SPOR #2 2018

18 SPOR 2 | 18 helsetjenestene. Barneansvarlige og andre flinke fagfolk gjør en solid innsats for disse barna, og vi har mye forskningsbasert kunn- skap på feltet. All honnør til de dyktige fors- kerne og fagmiljøene vi har i dette fagfeltet, som bidrar til verdifull kunnskapsutvikling om barn som pårørende. Mange av forskerne er samlet i forskernettverket vårt i BarnsBeste, hvor vi også samarbeider på tvers av fag- tradisjoner og fagmiljøer. Det er for meg en stor glede å få lov til å lede et nettverk av så mange engasjerte, produktive og flinke fors- kere, som drives av et oppriktig ønske om å utvikle forskningsbasert kunnskap til bedre ivaretakelse av barn som er pårørende og deres familier. Gjennom BarnsBeste kan vi formidle, spre kunnskapen videre til fagfolk, myndigheter, institusjoner, kompetansemiljøer og organisasjoner over hele landet. Jeg opplever at det nå er mange som drar lasset sammen. Jeg er optimistisk og tenker at denne utviklingen vil fortsette videre. At lov- bestemmelsene i 2017 ble utvidet til å in- kludere plikt til informasjon og ivaretakelse, også av mindreårige barn som har syke eller rusavhengige søsken, og barn som er etter- latte når en forelder eller et søsken dør, er også et viktig steg i riktig retning. Vi må for- tsette å møte barn og unge der de er i sine liv, sørge for gode rutiner og helhetlige systemer. Det er også viktig at fagpersoner og nettverket rundt familiene samarbeider, slik at de blir ivaretatt ut fra den enkeltes behov. Da er vi på god vei til å skape best mulige fremtidsvilkår for barn som er pårørende og deres familier, som lever i en krevende situasjon på grunn av helseproblemer eller død, sier seniorforsker Marianne Trondsen. LES MER OM BARN SOM PÅRØRENDE: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999- 07-02-64/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1 Rapporten fra Folkehelseinstituttet 2011: https://www.fhi.no/publ/2011/barn-av-for- eldre-med-psykiske-lidel/ Rapport fra Multisenterstudien 2015: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publika- sjoner/Attachments/1025/Barn%20som%20p %C3%A5r%C3%B8rende-IS-0522.pdf Kronikk på forebygging.no http://handling.forebygging.no/Artikler-- Kronikker/Barn-som-parorende--- fremdeles-de-glemte-barna/ Barn som pårørende (2012) (Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus, Kari Dyregrov (red.)) Familier i motbakke (2015) Bente Storm Mowatt Haugland, Kari Elisa- beth Bugge, Marianne V. Trondsen og Siri Gjesdahl (red) Bokomtale på forbygging.no : http://www.forebygging.no/Litteratur/Bok- omtaler/Familier-i-motbakke--pa-vei-mot- bedre-stotte-til-barn-som-parorende/ FAKTA BarnsBeste: • Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende skal være en ledende kompetanseaktør innen målgruppen barn som pårørende. • Ble opprettet av Helse- og omsorgs- departementet gjennom eget oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i 2007. Opprinnelig var BarnsBeste et nasjonalt kompetansenett- verk for forebygging og behandling av pro- blemer hos barn av psykiske syke og rus- middelavhengige foreldre, før oppdraget ble utvidet til å omfatte alle pasientgrupper. • Oppdraget om å drifte BarnsBeste er lagt til Helse Sør-Øst RHF og gitt til Sørlandet sykehus HF som skal lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. «Vi må hjelpe dem slik at de ikke er så alene med tankene sine.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=