SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 21 Det forteller Nina Brændeland, ansvarlig for behandling av skjenkesaker og koordinator for det rusforebyggende arbeidet i Tromsø kommune. Dette arbeidet har i flere år vært støttet økonomisk av Helsedirektoratet og KoRus-Nord. At en i fjor valgte å sette fokus også på illegale rusmidler i det rusforebyg- gende arbeidet, mener hun var helt naturlig. - Hensikten med det forebyggende arbeidet vi gjør i satsingen Ansvarlig alkoholhånd- tering og i «Bry deg-konseptet» er svært like, nemlig å skape et tryggere og triveligere ute- liv i Tromsø, sier Brændeland. BEDRE KOMMUNIKASJON I satsingen «Bry deg uteliv» i Tromsø har kom- munen og Brændeland fått med seg politi Kenneth Helberg. Han er prosjektleder for den nasjonale kampanjen, i regi av Norsk nar- kotikapolitiforening (NNPF), som jobber for å styrke kampen mot narkotika. Formålet til for- eningen er å fremme det rusforebyggende arbeidet, i tillegg til å øke kompetansen og forskningen på fagfeltet. Blant annet satses det på kompetansehevende tiltak for utelivs- bransjens ansatte. - Vi jobber for å bedre kommunikasjonen mel- lom bransjen, kommunen, politiet og publi- kum, altså alle som er deltakere i utelivet, og som benytter de ulike bar- og restaurantene. Hovedmålet vårt er å redusere uønsket atferd på byen, understreker Helberg. NULLTOLERANSE I flere år har Tromsø kommune avholdt jevn- lige kurs i Ansvarlig vertskap, som gir mer kunnskap om alkoholloven. Målet her er å bedre skjenkepraksisen, blant annet gjen- nom å skape en større bevissthet i forhold til når en gjest ikke skal ha servering. Brændland er glad for at de ansatte i utelivet i Tromsø har stilt seg så positive til å rette fokuset også mot illegale rusmidler. Prosjekt- gruppa som tidligere har vært knyttet opp til AAH, er den samme som nå møtes jevnlig. - I dag er det hele 40 bar- og restauranter i sentrum av Tromsø som følger en skriftlig samarbeidsavtale om null-toleranse for ille- gale rusmidler. Alle disse restauranteierne forplikter seg dessuten til å la samtlige ansatte delta på ulike kurs og seminarer i regi av kommunen eller politiet, sier Brændeland. TEGN OG SYMPTOMER Gjennom «Bry deg-satsingen» tilbys nå også et to-dagers kurs i tegn og symptomer på bruk av rusmidler, hvor Helberg selv er kursleder: - Her gir vi opplæring i å gjenkjenne en rus- påvirket person, og hvordan en kan oppdage bruk av ulike illegale rusmidler. Ofte er det snakk om bruk av alkohol, sammen med andre illegale stoffer. Mer kunnskap om de ulike rusmidlene og større bevissthet rundt dette, gjør at vi kan oppdage rusmisbruk tid- ligere på utestedene, og slik forebygge uønsket atferd, sier Helberg. Nøkkelen til god rusforebygging er et tett sam- arbeid mellom bransjen, politi og skjenkean- svarlig i kommunen, ifølge både Brændeland og Helberg. Begge berømmer Anita Hermandsen, politistasjonssjef i Tromsø og tidligere leder for forebyggende seksjon, for hennes vilje til å prioritere forebyggende arbeid. Politiet i Tromsø og skjenkeansvarlig i kom- munen har ukentlige møter med represen- tanter fra utelivbransjen: - Hver onsdag møtes vi, og utveksler infor- masjon som er nyttig for alle parter, for ek- sempel om det skjer større arrangementer, om det er gitt spesielle skjenkebevillinger osv. I vinter var det for eksempel et større idretts- arrangement for studenter, som medførte mange hundre tilreisende. Siden alle parter var godt forberedt, gikk dette helt fint, sier Helberg. SAMARBEID: - Et tett samarbeid mellom utelivsbransjen, kommunen og politi, er helt sentralt i arbeidet. Det mener politi og prosjektleder for « Bry deg uteliv » i Tromsø, Kenneth Helberg og skjenkeansvarlig i kommunen, Nina Brændeland. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=