SPOR #2 2018

10 SPOR 2 | 18 Nordland står for tur i 2019 Nova og KoRus-Nord tilbyr i samarbeid Ungdata-gjennomføring hvert tredje år. Troms ble innrulert i planen i 2018. KoRus-Nord er nå klare til å gå i dialog med Nordlands-kommuner om Ungdata våren 2019. Kommunene i fylket oppfordres til å ta kontakt. Planen er at også de videregående skolene i Nordland skal gjennom- føre på nytt dette året. Dette blir i så fall tredje gang de deltar i under- søkelsen, med fylkeskommunen som oppdragsgiver. De deltok første gang i 2013, mens andre gangs gjennomføring var i 2016. Her er videre fremdriftsplan for Ungdata i region nord: 2019: Kommuner i Nordland. Videregående skoler i Nordland (i regi av fylkeskommunen) 2020: Ingen kartlegging 2021: Alle kommuner i Troms og Finnmark. Videregående skoler i Troms og Finnmark (i regi av fylkeskommunene) Ungdata Junior - også i nord Ungdata junior, med målgruppen 5.-7. trinn, ble våren 2018 for første gang gjennomført i Tromsø og Sør-Varanger kommune. - De er dermed de første kommunene i nord med oversikt over ståa blant barn og unge i kommunene, fra 5. trinn til siste året på videregående skole, sier Bente Evensen. Alle kommuner som er med i Program for folkehelsearbeid vil få tilbud om Ungdata Junior. Ut over dette er det fortsatt uklart om UngData Junior skal rulles ut i alle kom- muner. I løpet av høsten forventer KoRus- Nord å få klarhet i dette. UNGDATA PÅ FORSKNINGSDAGENE Generelt opplever KoRus-Nord en økende interesse omkring Ungdata fra ulike fag- miljøer. Oppvekst er i år tema for de nasjonale forskningsdagene og KoRus-Nord er invitert til arrangementet i Harstad. Her skal Ung- data-resultater fra hele regionen presenteres. KoRus-Nord er også tilstede med Ungdata når Blåkors og Sanks arrangerer konferanse i Karasjok i høst. Her står forebygging av alko- holbruk blant unge i fokus. - Når så mange unge tar seg tid til å svare på en undersøkelse, er det bra at fagfolk, po- litikere og ikke minst ungdom selv får mulig- het til å bli kjent med resultatene fra under- søkelsene, sier Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Også i nord har det vært en generell nedgang i alkoholbruk blant ungdom de siste ti-årene. Ungdata-resultatene viser likevel at det er store variasjoner mellom kommunene og at det drikkes en god del mer i enkelte nord- norske kommuner, sett i forhold til landet for øvrig. Ifølge Ungdata-teamet på KoRus-Nord viser dette at det fortsatt er nødvendig å ha fokus på rusforebygging. ÅPEN DIALOG - Ungdata kan bidra til å sette rusforebygging på dagsorden og åpner for en spennende dialog med ungdommene om: Er yngre ungdom med de eldre på fest? Er lokalsamfunnet preget av en liberal alkohol- kultur? Er foreldrene tydelige på grenser når det gjelder alkohol? Hvem har størst påvirk- ningskraft overfor ungdom når det gjelder alkoholbruk, hvor ofte og hvor mye drikkes? Når en kobler slike spørsmål til de lokale Ungdata-resultatene skjer det ofte en bevisst- gjøring hos ungdommene. Åpne diskusjoner om alkohol og andre rusmidler er ofte både lærerike og nyttige, sier Aalmen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=