SPOR #1 2018

funn fra undersøkelsen på BTI-kon- feransen i november i fjor. Utvalget i undersøkelsen teller 150 000 unge, altså svar fra elever i 8.-trinn til og med første videregående trinn. Alle hadde gjennomført Ungdata i årene 2014-2016. Grunnen til at de valgte ut de tre arenaene skole, venner og familie, begrunner Dæhlen med at dette er svært viktige områder i unges liv, noe som også ungdomsforskning gjennom mange ti-år har under- streket betydningen av. - Målet vårt var å finne kjennetegn blant de som rapporterer at de ikke har det bra. Vi ønsket å studere de unge som har et vanskelig forhold til sine foreldre eller opplever at for- eldrene ikke bryr seg, de som trives dårlig på skolen, og de som svarer at de mangler eller ikke har venner de kan stole på. Vi valgte ut enkelte spørsmål i Ungdata som forteller oss noe om grad av tilknytning ungdom- mene har til de tre arenaene skole, familie og venner, forklarer Dæhlen. FLERE JENTER ENN GUTTER STREVER I analysene så forskerne spesielt på de ungdommene som rapporterte om lav grad av tilknytting på de tre are- naene. Basert på dette utformet de en utsatthetsindikator, og skilte mellom de som har svake relasjoner på ett, to eller tre av områdene. Spørsmålene som de inkluderte som indikatorer for utsatthet, var blant annet om en trives eller gruer seg til å gå på skolen, om en opplever mobbing, om en opplever at lærerne og foreldrene bryr seg, og om en mangler eller har svake venne- relasjoner. Blant de som deltok i undersøkelsen var det 82 prosent som rapporterte om god tilknytning, altså om gode og nære relasjoner på alle tre arenaene. - I utvalget vårt er det 14 prosent som har svake relasjoner på ett av de tre områdene, og 3,6 prosent har svake relasjoner på to av områdene. Totalt er det «kun» 0,7 prosent i utvalget som rapporterer om svak tilknytning på alle disse områdene. Siden Ung- dataundersøkelsen er så stor, utgjør dette likevel over 1000 ungdommer, noe som muliggjør videre analyser. Det er flere jenter enn gutter blant de med lav tilknytning til ett eller flere av områdene. Det er også flere unge fra Nord-Norge med svake relasjoner på disse arenaene. De unge som ifølge Ungdata opplever stor grad av de- pressive plager, scorer også høyere på «utsatthetsindikatoren». - Blant de med svake relasjoner på to arenaer er det 8 av 10 som har de- pressive plager, mot 1 av 10 i majori- tetsgruppa. De med svake relasjoner bruker også helsetjenestene mer, både helsesøster, psykolog og psykiater, understreker Marianne Dæhlen. Ett av kapitlene i rapporten handler om ungdom som opplyser at de har vært i kontakt med barnevernet. Dæhlen, som tidligere har gjennom- ført flere studier av unge i barne- vernet, forteller at vanskeligheter i disse ungdommenes liv også varierer med antall arenaer med svake rela- sjoner. Dette gjelder både bruk av rus, involvering i mobbing og kriminalitet, dårligere helsesituasjon og lav for- venting til framtida. FAKTA: I Ungdata har det vært mye fokus på de positive utviklingstrekkene blant dagens unge. Undersøkelsen omfatter nå resultater for mer enn 450 000 ungdommer i alderen 15 til 19 år. Flere har ønsket å få vite mer om de ungdommene som det ikke går så bra med. Dette var ut- gangspunkt for NOVA-rapporten ”Sosiale relasjoner i ungdoms- tida”. Les rapporten her: NOVA-Rapport-8-17-Sosiale- relasjoner-i-ungdomstida-web- versjon.pdf SPOR 1 | 18 29

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=