SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 7 vi vil se en utvikling fra sist, ikke minst når det gjelder resultater for alkoholbruk og psykisk helse, fortsetter Dahlmo. Forsberg legger til at Troms fylke vil søke om å bli tatt opp i det nasjonale Program for folkehelsearbeid, og at de vil prioritere pro- grammet i 2018. Dette i samarbeid med kom- munene, til tross for at de ikke fikk innvilget midler i år. Her står psykisk helse og rus- forebygging for barn og unge sentralt. - Målet med dette folkehelseprogrammet er å utvikle gode lokale forebyggende tiltak for barn og unge. Det er viktig å vite «hvor skoen trykker». Både i kommunene og på fylkesnivå må vi utvikle grundige kunnskapsgrunnlag, og i dette arbeidet er det fint at vi kan støtte oss til lokale Ungdata-resultater, under- streker Kristina Forsberg. Oversiktsarbeidet Folkehelseloven stiller krav om at det skal utarbeides en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på fylkesnivå. Et oversiktsdokument over folkehelsa danner grunnlag for regional planstrategi og der- med for politiske prioriteringer som skal gjøres i den neste fireårsperioden. Troms fylkeskommune skal utarbeide en ny over- sikt som skal vedtas i 2019, og her vil årets Ungdata-tall bli tatt inn. Omfattende rapporter For hver enkelt av de videregående skolene i Troms fylke, vil en få Ungdata-resultater fordelt etter kjønn og klassetrinn. I tillegg vil en kunne studere utviklingen som skjer over tid. Disse rapportene er knyttet opp mot kommunen der den videregående skolen ligger. For Tromsø kommune vil en kunne slå sammen tall fra de fem lokale VG-skolene, med resultater for mellom- og ungdoms- trinnet. Klassetrinns-rapporten vil med andre ord omfatte Ungdata-resultater både for elever i grunnskolen og videre- gående nivå, noe som vil gi et bilde av levekår og oppvekstforhold for hele 7500 Tromsø-elever. Kristina Forsberg og Keilin Dahlmo i Troms fylkeskommune har koordinert arbeidet med Ungdata blant de 6000 videregående- elevene i fylket. - Målet er at tallene blir tatt i bruk i ettertid, understreker de. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=