette arbeidet og vurdert det til å være godt. Det er alltid hyggelig med anerkjennelse for den jobben som blir gjort. Dette har vært et sam- arbeid mellom Psykisk helse- og rustjeneste, fastlegene, helsestasjon og NAV. Alle som èn fortjener utmerkelsen, fordi de står på og ser nytten av å kartlegge. Helseledelsen i kom- munen ved Kirsten Toft har vært viktig for å få til et godt og bredt forbedringsarbeid over år. Hun har sett verdien av å satse på rus- omsorgen i kommunen. Jeg ønsker på vegne av Alstahaug kommune å takke Helse Stavanger som har pekt på vår kommune som mottakere av årets BrukerPlanpris, avslutter helserådgiver Ingelise Egelund Edvardsen. For Alstahaug har Brukerplan bidradd til mer helhetlige og sømløse tjenester, og har økt fokuset på brukermedvirkning, sier helserådgiver Ingelise Egelund Edvardsen. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=