SPOR #1 2019

38 SPOR 1 | 19 KORT OM NYTT Regjeringen ønsker å videreføre og videreutvikle et ef- fektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. En viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg. Stortingsmeldingen bygger videre på Meld. St. 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen– Mest- ring og muligheter», i tillegg til andre meldinger, strategier og planer som handler om folkehelsearbeid. Som nevnt innledningsvis har denne Stortingsmeldingen tre utvalgte områder hvor innsatsen skal forsterkes. Livs- situasjonen, oppveksten og utviklingen til barn og unge, og det er i følge Stortingsmeldingen viktig å legge til rette for godt foreldreskap, trygge og gode hjem, og et trygt og godt lokalsamfunn. På den måten kan man fremme god psykisk og fysisk helse i befolkningen. Blant tiltakene knyttet til tidlig innsats og god oppvekst , ønsker regjeringen å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, videreføre inn- satsen mot vold og overgrep og bidra til god kvalitet i barnehage, skole og SFO. Et annet prioritert område er forebygging av ensomhet . I følge Folkehelsemeldingen viser forskning at å være ensom gjør oss mer utsatt for fysiske og psykiske sykdommer og tidlig død. Folkehelsearbeidet handler om å fremme god livskvalitet, noe som bl.a innebærer å delta i samfunnet og oppleve sosial støtte. Som et sentralt tiltak presenteres en ny strategi for å forebygge ensomhet, hvor frivillig sektor er en viktig ressurs. Det tredje satsningsområdet er mindre ulikhet i helse . I Norge er det dessverre fortsatt store sosiale og helsemes- sige forskjeller i alle aldersgrupper. En hovedutfordring er at mange barn lever i familier med vedvarende lav inntekt. Utdanning, arbeid og økonomiske ressurser bidrar til å motvirke ulikheter, og det er innenfor disse det er planlagt konkrete tiltak i den nye folkehelsemeldingen. Her har kommunene en sentral rolle til å bidra. Program for folkehelse er et sentralt tiltak for å støtte folkehelse- arbeidet som skjer ute i kommunene. På http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/ kan man finne beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av pro- gramsatsingen. Folkehelsearbeidet går for seg i stort sett alle sektorer og på alle forvaltingsnivå. Regjeringa skriver i Folkehelse- meldingen at de vil legge vekt på at frivillig sektor, ideelle organisasjoner, næringslivet og offentlige myndigheter må samarbeide om innsatsen. Arbeidet skal være kunnskaps- basert, og regjeringen skriver at de skal være pådrivere for at ny teknologi blir tatt i bruk der det er relevant. Les mer >> https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/ Ny folkehelsemelding Nylig lanserte regjeringen en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier. Ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som er prioritert: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=