SPOR #1 2018

26 SPOR 1 | 18 Formålet med studien var å kartlegge rusbruk blant motorvognførere i normal veitrafikk på Østlandet, og å undersøke eventuelle end- ringer siden forrige studie i 2008-2009. I samarbeid med Utrykningspolitiet ble til- feldige personbiler, varebiler, motorsykler og mopeder stoppet på utvalgte veistrekninger på Østlandet. Førerne ble spurt om å delta i en frivillig og anonym studie. Deltakerne avga en spyttprøve som ble analysert for alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler. I tillegg svarte deltagerne på et spørreskjema hvor opplysninger om deltakers alder, kjønn, nasjonalitet og type kjøretøy ble registrert. Spørreskjemaet omfattet også spørsmål om «sensation seeking», fartsbøter og ulykker. av de levende. Antall stoffer hos de døde var 4,9 mot 2,4 hos de levende. Total opioidkon- sentrasjon var vesentlig høyere hos forgift- ningstilfellene sammenliknet med trafikk- sakene. Benzodiazepiner ble påvist hos ca 90 prosent av de opioidpositive døde. Kun ett tilfelle av forgiftning av ett stoff ble funnet. KONKLUSJONER: • Studien bekreftet at dødelige overdoser svært sjelden skyldtes inntak av enkeltstoff. Heroin ble ikke påvist alene i noen saker. • Dødelige overdoser ble forårsaket av kom- binasjonsinntak. Antall stoffer var signifi- kant høyere enn hos rusførere, og stoffene ble påvist i høyere konsentrasjoner. • Benzodiazepiner ble påvist i 90 % av opio- idoverdosene noe som øker risikoen for en dødelig forgiftning. • Internasjonal statistikk og rapportering bør fokusere på at de fleste overdosedødsfall skyldes blandingsmisbruk, og at det da er mange faktorer som bidrar til død. Les hele kronikken på forebygging.no http://www.forebygging.no/Templates/Public /Pages/Page.aspx?id=9561&epslanguage=no Kjøring i ruspåvirket tilstand Kjøring i ruspåvirket tilstand er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. Alkohol, narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene. Studien er gjennomført av: Hilde Marie Erøy Edvardsen, Torill Tverborgvik, Joachim Frost, Sidsel Rogde, Inge Morild, Helge Waal, Thomas Clausen. Lars Slørdal og Vigdis Vindenes. Tilhørende følgende institusjoner: Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=