SPOR #2 2018

20 SPOR 2 | 18 satte diagnoser, der det er helt umulig å designe start og stopp. Behandlingen kan vare ube- gripelig lenge innen flere deler av hjelpe- apparatet, og pasientene har også en over- dødelighet i forhold til andre pasientgrupper. - Når det gjelder de pårørende til disse pasi- entene, må vi huske på at de står i krevende situasjoner, ofte gjennom mange år. Det vil helt klart være en variasjon i forhold til hvor involvert de ønsker å være. Noen ønsker å være hundre prosent involvert, mens andre ikke føler dette er deres ansvar i det hele tatt. - FINNES IKKE PÅRØRENDEMANUAL - Vi kan aldri lage en manual for hvordan være pårørende. Selve pårørenderollen er også brolagt med mange utfordringer som verdisyn, moral og engasjement. - Hva tenker du om den økende oppmerksom- het som pårørenderollen har fått de siste årene? - Jeg tenker det er høyst på tide! Det har vært ekstremt mye pårørendesvikt opp gjennom årene. Fortsatt preges forskningen av store hvite flekker på kartet når det handler om pårørende og hva de faktisk bidrar med over- for pasienten. Rollen som pårørende er kom- pleks, men det er noe som gjerne sopes under teppet og ikke skal snakkes om. - Tenker du at det fortsatt er slik at det er for- bundet med skyld og skam å være pårørende til en pasient med rus – eller psykisk helse- problematikk? - Definitivt. Mange pårørende bærer på skyld- følelse der spørsmålet «hvorfor gikk det så galt?» gnager dem døgnet rundt. Mange bærer på mye skam. Tidligere var det oftest foreldre som bar på skam overfor sine rus- middelmisbrukende barn, i dag er det like gjerne barn som skammer seg over foreldre som ruser seg. - En annen grunn til følelsen av skyld og skam er terapeutenes fokus på relasjonene, og at årsaken til misbruket var relasjonelt. GULLSTANDARD Røvik mener at vi ikke kan snakke om pårør- enderollen, uten samtidig å nevne Thorvald Stoltenberg og hans unike åpenhet. - Stoltenbergs åpenhet i forhold til sin rusmid- delmisbrukende datter hjalp mange pårørende til å rette ryggen og kaste av seg ryggsekken med selvbebreidelser, skyld og skam, mener Røvik. Han viste andre pårørende at også de såkalt vellykkede og ressurssterke kunne havne i slike situasjoner. Hans varme og empati i møter med andre pårørende var helt unik. Om det finnes en gullstandard for åpen- het og for pårørenderollen, så har utvilsom Stoltenberg – og for så vidt resten av familien – gjort en forskjell for andre som strever. FAKTA: Pårørende er gitt definerte rettigheter i: • Spesialisthelsetjenesteloven • Helsepersonelloven • Pasient- og brukerrettighetsloven • Psykisk helsevernloven Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder PÅRØRENDESENTERET: - er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. http://www.parorendesenteret.no

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=