SPOR #1 2019

10 SPOR 1 | 19 NYTT FRA FOLKEHELSEPROGRAMMET Fra og med i år er alle landets fylkeskommuner med i Program for folkehelsearbeid. Dette er en tiårig satsing for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. - Tiltakene som kommunene utvikler skal rettes spesielt mot barn og unges psykiske helse, rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse, sier seniorrådgiver Hildegunn Brattvåg i Helsedirektoratet. Brattvåg for- klarer at tilskuddet skal forvaltes av fylkes- kommunen, men at midlene skal kanaliseres videre til folkehelsetiltak i kommunene. LANGSIKTIG STYRKNING I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelse- meldingen av 2015. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livs- kvalitet. Sammen med forsknings- og kompe- tansemiljøer støtter fylkeskommunene sine kommuner i å finne frem til gode tiltak som kan styrke oppvekstforholdene for barn og unge. Det skal også jobbes med å involvere barn og unge i tiltaksutviklingen. Flere kom- muner har også et tett samarbeid med frivil- lig sektor. - For å styrke samarbeidet mellom kom- munene og frivilligheten, bevilges det midler til «Frivillighet Norge» og «Ungdom og Fri- tid». Fra i år vil også Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner være en del av programmet, forteller Brattvåg. TRE NASJONALE AKTØRER Helsedirektoratet er ikke alene om å gjen- nomføre Program for folkehelsearbeid i kom- munene. - Den aller største jobben gjøres i kommuner og fylkeskommuner, men vi er tre aktører som har et nasjonalt ansvar for å gjennomføre og evaluere programmet, forklarer Brattvåg. Kommunenes sentralforbund, KS, gjennom- fører fylkesvise læringsnettverk basert på kommunenes ønsker og behov. Folkehelse- instituttet bidrar med kompetansestøtte i evaluering av tiltakene. Her er en av ambi- sjonene at folkehelsetiltak i kommunene i større grad er kunnskapsbaserte, i tråd med intensjonene i folkehelseloven. Vi i Helse- direktoratet skal koordinere implementer- ingen av programmet, det vil si å forvalte tilskuddsordningen som er opprettet. Vi vil også støtte opp med kunnskapsutvikling, kompetansestøtte og råd og veiledning for godt folkehelsearbeid. I dette ligger også å styrke samarbeidet med andre aktører som frivillig sektor, forskningsmiljøer og andre statlige aktører. TEKST: CARINA KALJORD FOTO: BEATE STEINKJER Full fart for folkehelseprogrammet «Den aller største jobben gjøres i kommuner og fylkeskommuner.»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=